Utorok, 26. október, 2021 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky
ŠKOLSKÝ AREÁL OBKLOPUJE ZELEŇ

Základná škola na Ulici Janka Jesenského

Budova Základnej školy na Ulici Janka Jesenského (III. ZŠ - ako znie jej bývalý názov) je situovaná v peknom tichom prostredí s množstvom zelene. Deti majú možnosť relaxovať v tieni stromov, v zimnom období majú dostatok priestoru na šantenie v snehu mimo
rušných križovatiek a pouličného ruchu.
Školu navštevuje 340 žiakov, vyučovanie prebieha v 15 triedach, umiestnených v dvoch pavilónoch. Areál školy dopĺňa budova školskej jedálne, telocvičňa, hádzanárske japexové ihrisko, bežecká dráha okolo futbalového ihriska a priestor s hojdačkami a pieskoviskom. Žiaci navštevujú triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, jazykové triedy, triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, špeciálne triedy, majú k dispozícii školský klub detí. Od septembra 2004 pracuje 16 záujmových útvarov, v ktorých deti rozvíjajú svoj talent v oblasti kultúry, športu, techniky a informatiky. Ako nás informoval riaditeľ ZŠ Jozef Petrík, v tomto roku sa školstvo financuje podľa normatívu na žiaka. „Podľa tohto modelu nie je dostatok financií na vykrytie celoročného rozpočtu. Najviac sa dopláca na vykurovanie troch veľkých budov, aj keď jedna z nich je v dlhodobom prenájme. V tomto smere nám veľmi pomohol zriaďovateľ - Mesto, nakoľko vstupné ceny išli prudko hore. V budúcom roku by sme chceli pristúpiť k plynofikácii, čím by sme usporili viac než 700-tisíc korún,“ povedal nám o najväčšom probléme školy riaditeľ Petrík. Momentálne kúria koksom ako jediná škola v Leviciach a plynofikácia by mala vrátiť investované prostriedky už do troch rokov. „V tomto roku sme museli prepustiť viacerých zamestnancov, čo nás stálo na odstupnom tiež nemálo finančných prostriedkov. Aj v tomto smere bol zriaďovateľ nápomocný a patrí mu za to poďakovanie všetkých pedagógov,“ s vďakou prezradil riaditeľ ZŠ. Škole by pomohlo, keby mala aspoň o 50 žiakov viac, ale keďže je situovaná medzi rodinnými domami, kde žijú väčšinou starší ľudia, reálne to nebude. Základnú školu navštevujú aj dvaja vozíčkari, ale snaha o vybudovanie bezbariérového prístupu zatiaľ nenašla odozvu.

Skryť Vypnúť reklamu


Školu chvália úspechy
Z 57 končiacich žiakov v školskom roku 2003/2004 bolo prijatých 22 na gymnáziá, 27 na stredné odborné školy a 8 žiakov bolo prijatých na odborné učilištia. Na osemročné gymnázium sa prihlásilo 8 žiakov, prijatých bolo 7.
MONITORU 9 zo slovenského jazyka a matematiky sa zúčastnilo 25 žiakov. V slovenskom jazyku dosiahli 95%-nú a v matematike 85%-nú úspešnosť.
Z celoslovenských súťaží sú mimoriadne cenné umiestnenia žiakov deviateho ročníka: Martin Ďatko v matematickom KLOKAN-ovi dosiahol 100%-nú úspešnosť, Zoana Miklošová školu reprezentovala v krajskom kole chemickej olympiády, Veronika Betíková v krajskom kole fyzikálnej olympiády a matematickej olympiády, Martin Ďatko v krajskom kole olympiády z anglického jazyka a krajskom kole matematickej olympiády.
Cennými pre školu sú I. miesto v okresnom kole diktátovej olympiády žiačky piateho ročníka (Ivana Súkenníková), II. miesto žiačky ôsmeho ročníka (Kristína Forgáčová), I. miesto v okresnom kole matematickej olympiády žiaka šiesteho ročníka (Róbert Havlík), II. miesto v okresnom kole matematickej olympiády žiačky deviateho ročníka (Veronika Betíková), I. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády žiačky deviateho ročníka (Veronika Betíková), II. miesto v okresnom kole chemickej olympiády žiačky deviateho ročníka (Zoana Miklošová), I. miesto v okresnom kole olympiády z anglického jazyka žiaka deviateho ročníka (Martin Ďatko), III. miesto v okresnom kole PYTAGORIÁDY žiaka deviateho ročníka (Marek Hrabovský), 100%-ná úspešnosť v matematickej súťaži KLOKAN žiaka siedmeho ročníka (Jozef Kubovič), dve II. miesta v okresnom kole olympiády z anglického jazyka žiačky štvrtého ročníka (Soňa Čásarová) a žiačky tretieho ročníka (Barbora Földiová).
Osem dvojíc žiakov obsadilo 1. až 15. miesto v kraji v súťaži MAKS /matematický korešpondenčný seminár/. Mnohé ďalšie ocenenia robia radosť žiakom, ich pedagógom aj rodičom.

Skryť Vypnúť reklamu

S deťmi robia špeciálne cvičenia
Škola je špecifická tým, že okrem bežných žiakov je dobre postarané i o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami, teda individuálne integrovaných žiakov, žiakov v špeciálnych triedach i žiakov, ktorým zdravotný stav nedovoľuje riadne dochádzať na vyučovanie. Výuka týchto žiakov je zabezpečená špeciálnou pedagogičkou a reedukácia, kompenzačné cvičenia či špeciálno-pedagogická diagnostika je realizovaná školskou špeciálnou pedagogičkou. Deti so samozrejmosťou prijímajú kamarátov, ktorí potrebujú pracovné podmienky určitým spôsobom upravené.
Miesto školského špeciálneho pedagóga je vytvorené hlavne pre ročníky prvého stupňa. Zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť individuálnou formou. V novovytvorenej miestnosti robí s deťmi špeciálne cvičenia na nápravu narušených čiastkových funkcií pri poruchách učenia, ako je dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia. Obaja špeciálni pedagógovia poskytujú vyučujúcim odborné rady. Pedagógovia môžu konzultovať individuálne problémy priamo v škole. Poradenské služby poskytujú aj rodičom.

Skryť Vypnúť reklamu

Na návšteve u najmenších žiakov
Jedným z prvoradých cieľov pedagogických pracovníkov je vytvoriť pre žiakov také pracovné prostredie, v ktorom sa cítia dobre, uvoľnene, do ktorého sa radi vracajú. Takéto prostredie je pútavé a pre deti lákavé. Triedy najmladších žiakov takými skutočne sú vďaka vynaloženému úsiliu učiteliek prvého stupňa a vychovávateliek školského klubu detí. V týchto dňoch sa nedá nepovšimnúť si vianočnú výzdobu. Panuje tu predvianočná atmosféra so všetkým, čo k nej patrí.
Vyučovanie na prvom stupni prebieha v siedmich učebniach. Jednou z nich je klubovňa a zároveň jazyková učebňa, učebňa pre vyučovanie individuálne integrovaných žiakov, učebňa hudobnej výchovy a počítačová učebňa slúži zároveň všetkým žiakom školy.
Deti sa od najnižších ročníkov zapájajú do všetkých celoslovenských i medzinárodných súťaží či mnohých súťaží, organizovaných Centrom voľného času v Leviciach a akcií, usporiadaných Tekovskou knižnicou v Leviciach. I keď mestské športoviská sú od školy dosť vzdialené, triedne učiteľky a vychovávateľky celoročne zabezpečujú pre deti návštevy klziska či krytej plavárne. V rámci spestrenia vyučovania majú žiaci možnosť každoročne zúčastniť sa pobytu v škole v prírode a od septembra tohto školského roku rozvíjajú svoj talent a um v pestrej a atraktívnej záujmovej činnosti, akou je pre nich aikido, práca s počítačom, modeling, tvori-
vo-umelecká činnosť.
V letnom období v tieni pod stromami vidieť detské nafukovacie bazény, osviežujúcu sprchu i indiánske stany. Takto trávia chvíle po vyučovaní deti zo školského klubu. Pod vedením vychovávateliek svoje aktivity celoročne zameriavajú na kultúrne akcie a činnosti, ktorými zachovávajú ľudové zvyky a tradície. Nezabudnuteľnými sú pre žiakov a rodičov tradičné posedenia s Mikulášom, vianočné trhy, oslavy Vianoc, každoročný karneval, oslavy jari v čase veľkonočných sviatkov či posedenie s mamou a starou mamou na Deň matiek. Veľkými zážitkami pre deti sú aj výstavy ľudovej tvorby a umeleckých remesiel v Tekovskom múzeu v Leviciach či pravidelné stretnutia s kynológmi.

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
Radosť z práce s počítačmi
Od septembra tohto školského roku žiaci pracujú v infovekovej učebni, kde je inštalovaných 12 počítačov. Práca v tejto učebni mimoriadne zaujala, o čom svedčí aj skutočnosť, že v škole pracuje 5 počítačových krúžkov pre deti všetkých ročníkov pod vedením pedagógov. Tešia sa už z prvých úspechov, ktoré dosiahli v počítačovej súťaži „Maxi hra“ v CVČ umiestnením sa na I. a II. mieste.
Najväčšiu radosť pri práci s počítačmi prejavujú prváci. Zdokonaľujú sa v logickom úsudku, priestorovej orientácii, predstavivosti a pamäti, čo skvalitňuje ich celkové vyučovacie výsledky.

Tvorivo-umelecká činnosť
Ľudový spev sa rozlieha z učebne nad riaditeľňou veľmi často. Dievčenská skupina „Dekáčky“ už nie je neznáma. Reprezentuje školu na koncerte Hodina deťom, na amfiteátri koncom školského roka, na Festivale ľudových piesní Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici. Dievčatá nechýbali ani na kultúrnom programe v Piešťanoch pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ. Janka Chrančoková zo súboru zastupovala školu začiatkom decembra v súťaži Talent 2004, organizovanej MsKS v Leviciach.
Niektorí žiaci, možno budúci novinári, výtvarníci či spisovatelia prejavujú nadšenie pri tvorbe školského časopisu „Na trojke zvoní“. Z decembrového čísla sa dozvedáme čo-to o tradičnom ľudovom kalendári na Slovensku, o jednoduchých vianočných receptoch, vianočných koledách, o súťažiach, ktoré žiakov v tomto školskom roku čakajú, ale aj o cennosti, akou je pre každého z nás priateľstvo.

Aj v športe dosahujú dobré výsledky
Atletika, cezpoľný beh, hádzaná, basketbal, futsal, streľba zo vzduchovky, plávanie, mestská športová olympiáda, Pohár primátora mesta, Dni zdravia – to sú aktivity športovcov tejto školy. V minulom školskom roku obsadilo atletické družstvo I. miesto v okresnom kole a V. miesto v krajskom kole, družstvo chlapcov vybojovalo v okresnom kole cezpoľného behu III. miesto, v hádzanej a basketbale II. miesta. Úspechy dosahujú aj mladší žiaci, o čom svedčí II. miesto v behu O pohár primátora mesta.
Ani v tomto školskom roku športovci nezaháľajú. Strelci zo vzduchovky skončili v okresnom kole tretí a starší žiaci si z futsalu na Dňoch zdravia odniesli víťazstvo. Plavci na majstrovstvách okresu 24. novembra vystúpili na stupeň víťazov osemkrát - pri preberaní dvoch zlatých, jednej striebornej a piatich bronzových medailí.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 2. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 3. Adecco: Personálna agentúra má byť pre klienta partnerom
 4. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 5. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 6. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 7. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 8. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť!
 9. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 10. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie
 1. A čokoládového Oscara získava – táto slovenská pralinka! Mňam!
 2. Takto ochránite peniaze pred infláciou
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 5. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť!
 6. Adecco: Personálna agentúra má byť pre klienta partnerom
 7. Jesenný školský zber papiera je v plnom prúde
 8. Počúvali ste na cestách kazety v aute? Vieme, kto za tým stál
 9. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 10. 365.invest prináša investíciu s garantovaným výnosom
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 9 480
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 098
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 8 582
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 359
 5. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 6 224
 6. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 036
 7. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 661
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 186
 9. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 2 872
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 616

Blogy SME

 1. Martina Hilbertová: Komu prospeje únik dôkazov v údajnej Gorile 2?
 2. Marta Medzihradská: Benického dom - reštaurácia a poštová schránka
 3. Věra Tepličková: Zvieratá - máte svoje chodníčky (máte tajné chodníčky)
 4. Anton Sládek: Dunaj XIII. Most Apollo a okolo
 5. Dušan Koniar: Na hajloku pri Leviciach
 6. Jiří Ščobák: Potřebujeme úrazové pojištění?
 7. Štefan Vidlár: Porekadlá a príslovia zo Súmračnej
 8. Ján Marton: Čo vymyslí hlava dutá - zákon z dielne Vlčan - Karahuta.
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 30 187
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 340
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 13 034
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 386
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 134
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 885
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 227
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 897
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

V čase silnejúcej tretej vlny pandémie boli zverejnené výsledky prieskumnej štúdie realizovanej medzi deťmi, mladými ľuďmi a profesionálmi, ktorí s nimi pracujú. Jej zámerom je lepšie spoznať dopady lockdownu a dištančného vzdelávania počas prvej polovice roka na životy najmladších generácií na Slovensku.


25. okt

Dnes sa okrem iného dozviete aj to, ako sa darilo talentovanému motocyklovému jazdcovi Maximovi Repákovi.


2 h

V domácnosti Veroniky Štafenovej žiadne vajíčko nerozbijú – ale vyfúkajú. K domácej panej neodmysliteľne patrí zdobenie kraslíc, takže treba mať poriadnu zásobu materiálu.


15 h
Rekonštrukcia parku

Pred radnicou prebiehajú stavebné práce.


25. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Otec a dve deti utrpeli zranenia.


14 h

Výrazné obmedzenie v tvrdošínskom okrese sa od 25. októbra týkajú už aj očkovaných.


25. okt

Okres Banská Bystrica má reálnu šancu vyhnúť sa prísnym opatreniam, ktoré ohrozujú aj chod prevádzok.


20 h

Na nájomné bude prispievať Európska únia.


23 h

Blogy SME

 1. Martina Hilbertová: Komu prospeje únik dôkazov v údajnej Gorile 2?
 2. Marta Medzihradská: Benického dom - reštaurácia a poštová schránka
 3. Věra Tepličková: Zvieratá - máte svoje chodníčky (máte tajné chodníčky)
 4. Anton Sládek: Dunaj XIII. Most Apollo a okolo
 5. Dušan Koniar: Na hajloku pri Leviciach
 6. Jiří Ščobák: Potřebujeme úrazové pojištění?
 7. Štefan Vidlár: Porekadlá a príslovia zo Súmračnej
 8. Ján Marton: Čo vymyslí hlava dutá - zákon z dielne Vlčan - Karahuta.
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 30 187
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 340
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 13 034
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 386
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 134
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 885
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 227
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 897
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu