Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Základná škola sv. Vincenta v Leviciach

Deklarácia Gravissimum educationis konštatuje, že katolícka škola sleduje tie isté vzdelávacie, kultúrne a výchovné ciele ako ostatné školy, ale je pre ňu charakteristické, že pre žiakov vytvára ovzdušie, preniknuté duchom slobody a lásky podľa Evanjelia.

Osobitnou úlohou je formovať žiaka na celostnú kresťanskú osobnosť. V tomto sa katolícka škola odlišuje od každej inej. Naša škola si od začiatku hľadala a stále hľadá formy duchovného pôsobenia a života. Snažíme sa učiť deti, ako sa dá kresťansky žiť, ako sa má stať kresťanský duch prirodzenou súčasťou myslenia a konania človeka.

Základná škola sv. Vincenta v Leviciach po prvýkrát otvorila svoje brány v roku 1991. Za trinásť rokov svojej existencie si vybudovala pevné miesto v systéme škôl, je súčasťou farnosti i mesta, podieľa sa aktívne na ich živote. Čas priniesol zmeny, v škole už učia tí, čo sedávali v jej laviciach, stromy a kríky v parku vyrástli, vytvárajú príjemné prostredie pre voľnočasové aktivity detí. Školu už opustilo 575 žiakov, 79% z nich sa umiestnilo na gymnáziách a stredných odborných školách a 21% našlo svoje uplatnenie v učebných odboroch.
Škola leží na okraji mesta, ale to nebráni tomu, aby tí, ktorí chcú, našli k nej cestu. V súčasnosti navštevuje školu 306 žiakov zo všetkých kútov mesta. Prichádzajú zo sídliska Vinohrady, z centra, spod hradu, spoza Tabakovej, z blízkych i vzdialenejších obcí. Dochádzku im uľahčuje školský autobus, ktorý na trase autobusová stanica - škola a späť premáva už 3 roky.
Vlastníme certifikát „Škola podporujúca zdravie“, tento projekt má za cieľ vzdelávať a vychovávať osobnosť žiaka v harmónii telesného a duševného zdravia, vzťahu k prírode a človeku.

Skryť Vypnúť reklamu

Projekty Infovek a Naše deti

Projekt Naše deti vznikol na škole v roku 2001 ako výsledok dobrej spolupráce rodičov a pedagógov, zameraný na využitie výpočtovej techniky a nových informačných technológií vo vyučovacom procese. Produktom projektu je multimediálna učebňa, ktorá ako jedna z prvých na Slovensku je vybavená počítačom, dataprojektorom, videoprehrávačom, skenerom, web kamerou, premietacím plátnom a nepretržitým pripojením na internet. Multimediálna učebňa má spoločný softvér s počítačovou učebňou, obe miestnosti sú navzájom priechodné a dajú sa náväzne využiť. Multimediálne vyučovanie je najmodernejší spôsob získavania informácií, ktorý umožňuje počas vyučovacej hodiny použiť priamo internet, hotové výukové programy na CD, vlastné zostavy výukových programov, pričom zostáva zachovaná skladba vyučovacej jednotky, ako aj úloha učiteľa a jeho pôsobenie na žiakov. Už v školskom roku 2001/2002 sme získali podporu z programu Infovek, v škole pribudla nová počítačová učebňa s moderným vybavením a nepretržitým pripojením na internet. Internet a počítače využívajú žiaci hlavne na vypracovanie úloh, zadaných na rôznych vyučovacích hodinách, na tvorbu školského časopisu alebo kalendára, samozrejme, aj na výuku práce s počítačom a internetom a krúžkovú činnosť.
Počítačová učebňa slúži pedagógom a iným pracovníkom školy, ale aj rodičom a verejnosti. V tomto školskom roku sme získali ďalšiu podporu z Infoveku vypracovaním projektu Infovek – Otvorená škola a rozšírili sme tak technické vybavenie učebne. Zavádzanie IKT prináša nové možnosti, pomocou ktorých chceme dať deťom v našej škole dobrý základ vedomostí, usmerniť ich aktivity pre ďalšie štúdium a pripraviť ich tak na život a prácu v modernej spoločnosti.
ERIKA PACHINGEROVÁ,
odborný garant Infoveku na škole

Skryť Vypnúť reklamu


OTVORENÁ ŠKOLA

Projekt Otvorená škola má za cieľ vybudovať zo školy centrum vzdelávania, kultúry, športu a spoločenského života. V rámci neho sme vybudovali novú posilňovňu, avšak sú hodnoty, ktoré sa nedajú ekonomicky vyčísliť, a práve tieto sú v projekte podstatné.
Vytvoriť spoločenstvo, vzťahy, ktoré nekončia za bránou školy, príležitosť na stretnutie a vzájomné obohacovanie - práve s týmto cieľom organizujeme na našej škole vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia pre žiakov, ale aj rodičov a ostatnú verejnosť.
Školu tvoria nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia. Všetkým nám spoločne záleží na harmonickom rozvoji osobnosti detí, a preto je našou snahou vytvoriť prostredie, v ktorom sa všetci budú cítiť príjemne ako v rodine, kde sú otvorené a úprimné vzťahy a kde sa jeden na druhého môže spoľahnúť.

Skryť Vypnúť reklamu

Chodby školy sú zdobené oceneniami a diplomami
Vyučovanie prebieha podľa osnov Ministerstva školstva SR a dodatku pre katolícke školy, je obohatené o nepovinné a voliteľné predmety: cvičenia zo slovenského jazyka a matematiky, konverzácie v cudzom jazyku, umelecká činnosť, výpočtová technika, športové hry. Každý rok sa koná škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, jazykový a letný rekreačný tábor. Okrem klasických tried prebieha vyučovanie aj v odborných učebniach: jazykových, fyziky, chémie, biológie, hudby a tanca, náboženstva, pracovného vyučovania, multimediálnej a počítačovej učebni. Žiaci majú k dispozícii školskú knižnicu, dve telocvične, posilňovňu. Všetci dostávajú rovnakú ponuku vzdelávania, rovnakú možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie. Avšak je prirodzené, že ten, kto je obdarený väčším nadaním, dosahuje lepšie výsledky a pri správnom pedagogickom vedení môže byť naozaj úspešný. Takíto žiaci potom reprezentujú školu, ale aj mesto a okres. Chodby školy zdobia diplomy a ocenenia. Napríklad 2-krát hlavná cena Slovenska a cena poroty v literárnej súťaži „Prečo mám rád slovenčinu“, hlavná cena v celoslovenskej výtvarnej súťaži Slovensko moje, 3. miesto na Slovensku v súťaži Šaliansky Maťko, 4-krát prvé a 2-krát druhé miesto v okrese v súťaži „Poznaj a chráň“ (botanika, zoológia), 2-krát prvé a 2. miesto v celoslovenskej biblickej olympiáde, 2-krát 2. miesto na Slovensku recitačnej súťaži kresťanskej poézie a prózy, množstvo ocenení za umiestnenie na prvých troch miestach v okresných a krajských kolách recitačných súťaží pre žiakov ZŠ, dve 1. miesta v okrese, šesť 1. miest v rámci obvodu v diktátovej olympiáde, Čestné uznanie v literárnej súťaži Cena Andreja Chudobu, hlavná cena v literárnej súťaži „Nikdy nevezmi drogu“, ocenenie v súťaži Európa v škole, 2. miesto v okresnom kole olympiády z fyziky, 2. miesto v okresnej olympiáde z nemeckého jazyka, 1. a 2. miesta a úspešnosť viacerých žiakov v riešení okresných olympiád z matematiky a pytagoriády, 1. miesto v okresnej súťaži „Čo vieš o hviezdach“, 1. miesto a Cena primátora mesta v súťaži „Školy k tretiemu tisícročiu“.
Nie je možné vymenovať všetky úspechy žiakov školy, ale teší nás, že naši žiaci úspešne pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých školách, kde tiež získavajú rôzne ocenenia. Spomenieme aspoň prvé miesto Matúša Horku a 3. miesto Lenky Suchej v celoslovenskej súťaži stredoškolskej odbornej činnosti. Máme radosť, že naše deti sa vedia v živote uplatniť a každý ich úspech, maturitné či promočné oznámenie nás teší.
Partnerská spolupráca s Melkom
V súčasnosti, keď sa svet stáva svetom bez hraníc, si plne uvedomujeme nutnosť vzdelávania detí v jazykovej oblasti, ale aj úlohu, ktorá nám v tomto vzdelávacom procese prislúcha.
Už pri založení školy sme si zvolili koncepciu, podľa ktorej sa žiaci učia cudzí jazyk od 1. ročníka. V ponuke je anglický a nemecký jazyk. Od 3. ročníka pridávame hodinu konverzácie, v 6. ročníku ďalší cudzí jazyk v rozsahu 2 hodín týždenne. S vyučovaním cudzích jazykov úzko súvisí medzinárodná spolupráca, ktorá sa najmä medzi krajinami Európy v posledných rokoch výrazne rozvíja. Práve v školstve je veľmi široký priestor na vzájomné kontakty a spoluprácu. Považujeme za dôležité, aby žiaci mali príležitosť nielen naučiť sa cudzie jazyky, ale ich aj v praxi používať, spoznávať iné krajiny a ich kultúru.
Medzinárodnú spoluprácu sme nadviazali už na jeseň v roku 2001 so Súkromnou katolíckou školou v mestečku Melk v Rakúsku. Po krátkom čase 20 našich žiakov v doprovode pedagógov navštívilo Melk, konalo sa niekoľko pracovných stretnutí a pribudol nám ďalší zahraničný partner - Grundchule Herrieden z Nemecka. Spoločne s nemeckými a rakúskymi priateľmi sme sa zapojili do programu Comenius. Keďže náš trojročný projekt „Fit pre Európu“ bol úspešný, získali sme na jeho realizáciu grant z fondov EÚ. Realizuje sa v rámci vyučovacieho procesu v triedach na druhom stupni. Vzájomná komunikácia prebieha cez internet a formou osobných stretnutí. Vyvrcholením spolupráce prvého projektového roka bolo stretnutie pedagógov v januári 2004 v Melku a žiakov a pedagógov troch partnerských škôl v júni 2004 v Leviciach.
V tomto školskom roku sa uskutoční podobné stretnutie v Nemecku, v Herriedene. Ďalším ovocím medzinárodnej spolupráce je možnosť odborných stáží učiteľov cudzích jazykov. V uplynulom šk. roku to bola týždenná stáž učiteľa v Nemecku a dvojtýždenná v Anglicku.
Avšak program Comenius nie je jedinou formou medzinárodnej spolupráce. So strednou školou v írskom Dubline vytvoril kontakt už páter Miloš Szabo, zakladateľ našej školy. V septembri 2004 hostila Castle Knock College Dublin, ktorú navštevujú chlapci z rôznych krajín sveta, aj nášho deviataka Tomáša Mindáka, ktorý si bezplatný mesačný pobyt v školských laviciach v Írsku zaslúžil za svoje výsledky na hodinách anglického jazyka. Mali sme veľkú radosť, keď sme sa dozvedeli, že Tomáš sa v priebehu niekoľkých dní zapojil do riadneho vyučovacieho procesu, ktorý prebiehal, samozrejme, v anglickom jazyku. Naším cieľom do budúcnosti je naďalej rozširovať medzinárodnú spoluprácu, a tak vytvárať dobré podmienky pre štúdium cudzích jazykov na našej škole.
VIERA KARVAŠOVÁ


Žiaci sú úspešní
v riešení olympiád
Naši žiaci sa radi učia nielen cudzie jazyky, ale zaujímajú ich aj prírodovedné predmety. Svedčí o tom záujem o matematické súťaže, vyhlasované ministerstvom školstva, ale aj celoslovenské a medzinárodné.
V tomto školskom roku sa prihlásilo a úspešne rieši úlohy celoslovenského seminára MAKS 44 žiakov zo 4. - 8. ročníkov, každý vo svojej kategórii, v súčasnosti riešia už 3. sériu úloh. Matematický Klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete, ktorá si kladie za cieľ propagovať a popularizovať matematiku medzi žiakmi základných a stredných škôl. Organizuje ju EXAM - testing, spol. s r.o. Na našej škole sa v tomto školskom roku prihlásilo do súťaže 114 žiakov z 3. - 9. ročníkov. Matematickú olympiádu vyhlasuje ministerstvo školstva pre 4. - 9. ročníky. V súčasnosti rieši úlohy MO na našej škole 35 žiakov. Medzi najúspešnejších patria M. Poppelková, M. Šutka, T. Trungel.
MÁRIA BRIGANOVÁ


Záujmová činnosť

Záujmovú činnosť zastrešuje najmä ŠKD, ktorý má samostatné priestory a je v prevádzke denne od 6.00 do 17.00 h. Jednotlivé záujmové útvary sú otvorené aj pre žiakov iných škôl. V ponuke je hra na klavír a gitaru, spevácky zbor Andante, liturgický spevokol, mažoretky, folklórny súbor Radostník, kurz spoločenského tanca, výtvarný, divadelný, novinársky, počítačový krúžok, futbal, stolný tenis, volejbal, vybíjaná. Na škole aktívne pracujú detské a mládežnícke kresťanské organizácie eRko a Mariánska družina.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 459
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 13 820
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 174
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 042
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 225
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 385
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 836
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 938
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 777
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 757
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Žiarska nemocnica zatiaľ bez obmedzení. Do štatistík pribudlo úmrtie v Novej Bani

V piatok popoludní bolo v žiarskej nemocnici na COVID pracovisku hospitalizovaných sedem ľudí.

V žiarskej nemocnici bolo v piatok na COVID-oddelení hospitalizovaných sedem pacientov. Ilustračné foto.

Kraj oslovuje zdravotníkov z ambulancií. Koľko ich príde, zatiaľ nevie

Na Orave sa na niektorých testovacích miestach vyskytol problém s nedostatkom zdravotníkov.

Plošné testovanie na koronavírus na Orave.

Obec požiada o výnimku pre školu, žiaci sa bez elektriny nemôžu vzdelávať

Rekonštrukčné práce dvoch vedení vysokého napätia majú trvať ešte niekoľko týždňov.

Ilustračné foto.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V piatok zachytili takmer 1 700 pozitívnych (minúta po minúte)

Na Orave sa začala pilotná časť celoplošného testovania na Covid-19.

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Už ste čítali?