Sobota, 25. september, 2021 | Meniny má VladislavKrížovkyKrížovky

Základná škola sv. Vincenta v Leviciach

Deklarácia Gravissimum educationis konštatuje, že katolícka škola sleduje tie isté vzdelávacie, kultúrne a výchovné ciele ako ostatné školy, ale je pre ňu charakteristické, že pre žiakov vytvára ovzdušie, preniknuté duchom slobody a lásky podľa Evanjelia.

Osobitnou úlohou je formovať žiaka na celostnú kresťanskú osobnosť. V tomto sa katolícka škola odlišuje od každej inej. Naša škola si od začiatku hľadala a stále hľadá formy duchovného pôsobenia a života. Snažíme sa učiť deti, ako sa dá kresťansky žiť, ako sa má stať kresťanský duch prirodzenou súčasťou myslenia a konania človeka.

Základná škola sv. Vincenta v Leviciach po prvýkrát otvorila svoje brány v roku 1991. Za trinásť rokov svojej existencie si vybudovala pevné miesto v systéme škôl, je súčasťou farnosti i mesta, podieľa sa aktívne na ich živote. Čas priniesol zmeny, v škole už učia tí, čo sedávali v jej laviciach, stromy a kríky v parku vyrástli, vytvárajú príjemné prostredie pre voľnočasové aktivity detí. Školu už opustilo 575 žiakov, 79% z nich sa umiestnilo na gymnáziách a stredných odborných školách a 21% našlo svoje uplatnenie v učebných odboroch.
Škola leží na okraji mesta, ale to nebráni tomu, aby tí, ktorí chcú, našli k nej cestu. V súčasnosti navštevuje školu 306 žiakov zo všetkých kútov mesta. Prichádzajú zo sídliska Vinohrady, z centra, spod hradu, spoza Tabakovej, z blízkych i vzdialenejších obcí. Dochádzku im uľahčuje školský autobus, ktorý na trase autobusová stanica - škola a späť premáva už 3 roky.
Vlastníme certifikát „Škola podporujúca zdravie“, tento projekt má za cieľ vzdelávať a vychovávať osobnosť žiaka v harmónii telesného a duševného zdravia, vzťahu k prírode a človeku.

Skryť Vypnúť reklamu

Projekty Infovek a Naše deti

Projekt Naše deti vznikol na škole v roku 2001 ako výsledok dobrej spolupráce rodičov a pedagógov, zameraný na využitie výpočtovej techniky a nových informačných technológií vo vyučovacom procese. Produktom projektu je multimediálna učebňa, ktorá ako jedna z prvých na Slovensku je vybavená počítačom, dataprojektorom, videoprehrávačom, skenerom, web kamerou, premietacím plátnom a nepretržitým pripojením na internet. Multimediálna učebňa má spoločný softvér s počítačovou učebňou, obe miestnosti sú navzájom priechodné a dajú sa náväzne využiť. Multimediálne vyučovanie je najmodernejší spôsob získavania informácií, ktorý umožňuje počas vyučovacej hodiny použiť priamo internet, hotové výukové programy na CD, vlastné zostavy výukových programov, pričom zostáva zachovaná skladba vyučovacej jednotky, ako aj úloha učiteľa a jeho pôsobenie na žiakov. Už v školskom roku 2001/2002 sme získali podporu z programu Infovek, v škole pribudla nová počítačová učebňa s moderným vybavením a nepretržitým pripojením na internet. Internet a počítače využívajú žiaci hlavne na vypracovanie úloh, zadaných na rôznych vyučovacích hodinách, na tvorbu školského časopisu alebo kalendára, samozrejme, aj na výuku práce s počítačom a internetom a krúžkovú činnosť.
Počítačová učebňa slúži pedagógom a iným pracovníkom školy, ale aj rodičom a verejnosti. V tomto školskom roku sme získali ďalšiu podporu z Infoveku vypracovaním projektu Infovek – Otvorená škola a rozšírili sme tak technické vybavenie učebne. Zavádzanie IKT prináša nové možnosti, pomocou ktorých chceme dať deťom v našej škole dobrý základ vedomostí, usmerniť ich aktivity pre ďalšie štúdium a pripraviť ich tak na život a prácu v modernej spoločnosti.
ERIKA PACHINGEROVÁ,
odborný garant Infoveku na škole

Skryť Vypnúť reklamu


OTVORENÁ ŠKOLA

Projekt Otvorená škola má za cieľ vybudovať zo školy centrum vzdelávania, kultúry, športu a spoločenského života. V rámci neho sme vybudovali novú posilňovňu, avšak sú hodnoty, ktoré sa nedajú ekonomicky vyčísliť, a práve tieto sú v projekte podstatné.
Vytvoriť spoločenstvo, vzťahy, ktoré nekončia za bránou školy, príležitosť na stretnutie a vzájomné obohacovanie - práve s týmto cieľom organizujeme na našej škole vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia pre žiakov, ale aj rodičov a ostatnú verejnosť.
Školu tvoria nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia. Všetkým nám spoločne záleží na harmonickom rozvoji osobnosti detí, a preto je našou snahou vytvoriť prostredie, v ktorom sa všetci budú cítiť príjemne ako v rodine, kde sú otvorené a úprimné vzťahy a kde sa jeden na druhého môže spoľahnúť.

Skryť Vypnúť reklamu

Chodby školy sú zdobené oceneniami a diplomami
Vyučovanie prebieha podľa osnov Ministerstva školstva SR a dodatku pre katolícke školy, je obohatené o nepovinné a voliteľné predmety: cvičenia zo slovenského jazyka a matematiky, konverzácie v cudzom jazyku, umelecká činnosť, výpočtová technika, športové hry. Každý rok sa koná škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, jazykový a letný rekreačný tábor. Okrem klasických tried prebieha vyučovanie aj v odborných učebniach: jazykových, fyziky, chémie, biológie, hudby a tanca, náboženstva, pracovného vyučovania, multimediálnej a počítačovej učebni. Žiaci majú k dispozícii školskú knižnicu, dve telocvične, posilňovňu. Všetci dostávajú rovnakú ponuku vzdelávania, rovnakú možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie. Avšak je prirodzené, že ten, kto je obdarený väčším nadaním, dosahuje lepšie výsledky a pri správnom pedagogickom vedení môže byť naozaj úspešný. Takíto žiaci potom reprezentujú školu, ale aj mesto a okres. Chodby školy zdobia diplomy a ocenenia. Napríklad 2-krát hlavná cena Slovenska a cena poroty v literárnej súťaži „Prečo mám rád slovenčinu“, hlavná cena v celoslovenskej výtvarnej súťaži Slovensko moje, 3. miesto na Slovensku v súťaži Šaliansky Maťko, 4-krát prvé a 2-krát druhé miesto v okrese v súťaži „Poznaj a chráň“ (botanika, zoológia), 2-krát prvé a 2. miesto v celoslovenskej biblickej olympiáde, 2-krát 2. miesto na Slovensku recitačnej súťaži kresťanskej poézie a prózy, množstvo ocenení za umiestnenie na prvých troch miestach v okresných a krajských kolách recitačných súťaží pre žiakov ZŠ, dve 1. miesta v okrese, šesť 1. miest v rámci obvodu v diktátovej olympiáde, Čestné uznanie v literárnej súťaži Cena Andreja Chudobu, hlavná cena v literárnej súťaži „Nikdy nevezmi drogu“, ocenenie v súťaži Európa v škole, 2. miesto v okresnom kole olympiády z fyziky, 2. miesto v okresnej olympiáde z nemeckého jazyka, 1. a 2. miesta a úspešnosť viacerých žiakov v riešení okresných olympiád z matematiky a pytagoriády, 1. miesto v okresnej súťaži „Čo vieš o hviezdach“, 1. miesto a Cena primátora mesta v súťaži „Školy k tretiemu tisícročiu“.
Nie je možné vymenovať všetky úspechy žiakov školy, ale teší nás, že naši žiaci úspešne pokračujú v štúdiu na stredných a vysokých školách, kde tiež získavajú rôzne ocenenia. Spomenieme aspoň prvé miesto Matúša Horku a 3. miesto Lenky Suchej v celoslovenskej súťaži stredoškolskej odbornej činnosti. Máme radosť, že naše deti sa vedia v živote uplatniť a každý ich úspech, maturitné či promočné oznámenie nás teší.
Partnerská spolupráca s Melkom
V súčasnosti, keď sa svet stáva svetom bez hraníc, si plne uvedomujeme nutnosť vzdelávania detí v jazykovej oblasti, ale aj úlohu, ktorá nám v tomto vzdelávacom procese prislúcha.
Už pri založení školy sme si zvolili koncepciu, podľa ktorej sa žiaci učia cudzí jazyk od 1. ročníka. V ponuke je anglický a nemecký jazyk. Od 3. ročníka pridávame hodinu konverzácie, v 6. ročníku ďalší cudzí jazyk v rozsahu 2 hodín týždenne. S vyučovaním cudzích jazykov úzko súvisí medzinárodná spolupráca, ktorá sa najmä medzi krajinami Európy v posledných rokoch výrazne rozvíja. Práve v školstve je veľmi široký priestor na vzájomné kontakty a spoluprácu. Považujeme za dôležité, aby žiaci mali príležitosť nielen naučiť sa cudzie jazyky, ale ich aj v praxi používať, spoznávať iné krajiny a ich kultúru.
Medzinárodnú spoluprácu sme nadviazali už na jeseň v roku 2001 so Súkromnou katolíckou školou v mestečku Melk v Rakúsku. Po krátkom čase 20 našich žiakov v doprovode pedagógov navštívilo Melk, konalo sa niekoľko pracovných stretnutí a pribudol nám ďalší zahraničný partner - Grundchule Herrieden z Nemecka. Spoločne s nemeckými a rakúskymi priateľmi sme sa zapojili do programu Comenius. Keďže náš trojročný projekt „Fit pre Európu“ bol úspešný, získali sme na jeho realizáciu grant z fondov EÚ. Realizuje sa v rámci vyučovacieho procesu v triedach na druhom stupni. Vzájomná komunikácia prebieha cez internet a formou osobných stretnutí. Vyvrcholením spolupráce prvého projektového roka bolo stretnutie pedagógov v januári 2004 v Melku a žiakov a pedagógov troch partnerských škôl v júni 2004 v Leviciach.
V tomto školskom roku sa uskutoční podobné stretnutie v Nemecku, v Herriedene. Ďalším ovocím medzinárodnej spolupráce je možnosť odborných stáží učiteľov cudzích jazykov. V uplynulom šk. roku to bola týždenná stáž učiteľa v Nemecku a dvojtýždenná v Anglicku.
Avšak program Comenius nie je jedinou formou medzinárodnej spolupráce. So strednou školou v írskom Dubline vytvoril kontakt už páter Miloš Szabo, zakladateľ našej školy. V septembri 2004 hostila Castle Knock College Dublin, ktorú navštevujú chlapci z rôznych krajín sveta, aj nášho deviataka Tomáša Mindáka, ktorý si bezplatný mesačný pobyt v školských laviciach v Írsku zaslúžil za svoje výsledky na hodinách anglického jazyka. Mali sme veľkú radosť, keď sme sa dozvedeli, že Tomáš sa v priebehu niekoľkých dní zapojil do riadneho vyučovacieho procesu, ktorý prebiehal, samozrejme, v anglickom jazyku. Naším cieľom do budúcnosti je naďalej rozširovať medzinárodnú spoluprácu, a tak vytvárať dobré podmienky pre štúdium cudzích jazykov na našej škole.
VIERA KARVAŠOVÁ


Žiaci sú úspešní
v riešení olympiád
Naši žiaci sa radi učia nielen cudzie jazyky, ale zaujímajú ich aj prírodovedné predmety. Svedčí o tom záujem o matematické súťaže, vyhlasované ministerstvom školstva, ale aj celoslovenské a medzinárodné.
V tomto školskom roku sa prihlásilo a úspešne rieši úlohy celoslovenského seminára MAKS 44 žiakov zo 4. - 8. ročníkov, každý vo svojej kategórii, v súčasnosti riešia už 3. sériu úloh. Matematický Klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete, ktorá si kladie za cieľ propagovať a popularizovať matematiku medzi žiakmi základných a stredných škôl. Organizuje ju EXAM - testing, spol. s r.o. Na našej škole sa v tomto školskom roku prihlásilo do súťaže 114 žiakov z 3. - 9. ročníkov. Matematickú olympiádu vyhlasuje ministerstvo školstva pre 4. - 9. ročníky. V súčasnosti rieši úlohy MO na našej škole 35 žiakov. Medzi najúspešnejších patria M. Poppelková, M. Šutka, T. Trungel.
MÁRIA BRIGANOVÁ


Záujmová činnosť

Záujmovú činnosť zastrešuje najmä ŠKD, ktorý má samostatné priestory a je v prevádzke denne od 6.00 do 17.00 h. Jednotlivé záujmové útvary sú otvorené aj pre žiakov iných škôl. V ponuke je hra na klavír a gitaru, spevácky zbor Andante, liturgický spevokol, mažoretky, folklórny súbor Radostník, kurz spoločenského tanca, výtvarný, divadelný, novinársky, počítačový krúžok, futbal, stolný tenis, volejbal, vybíjaná. Na škole aktívne pracujú detské a mládežnícke kresťanské organizácie eRko a Mariánska družina.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 2. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 3. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 4. Znalec slovenského brandy
 5. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 1. Samočistiace vypínače chránia pred infekciami
 2. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 3. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
 4. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
 5. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 769
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 6 271
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 310
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 496
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 518
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 308
 7. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 247
 8. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 176
 9. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 124
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 2 664

Blogy SME

 1. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes.
 2. Iveta Bakitová: Taliansko - poznávanie známych aj menej známych miest pokračuje
 3. Anton Kovalčík: Len aby si neublížil(a)!
 4. Štefan Vidlár: Autority
 5. Jozef Sitko: Zákonnosť či spravodlivosť? Že by neaktuálna téma?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 17. - Antarktída a jej zabudnutí objavitelia
 7. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Moderátor Junior: Nezmením a nevyliečim nikoho, ale môžem pomôcť zviditeľniť
 8. Soňa Fröhlichová: Aj ženy už budú môcť ochraňovať pápeža
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 563
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 13 182
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 036
 4. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 477
 5. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 5 108
 6. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 849
 7. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 752
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 662
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Nenechajte si ujsť ďalší diel LIVE diskusie na tému zelenej energie s fundovanými hosťami už v utorok 28. septembra o 11:00 hod.


15 h

Keď sa v zime cítite na začiatku behu z pohľadu teploty pohodlne, budete mať problém! Konštatoval v našom podcaste odborník na behanie Rastislav Magna z Intersportu.


24. sep
Ilustračné foto.

Výdavky zvýšili o 623-tisíc eur.


SITA 23. sep
Jaroslav Slašťan zo zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Udalosť neevidujú ako útok, ale incident.


TASR 23. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Opitý vodič BMW zrovnal so zemou stĺp verejného osvetlenia. Ťažko zranenému vodičovi druhého auta poskytol prvú pomoc hasič mimo služby.


24. sep

Môžete si pozrieť najvzácnejšiu hubu sveta.


20 h

Zároveň bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci.


SITA 18 h

Z miesta, na ktoré pred dvadsiatimi rokmi ľudia prichádzali s radosťou, sa stal objekt, od akého obyvatelia radšej odvrátia zrak. Avšak, možno už nie nadlho.


23. sep

Blogy SME

 1. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes.
 2. Iveta Bakitová: Taliansko - poznávanie známych aj menej známych miest pokračuje
 3. Anton Kovalčík: Len aby si neublížil(a)!
 4. Štefan Vidlár: Autority
 5. Jozef Sitko: Zákonnosť či spravodlivosť? Že by neaktuálna téma?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 17. - Antarktída a jej zabudnutí objavitelia
 7. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Moderátor Junior: Nezmením a nevyliečim nikoho, ale môžem pomôcť zviditeľniť
 8. Soňa Fröhlichová: Aj ženy už budú môcť ochraňovať pápeža
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 563
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 13 182
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 036
 4. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 477
 5. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 5 108
 6. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 849
 7. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 752
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 662
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu