Sobota, 1. október, 2022 | Meniny má Arnold

PREDSTAVUJEME VÁM PIATU ZÁKLADNÚ ŠKOLU V LEVICIACH

Piatu základnú školu nájdete v južnej časti mesta Levice na sídlisku Rybníky III. Brány pre prvých žiakov otvorila 1. septembra 1982. Ľahko si ju zapamätáte podľa veľkého priestranného ihriska.

Piatu základnú školu nájdete v južnej časti mesta Levice na sídlisku Rybníky III. Brány pre prvých žiakov otvorila 1. septembra 1982. Ľahko si ju zapamätáte podľa veľkého priestranného ihriska, ktoré slúži na športové aktivity školákom i obyvateľom mesta. Škola je taká istá ako všetky ostatné, ale predsa iná. Borí sa s problémami, ale žne aj úspechy.
Charakteristické črty tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne sú, že si nevyberá žiakov len podľa istého športového zamerania, jazykovo nadané deti, podľa náboženského presvedčenia alebo len deti s dobrým sociálnym zázemím.
Vedenie školy si nevyberá
žiakov podľa vysokého inteligenčného kvocientu IQ, ale venuje pozornosť aj emocionálnej inteligencii EQ všetkých žiakov, aby chápali vlastné city, aby sa dokázali vcítiť do pozície iných ľudí, aby svoje city a konanie dokázali riadiť tak, aby sa zlepšila kvalita ich života a aby vedeli, prečo niekto pri riešení problémov vytrvá a iný nie. Aby vedeli podať pomocnú ruku, ak ju niekto potrebuje.
Obsah vzdelávania a výchovy na škole smeruje k nadobudnutiu žiackych kompetencií, pružnému reagovaniu na rozličné situácie. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa venuje rovnaká pozornosť inteligenčnému kvocientu, emo-
cionálnej inteligencii, ale aj tomu, aby žiaci boli pripravení na život a celoživotné vzdelávanie.

SkryťVypnúť reklamu

Odstraňujeme jazykové bariéry

Vstupom Slovenska do Európskej únie, zrušením hraníc medzi jednotlivými krajinami narastá záujem o cudzie jazyky. Plne si uvedomujeme nutnosť vzdelávania sa dospelých a aj detí v jazykovej oblasti. Už pri zápise do prvého ročníka zisťujeme, o ktorý cudzí jazyk majú rodičia záujem, aby sa ich dieťa učilo. V ponuke je možnosť výberu anglického a nemeckého jazyka. Druhý jazyk môže žiak navštevovať ako nepovinný predmet alebo ako záujmový krúžok už od prvého ročníka. V treťom ročníku sa vytvára jazyková trieda s rozšíreným vyučovaním jazyka. V siedmom pribúda druhý cudzí jazyk v rozsahu dvoch hodín týždenne. Škola poskytuje pre žiakov výučbu dvoch cudzích jazykov.
Medzinárodnú spoluprácu nad-
viazala škola s talianskym mestom Vieste, ležiacim v južnej časti Talianska prostredníctvom nášho žiaka Erika Tótha, ktorý v tomto mestečku študuje. Žiaci prostredníctvom anglického ja-
zyka spoznávajú taliansky jazyk, kultúru a krajinu. Cieľom školy je nadviazanie kontaktov aj s ďalšími krajinami, pripravovať žiakom dobré podmienky na štúdium jazykov prostredníctvom vysoko kvalifikovaných pedagógov - jazykárov, aby si žiaci mohli overiť svoje teoretické poznatky v praxi a tým by boli pripravení na ďalšie štúdium cudzích jazykov, či už na strednej alebo vysokej škole.

SkryťVypnúť reklamu

Skúsenosti z netradičnej formy výučby

V poslednej dobe, keď pre naše školstvo je príznačné hľadať nové formy rozvoja vzdelávacej sústavy, keď množstvo alternatívnych prístupov dáva možnosť posúvať výchovno-vzdelávací proces stále vyššie, sme sa i my na našej škole zamýšľali, ako zachytiť tento trend a aký program či projekt ponúknuť našim žiakom. Tradičné formy vyučovania musia byť nahradené novými, efektívnejšími. Vyučovanie jazykov, matematiky a práce s počítačmi chceme podoprieť netradičnou formou výučby stavebnicovým systémom Lego Dacta, Robo Lab. Škola využívala stavebnice najprv v krúžkovej činnosti žiakov a to bolo odrazovým mostíkom k tomu, aby sme premýšľali nad tým, ako dostať stavebnice k žiakom školy do vyučovacieho procesu na hodiny matematiky a fyziky. Na úspešný priebeh tohto projektu bolo potrebné zabezpečiť dostatočný počet schopných učiteľov, ktorí budú ochotní osvojiť si nové metódy a formy práce, materiálne zabezpečenie učebnými pomôckami Lego Dacta a Robo Lab, úzku spoluprácu s výhradným distribútorom a školiteľom na Slovensku – firmou Eduxe. Dôležitou úlohou pri realizácii tohto projektu zo strany vedenia školy bolo zistiť záujem, ochotu a najmä dôveru učiteľov v takúto netradičnú formu výučby. Našli sme ich u pani Žilkovej, Štiglicovej, Potočárovej. Naším cieľom bolo nikoho nenútiť, snažili sme sa však logickou argumentáciou priviesť našich učiteľov k spolupráci na tomto projekte. Uvedomovali sme si zároveň, že naše presvedčenie o správnosti tejto cesty vo výučbe nestačí na skutočne kvalitnú realizáciu projektu, a preto boli informácie a následné úvahy o výučbe s Lego Dacta častým predmetom debát na pracovných poradách, pedagogických radách, zasadnutiach MZ a PK. V dlhodobom pláne školy sme si vytýčili nasledovný cieľ - zakomponovať využívanie stavebníc Lego Dacta a Robo Lab vo výučbe všetkých žiakov na prvom a na druhom stupni v predmetoch matematika, fyzika a práca s počítačom.

SkryťVypnúť reklamu

Problémy vieme riešiť

Z roka na rok stúpa počet detí, ktoré majú vývinové poruchy učenia: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a podobne. Bez odbornej pomoci by tieto deti mohli v škole zlyhávať. Práve preto je v našej škole školský špeciálny pedagóg Mária Jančovičová, ktorá sa deťom s vývinovými poruchami učenia venuje individuálne v špeciálnej miestnosti, ktorá je podľa potreby vybavená učebnými pomôckami. Špeciálny pedagóg denne spolupracuje s ostatnými pedagógmi a svojimi odbornými radami účinne pomáha tam, kde je to práve potrebné. V oblasti výchovného poradenstva odborné rady a informácie poskytuje výchovný poradca Eva Korenyovszká.

Relaxačné centrum pre zdravý životný štýl

Po úspešnom dosiahnutí moder-
nizácie výučby na škole prostredníctvom učebne výpočtovej techniky, jazykovej učebne, stavebnicového systému Lego Dacta a Robo Lab sa podaril škole ďalší plánovaný krok - premeniť staré priestory bývalej nefunkčnej náraďovne na relaxačno-regeneračné centrum.
Moderné priestory budú využívať všetci žiaci druhého stupňa na hodinách telesnej výchovy. Škola plánuje sprístupniť priestory rodičovskej verejnosti v rámci projektu Otvorená škola pre možnosť ich športového vyžitia. V dnešnej počítačovej dobe sa veľa hovorí a píše o tom, ako počítače, internet, technika zmenili náš život, ale nemali by zmeniť náš pohľad na zdravý životný štýl. Práve preto vznikol tento nápad, aby deti mysleli aj na svoje zdravie a relax. Každý z nás hľadá možnosť relaxácie a životnú pohodu a chcel by získať tajné zásoby energie – to všetko ponúka relaxačno- regeneračné centrum, ktoré na našej škole funguje od 6. decembra. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o úspešné zrealizovanie celého projektu.
Úspešní žiaci – zrkadlo našej práce

Talentovaní a nadaní žiaci, ak majú správne pedagogické vedenie, dosahujú výnimočné výsledky a úspešne reprezentujú svoju školu v rôznych súťažiach. Veľkú radosť nám urobila Zuzana Révayová, ktorá v Monitore 2004 získala 100-percentnú úspešnosť v matematike a slovenskom jazyku. Marek Valach získal prvé miesto v okresnom kole matematickej olympiády. Úspešní riešitelia celoslovenskej súťaže matematický Klokan sú zo 6. C triedy: Vrecníková, Kalman, Minárová, Polyaková, Srna a Bátovský. V súťaži Hviezdoslavov Kubín v krajskom kole 1. miesto získala Pompošová, v obvodnom kole 3. miesto Chubanovová. Úspešní riešitelia geografickej olympiády boli žiaci Görög a Dobiaš. V krajskom kole fotografickej súťaže 1. miesto získal Klčo, žiak 7. B triedy. Na majstrovstvách kraja v plávaní prvé priečky obsadzujú sestry Martina a Patrícia Holé, Brúnová, súrodenci Kaszásovci a Gašparetzovci. Každoročne už tradične dosahujeme pekné umiestnenie v streľbe zo vzduchovky, na majstrovstvách okresu v šachu, vo volejbale a vybíjanej. Na majstrovstvách kraja v ľahkej atletike obsadil Graus 1. miesto v behu na 60 m. Vašinová a Chvojka úspešne reprezentovali školu v okresnom kole olympiády anglického jazyka. Vynikajúce výsledky v tenise dosiahli bratia Alexander a Róbert Gašparetzovci na majstrovstvách sveta žiakov vo Francúzsku. Alexander Gašparetz dosiahol 3. miesto v družstvách a 5. miesto jednotlivcov. Róbert Gašparetz dosiahol 2. miesto na majstrovstvách Slovenska. Veľmi dobré výsledky dosahujú v súťažiach triatlon, duatlon. Žiak Róbert Sásik dosiahol na majstrovstvách Slovenska v duatlone 3. miesto. Na medzinárodnej súťaži vo Viedni v duatlone dosiahla Ivana Brúnová 1. miesto a na majstrovstvách Slovenska v triatlone 2. miesto, v duatlone na majstrovstvách Slovenska obsadila 2. miesto a v akvatlone na majstrovstvách Slovenska 1. miesto. Natália Trnkusová dosiahla v akvatlone 1. miesto. Pekné výsledky v stolnom tenise dosahujú Matej Kazár a Michal Rafaj, na turnaji levických škôl obsadili 1. a 2. miesto. Vrecníková a Luknišová sa zúčastnili na majstrovstvách sveta v tanci HIP-HOP v Nemecku v meste Bremen. Pastorok, žiak 2. C triedy, dosahuje veľmi pekné úspechy v pretekoch motokár. Na majstrovstvách Slovenska obsadil 2. miesto. Pekné výsledky v školskom roku 2004/2005 dosiahla Gabriela Némová v recitačných súťažiach v próze - 2. miesto v krajskej súťaži. Zúčastnila sa aj na celoslovenskom kole „Timravina studnička“. Na Slovensku získala titul zlatého Levíčaťa. Žiačka
2. C Štamposká obsadila 3. miesto v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese povesti „Šaliansky Maťko“. Naši žiaci sa každoročne zapájajú do zdravotníckej súťaže „Hliadka mladých zdravotníkov“, kde tradične dosahujú veľmi pekné umiestnenia. Dva roky po sebe obsadili 3. miesto.

Cvičíme s fitloptou
Fitloptu ako učebnú pomôcku využívame na hodinách telesnej výchovy, v krúžkovej činnosti, v rámci telovýchovných chvíľok - rozcvičiek, ale aj na hodinách etickej výchovy pri aktivitách, ktoré vytvárajú priestor na zážitkové učenie. Používaním fitlopty posilňujeme s deťmi chrbtové svalstvo a tým predchádzame nesprávnemu držaniu tela.
O správnom využívaní tohto náčinia sme si vypočuli prednášky, veľkým prínosom boli praktické ukážky jednotlivých cvikov, ktoré nám poskytol rodič, špecialista pani Adriana Dúchajová – rehabilitačná sestra.
Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 2. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 3. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 4. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 5. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 6. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
 7. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 8. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 1. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
 2. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 4. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 6. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
 7. 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy
 8. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 7 027
 2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 4 961
 3. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 4 950
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 598
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 4 042
 6. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 885
 7. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 765
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 497

Blogy SME

 1. Rastislav Puchala: Narodila sa kniha
 2. Anna Miľanová: Sloníča...2022
 3. Štefan Vidlár: KET
 4. Marek Košík: Anaëlle - bez lásky ani na krok
 5. Ľuboš Vodička: Európska geologická rarita v Moravských Budějoviciach
 6. Lucia Žárska: Zvyšovanie úrokových sadzieb v ČR a SR
 7. Erik Kriššák: William Wordsworth - Blúdim sťa mrak osamelý
 8. Jakub Konečný: UKRAJINA PRIPOJILA 21 RUSKÝCH OBLASTÍ
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 652
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 768
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 672
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 5 262
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 4 830
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 891
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 416
 8. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 2 990
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Rastislav Puchala: Narodila sa kniha
 2. Anna Miľanová: Sloníča...2022
 3. Štefan Vidlár: KET
 4. Marek Košík: Anaëlle - bez lásky ani na krok
 5. Ľuboš Vodička: Európska geologická rarita v Moravských Budějoviciach
 6. Lucia Žárska: Zvyšovanie úrokových sadzieb v ČR a SR
 7. Erik Kriššák: William Wordsworth - Blúdim sťa mrak osamelý
 8. Jakub Konečný: UKRAJINA PRIPOJILA 21 RUSKÝCH OBLASTÍ
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 652
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 768
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 672
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 5 262
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 4 830
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 891
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 416
 8. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 2 990
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu