Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky
REDSTAVUJEME VÁM PRVÚ ZÁKLADNÚ ŠKOLU V LEVICIACH

Čím vás škola osloví, ak do nej vstúpite?

Svojím jedinečným zameraním, vzdelávacími programami, projektami, tiež prostredím, v ktorom sa vzdelávanie realizuje, učením bez zvonenia, v menších skupinách, so slovným hodnotením a sebahodnotiacimi vysvedčeniami.
Medzi priority školy bezpochyby patria: úspech každého jedinca, participácia školy a rodiny, získanie zručností pre aktivity, plnohodnotný život s využívaním cudzích jazykov, informatiky, záujem o riešenie osobných i globálnych každodenných problémov, základy ekonomiky a podnikania. Voľnočasové aktivity sa realizujú prostredníctvom 33 záujmových krúžkov, kurzov, klubov, cez tradičné podujatia, ako sú Deň Zeme, Týždeň zdravia, Deň športu, Detský jarmok, Výstavky produktov prírody, Spod školskej brány, Akadémia a podobne. Podporujeme pohybovú kultúru netradičnými športami, ako sú bedminton, fitlopty, nenáročná gymnastika. Zapájame sa do medzinárodných projektov: Škola dokorán, Socrates – Comenius, Pro Slovakia, Multikultúrny dialóg.
Naši žiaci majú veľa zážitkov z mimoškolských aktivít, ako sú školy v prírode, plavecké výcviky, lyžiarske kurzy, prázdninové školské dvory, exkurzie, koncerty. Aktívne participujú na riadení a prezentácii školy prostredníctvom žiackeho parlamentu, školského kalendára, časopisu, vydávaním vlastných periodík, školského odkazovača a pod. Najlepšia skúsenosť je vlastné poznanie, preto navštívte našu školu, aby ste ju mohli spoznať v realite. Máte na to jedinečnú príležitosť 27. januára 2005, kedy sa otvoria brány školy pre širokú verejnosť. Bližšie informácie môžete získať na www.zsmrsle.edu.sk.

Skryť Vypnúť reklamu


Viac ako obyčajná...
Škola, ktorá sa vám predstavuje, má v regióne a meste prívlastok „prvá“. Dostala ho do vienka v čase, keď s nárastom počtu obyvateľov mesta Levice začali pribúdať nové školy. Svoj prívlastok počas existencie nikdy nezradila.
Ako prvá sa zamerala na premenu starej školy na školu s novým prístupom k výchove a vzdelávaniu, na školu komunitnú. V roku 1996 to boli metodické postupy programu Step by step (Krok za krokom) a v roku 2002 výchovno-vzdelávací program Alternatívne vzdelávanie mimoriadne nadaných detí. Postupne škola získala certifikát Školy podporujúcej zdravie a v regióne pôsobí ako modelová škola nadácie Školy dokorán s regionálnym vzdelávacím centrom pre pedagogických zamestnancov.
Tradícia školy, skĺbená s výchovno-vzdelávacím programom, cieľom ktorého je rozvinúť individuálne schopnosti každého jedinca, vytvárať aktivizujúce vzdelávacie prostredie, podporovať schopnosť alternatívneho myslenia, konania, vyjadrovania sa a vlastnej prezentácie, sa nám vracia v podobe výsledkov a úspešnosti žiakov v súťažiach, olympiádach od obvodnej po celonárodú úroveň, v uplatnení našich absolventov v ďalšom a celoživotnom vzdelávaní, v uplatnení sa v praxi.

Skryť Vypnúť reklamu

Areál školy slúži pre výchovu a vzdelávanie
Okrem tradičných ihrísk a trávnatých plôch sa v areáli školy nachádza aj environmentálny náučný chodník. Je využiteľný počas celého roka. Rozvíja osobné kvality žiakov, ktorí s jeho pomocou nadobudnú praktické vedomosti o ekologických problémoch a stave životného prostredia. Žiaci si môžu stále doplňovať svoje vedomosti s najnovšími údajmi o stave životného prostredia u nás a vo svete. Napríklad hneď na začiatku školského roka spoznávali žiaci život jedincov fauny a predstaviteľov flóry teplomilných lokalít. Zoznam a krátka charakteristika týchto jedincov sa nachádza k nahliadnutiu v malej skladačke – informátorovi.
Aj žiaci I. stupňa podľa možnosti doplňujú zoznam živočíchov, s ktorými sa môžeme stretnúť v areáli školy. Napr. na jeseň sme pozorovali aj vevericu obyčajnú priamo pod oknami budovy školy. Najviac zastúpených predstaviteľov fauny potom vyobrazíme aj na informačnej tabuli na školskom dvore.
O environmentálny chodník je denno-denne záujem. Často sa zastavia pri informačnej tabuli nielen naši žiaci, ale aj rodičia a učitelia z iných škôl. Je pozoruhodné, že na prípadné otázky dospelých už vedia odpovedať aj naši žiaci prvého stupňa bez pomoci pedagógov. Vedia určiť pomocou encyklopédie odborný názov rastlín, kde sa ktorá rastlina nachádza, ako sa treba o okrasné rastliny starať, s ktorými zvieratami sa môžeme stretnúť v blízkosti školy a ako treba prírodu chrániť a zveľaďovať.
Na základe týchto skúseností si myslíme, že náučný chodník v areáli našej školy plní svoje úlohy environmentálneho charakteru.

Skryť Vypnúť reklamu


Dialógy bez hraníc
V našej škole sa stávajú súčasťou bežného pracovného dňa. Prostredníctvom internetu okrem korešpondencie detí so školami v zahraničí sa zapájame do rôznych medzinárodných súťaží, napríklad Spring Day 2004, Global Education Week, Baltík 2004, Multikulturálny dialóg a pod. Podarilo sa nám úspešne zrealizovať divadelné vystúpenie v alternácii postáv s hercami zo školy v Békešskej Čabe. Vystúpili sme v rámci Levických divadelných dní, v súčasnosti pripravujeme zrealizovať vystúpenie v družobnej škole v Maďarsku. V školskom roku 2004/05 sme získali grant pre projekt Socrates – Comenius. Projekt je realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci projektu Socrates. Našimi partnermi sú školy z nemeckého Seonu, cyperskej Deftery, maďarského Fotu, talianskej Padovy a poľského Gdaňska. Prvé stretnutie sa zrealizovalo v októbri 2004 v Gdaňsku. Čo sme získali a čo vytvorili? Informácie o krajine, o meste, o ľuďoch, vyskúšali sme si medzinárodnú spoluprácu v tvorivých dielňach. Zúčastnili sme sa kultúrneho festivalu Art Baltica, vytvorili sme multilingválny slovník, program a CD s vianočnými koledami. Teší nás, že za logo celého projektu si partneri vybrali návrh našej T. Hrebíčkovej.
Aktivity nekončia. V apríli sa chystáme na Cyprus a v októbri privítame všetkých partnerov v našej škole.
Medzi jednotlivými stretnutiami funguje čulá korešpondencia prostredníctvom e-mailov, listovými či balíkovými zásielkami. Všetci sa s nimi môžeme oboznámiť a prezrieť v klube Socrata, na nástenkách v jazykových kurzoch. Nepoznáme jazykové bariéry – sme súčasťou Euroškoly.
Ako sú spokojní s prácou svojich učiteľov tretiaci?
Igor: Naša škola je odlišná od ostatných v našom meste. Sú v nej triedy, ktoré navštevujú nadané deti. Pani učiteľky oslovujeme krstnými menami. Na niektorých hodinách využívame fitlopty namiesto stoličiek. Na vlastivede a prírodovede používame notebook s premietačkou, ktorá nám umožní lepšie pochopiť učivo a robí hodiny zaujímavejšími. V škole pracuje aj množstvo záujmových krúžkov. Našu školu máme radi, lebo sa tam naučíme veľa nových vecí.
M. Gaži: Počas informatiky pracujeme s počítačmi, ktoré sú umiestnené v počítačovej učebni. Na počítačoch je súbor Baltík, tento rok preberáme Sedem divov sveta. Každý rok chodíme do školy v prírode. V našej triede máme encyklopédie, z ktorých čerpáme nové vedomostí a potom ich využívame na hodine. Každý rok vypracovávame celoročný projekt s rôznymi témami. Pani učiteľka nám na vysvedčení nepíše známky, ale hodnotí nás slovne. Mám svoju školu celkom rád.
Natália Molnárová: Myslím, že ako každé dieťa mám aj ja najradšej telesnú výchovu. Je to hodina, ktorá je plná športu a predovšetkým uvoľnenia. Rada športujem, preto som sa prihlásila aj na gymnastiku. Telesnú výchovu považujem za balzam medzi ťažkými vyučovacími hodinami.
Miriamka Maďarová: Keď som bola malá, škôlkarka, veľmi som si priala chodiť do školy. Ani som sa nenazdala a už som tretiačka. Vďaka, pani učiteľka, že ma učíte veľa zaujímavých vecí a predmetov. Chodím aj na gymnastiku.
Flóra Hasznosová: Rada chodím do školy. Práve sa učíme vybrané slová, už ich vieme veľa. Zo slovenčiny mám najviac jednotiek. Vždy sa teším na zaujímavé úlohy. Vyfarbujeme a robíme projekty, zdobíme si nimi triedu.
Kristína Hegedüsová: Každý mesiac chodíme do Tekovskej knižnice. Okrem zaujímavých kníh navštevujeme aj výstavy. Pred návštevou nám pani učiteľka povie, aby sme si priniesli požičanú knižku, tašku a preukaz a my vieme, že si ideme po nové zážitky.
Kevin Hamar: Teší ma, že v škole máme nielen počítačovú učebňu, ale štyri počítače máme priamo v triede. Keď ráno vstanem, teším sa na pani učiteľku, lebo s ňou cez hodiny riešime zaujímavé úlohy, a kto je šikovný, môže pracovať a hrať sa na počítači.
Martina Jelenová: Najradšej mám matematiku. Dnes sme sa hodine učili vypočítať obvod štvorca a obdĺžnika. Dobre som to pochopila. V marci budeme riešiť úlohy z matematického Klokana. Veľmi sa na to teším.
Katarína Paukovičová: Naša škola vyhlasuje rôzne súťaže. Naposledy to bol zber gaštanov a papiera. Najlepší dostanú diplom a cenu. Páči sa mi to.
Monika Mojžišová: Na prírodovede sme robili projekty o Európe, lebo sme vstúpili do Európskej únie. Keď sme ju kreslili a vymaľovávali, spoznala som mnoho štátov.
Barbora Bačová: Rada chodím do školy, lebo už ráno pri vstupe do triedy máme na tabuli nejaké príklady alebo zaujímavé úlohy, ktoré počas dňa riešime. Pani učiteľka nám vyhráva na klavíri na hodinách hudobnej výchovy a čítania. Je tu fajn.
Branislav Borovský: Každý pondelok chodím na šachový krúžok. Šach je zábavná hra. Najzaujímavejšie sú súťaže. Na poslednej som obsadil 2. miesto.
Filip Matiaško: Som jeden z tých žiakov, ktorí zažili krásne príhody v škole v prírode. Počas dňa sú vychádzky, túry, večer zábavné programy, súťaže. Najkrajšie bolo na výlete v Ružomberku. Navštívil som tam zaujímavé múzeum. Spoznal som aspoň kúsok našej malej, ale krásnej krajiny.
Lacko Totkovič: Nie je škola ako škola, to je pravda. Už žiadna nebude pre mňa taká dôležitá a hlavne už žiadna iná škola nebude tá prvá. Tá, ktorá ma naučila čítať, písať a počítať. Moja škola je fantastická, aj keď nie je najmladšia, dokonca už moja mamička sa v nej učila. Hovorieva mi, že história sa opakuje. Ktovie, možno aj moje deti raz budú písať o mojej škole ako o tej najdôležitejšej v ich živote a ja im poviem, história sa opakuje. Ďakujem Ti, moja prvá škola, že si ma naučila čítať, písať a poznávať aj iné vedné odbory.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 5. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 2. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 3. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 4. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 5. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 985
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 638
 3. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 608
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 377
 5. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 194
 6. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 153
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 065
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 599
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 429
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 933

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Anton Kaiser: Poznávanie histórie Zlatých Moraviec
 2. Marian Baran: Bol som na hubách
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 5. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 8. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 973
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 13 106
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 787
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 582
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 531
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 982
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 866
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 689
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Tréner hokejovej Nitry nám povedal viac o sľubnom kádri a pozrieme sa aj na začiatok druhej hokejovej ligy.


14 h
Ilustračná fotografia.

Generálny riaditeľ Milan Veselý o minimálnych kompenzáciách vlády.


17. sep

Chlapec skončil v nemocnici.


ROS 17. sep
Ilustračné foto.

V kremnických školách sa vyskytol covid-19.


SITA 17. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


20. sep

Majiteľ súkromného dopravcu sa odmietol vyjadriť.


Lenka Drahňáková 7 h

Z miesta činu unikalo biele auto.


20. sep

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


20. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Anton Kaiser: Poznávanie histórie Zlatých Moraviec
 2. Marian Baran: Bol som na hubách
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 5. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 8. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 973
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 13 106
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 787
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 582
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 531
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 982
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 866
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 689

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu