Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky
PREDSTAVUJEME VÁM ŠIESTU ZÁKLADNÚ ŠKOLU V LEVICIACH

Čo ponúka šiesta základná škola

Všetkým pedagogickým pracovníkom veľmi záleží na vzdelávaní našich žiakov. Preto sa snažíme vytvoriť vynikajúce podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, o úspešné prijatie žiakov na stredné školy, zapájame sa do kultúrneho života mesta Levi
ce.
Okrem tradičných vyučovacích foriem ponúkame žiakom prácu s počítačom a internetom, vzdelanie LEGO DACTA, získavanie certifikátov obchodného manažmentu PEER program, besedu s významnými osobnosťami a spisovateľmi, školský časopis Halúzka, školu v prírode, plavecké a lyžiarske výcviky, návštevu divadelných predstavení, exkurzie, protidrogovú, estetickú, etickú a zdravotnú výchovu. Každoročne pripravujeme Deň otvorených dverí pre rodičov a deti z materskej školy. Tradíciou školy sú slávnostné akadémie, Mikuláš s basketbalom, Deň matiek, Vianočný a Veľkonočný bazár, Vianočný program pre materskú školu.
Naši žiaci sa môžu vo voľnom čase realizovať v záujmových krúžkoch - počítačový, podnikanie v cestovnom ruchu, šachový, anglická konverzácia, nemecká konverzácia, strelecký, spevácky, tanečný, športové krúžky, prírodovedný krúžok, ručné práce, varenie, mažoretky. Vyučovanie jazykov na škole prebieha už od prvého ročníka vo všetkých triedach. Cudzie jazyky vyučujú kvalifikovaní pedagógovia, výučba prebieha v novej modernej jazykovej učebni. Svoje jazykové schopnosti si žiaci zdokonaľujú dopisovaním so školami v Nemecku. S veľkým záujmom sa stretli výmenné pobyty v Taliansku. Pre našich najmenších žiakov ponúkame vyučovanie v samostatnej budove pre 1. - 2. ročník na Pereckej 40.
Zapájame sa do medzinárodných projektov: Krok za krokom, ktorý sa realizuje na prvom stupni v spolupráci s MŠ (učitelia vedú deti k samostatnosti a tvorivosti), Škola podporujúca zdravie - zdravotná výchova na školách a boj proti závislostiam všetkého druhu, Investland - virtuálny svet cez internet, Základy podnikania - kurz podnikania pre žiakov, Socrates - program EÚ, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť úroveň jazykových znalostí žiakov, Infovek - výuka pomocou počítačov.
Pýchou školy je školský basketbalový klub. Vznikol v roku 1992. Najväčším úspechom je 5 titulov Majster Slovenska, víťazstvá v turnaji Badem v Žiline. V roku 2003 bola v telocvični vybudovaná nová palubovka. Žiaci sa každoročne zúčastňujú sústredení v Chorvátsku.
O aktivitách školy sa môžete presvedčiť 31. januára, kedy sa koná Deň otvorených dverí na našej škole.

Skryť Vypnúť reklamu

Škola je orientovaná
na rozvoj dieťaťa
Brány našej školy boli po prvýkrát otvorené v roku 1988. Viac ako pätnásť rokov svojej existencie je najväčšou základnou školou v Leviciach najmä vďaka svojim vzdelávacím programom, projektmi, vyučovaním cudzích jazykov ako povinných predmetoch už od prvého ročníka, športovým zameraním v ŠBK Junior Levice so zameraním na basketbal. Voľnočasové aktivity sa realizujú v 39 záujmových krúžkoch a kurzoch. Tradičné sú u nás školy v prírode, plavecké a lyžiarske výcvikové kurzy, exkurzie, výlety, vydávanie vlastných periodík a školského časopisu. Zapájame sa do medzinárodných projektov, vlastníme certifikát Škola podporujúca zdravie.
Vzdelávací a výchovný program našej školy, jej aktivity a vytvorené podmienky smerujú k tomu, aby každý žiak mal zo svojho pobytu na škole maximálny úžitok pre rozvoj vlastnej osobnosti, aby mohol optimálne profitovať z toho, čo škola ponúka. Základom všetkého je učenie a v učení je skryté bohatstvo. Na našej škole formulujeme výchovu a vzdelanie do týchto pilierov:
•učiť sa poznávať - teda ovládať nástroje, ktorými možno bádať, skúmať, chápať nové a rozvíjať sa po celý život, pretože skutočný poznatok je ten, ktorý človek zostrojí sám,
•učiť sa konať - teda byť aktívnym riešiteľom životných situácií, a nie pasívnym manipulovaným objektom, byť človekom schopným slobodného rozhodovania,
•učiť sa žiť spoločne - teda vážiť si, rešpektovať, tolerovať odlišnosti iných, kooperovať s nimi, nie s nimi bojovať, nechcieť ich ovládať, ale konať voči nim zodpovedne a mravne,
•učiť sa byť - teda byť autentickou osobnosťou, ktorá vie, čo chce, uvedomele si riadi vlastný život, je sama sebou, nachádza zmysel vlastného života, vlastné šťastie a identitu.

Skryť Vypnúť reklamu

Jazyky ako brána do Európy
Výučbe cudzích jazykov sa venujeme v našej škole od jej vzniku. Počas celého tohto obdobia sa kolektív učiteľov na zasadnutiach sekcie cudzích jazykov zaoberal a zaoberá neustálym zlepšovaním výučby, a to najmä tým, že sa používajú najmodernejšie učebnice, ktoré sú schválené ministerstvom školstva, využívaním IKT (informačno - komunikačné technológie), zapájaním sa do rôznych súťaží, organizovaním medzitriednych súťaží a okresných súťaží pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka a v neposlednom rade aj zabezpečením kvalifikovaných pedagógov. Okrem výučby jazykov v počítačovej učebni pribudlo v tomto školskom roku jazykové laboratórium. Cudzie jazyky sa vyučujú od l. až po 9. ročník. Medzi naše úspechy patria popredné umiestnenia v Olympiáde v anglickom a nemeckom jazyku v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa každoročne umiestňujú vo svojej kategórii na prvých štyroch miestach. Veľkým prínosom je aj dopisovanie si cez internet. V šk. r. 2003/2004 sme získali cez projekt TTBiZ medzinárodný prístup na školy zdarma. Žiaci nemeckého jazyka každý rok absolvujú exkurziu do Viedne, kde majú možnosť pozrieť si historické pamiatky, zámok Schönbrunn, letisko Schwechat. V nemeckom jazyku sa zameriavame na osvojenie cudzojazyčných schopností, ich rozvíjanie a utvrdzovanie, pracujeme so žiakmi v cudzojazyčnej atmosfére s motivačnými prvkami (časopis Hurra, jazykové hry, piesne a pod.) a kladieme dôraz na rozvíjanie komunikatívnosti. Každý rok sa zúčastňujeme na súťaži Olympiáda v nemeckom jazyku a dosahujeme dobré výsledky. V školskom roku 2003/2004 sme získali prvé miesto v okresnom kole v kategórii 1B.

Skryť Vypnúť reklamu


Dlho sme nerozmýšľali
Prečo ste si ako rodičia vybrali šiestu základnú školu?
Ing. R. Greksa:
Pred zápisom do 1. ročníka sme ani dlho nerozmýšľali, na ktorú školu zapíšeme našu dcéru Alexandru. Keďže mám rád basketbal, rozhodli sme sa aj s manželkou pre šiestu základnú školu. Páčili sa nám aj priestory školy, ktoré určite deťom pripomínajú materskú školu. Deti takto ľahšie znášajú túto zmenu a rýchlejšie sa udomácnia.
Mgr. I. Kosková, D. Benčatová, S. Odranová:
Po rozhovoroch s inými mamičkami, ktoré už majú školákov, sme sa rozhodli pre šiestu základnú školu. Je to najväčšia škola v Leviciach a má dve budovy. Prváci a druháci sú teda oddelení od „veľkých“ žiakov a to nám vyhovovalo. Priestory školy na Pereckej sú naozaj krásne, steny sú pestro pomaľované a deťom pripomínajú materskú školu. Takto deti ľahšie prekonávajú strach z nového a neznámeho.


Prváci sa majú najlepšie
Naša škola je jednou z mála škôl, ktoré sa môžu pýšiť areálom špeciálne prispôsobeným pre deti prvého a druhého ročníka. Budova, v ktorej sú tieto ročníky umiestnené, slúžila v minulosti materskej škole. Interiér budovy je vkusne vyzdobený nástennými maľbami a skrášlený nielen množstvom kvetov, ale aj veselou výzdobou. Na škole máme aj plne vybavenú telocvičňu, v ktorej nechýbajú rebriny, lavičky, basketbalové koše….V budove máme aj vlastnú jedáleň, ktorú si pochvaľujú nielen deti, ale aj rodičia. Ku škole patrí aj areál, ktorý poskytuje deťom možnosti športového vyžitia, na dvore majú pieskoviská, ihrisko, preliezky…Tieto priestory vytvárajú ideálne miesto pre malých žiačikov, ktorí sa so školou práve zoznamujú. Na príchod malých prváčikov sa pripravujeme ešte počas ich pobytu v materskej škole. Pripravujeme pre nich otvorené hodiny, na ktorých si môžu pozrieť prácu žiakov a vyskúšať si aj aktívne prácu na hodine. Spoznajú interiér budovy, zoznámia sa s učiteľkami. V spolupráci so škôlkou pripravujeme mnohé spoločné aktivity, aby bol prechod do prvého ročníka plynulý, aby prichádzali do známeho prostredia, medzi známych ľudí. Pre rodičov našich žiakov, ale aj rodičov budúcich prváčikov organizujeme Otvorené dni školy. Rodičia si môžu pozrieť budovu, nahliadnuť do práce pedagógov, ale hlavne uvidieť svoje dieťa pri práci na hodine. Túto možnosť rodičia radi využívajú. S rodičmi organizujeme rôzne spoločné podujatia, napríklad Posedenie pri jedličke, Vianočný program s deťmi materskej školy, Vianočné a Veľkonočné trhy, Deň matiek.
Naším cieľom je čo najlepšie deti naučiť, pozitívne usmerniť ich správanie a vytvoriť pre ne také podmienky, aby sa pobyt v škole pre ne stal príjemným a pozitívnym.

Ekonomika hýbe nielen svetom, ale aj žiakmi
Výrazy ako prezident spoločnosti, ľudské zdroje, marketing, dopyt a ponuka, podnikanie oslovujú našich žiakov úplne prirodzene. Od roku 1997 sa každoročne aspoň žiaci jednej triedy z ročníka V. alebo VI. stávajú členmi fiktívnych firiem v programe Junior Achievement. Akoby šibnutím čarovného prútika sú z nich mladí páni a dámy, ktorí vnikajú do tajov podnikania.
Počas týchto kurzov sa učia podnikať, na vlastnú kožu pocítia, čím všetkým musí prejsť každý začínajúci podnikateľ a v závere kurzu na spoločnej slávnostnej recepcii majú možnosť sa predstaviť svojim pedagógom, rodičom a verejnosti tým, čo sa naučili a čo všetko získali. Za ich získané vedomosti ich čaká odmena v podobe certifikátu, ktorý majú možnosť priložiť k prihláške na strednú školu. V školskom roku 2003/04 Junior Achievement po prvýkrát zorganizoval aj celoslovenskú súťaž pre jednotlivcov a kolektívy. Naším úspechom bolo tretie miesto v súťaži kolektívov.
Ďalším ekonomickým programom, ale pre starších žiakov je Podnikanie v cestovnom ruchu. Tento školský rok sme sa doň zapojili po druhýkrát. Odmena za úspešnú reprezentáciu a vlastný nápad je veľmi zaujímavá - možnosť reprezentovať svoju krajinu aj v zahraničí. Aj tu absolventi programu obdržia certifikát, ktorý majú možnosť priložiť k prihláške na stredné školy, kde je aj náväznosť na tieto programy.
Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 2. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 3. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 4. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 5. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 2. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 3. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 4. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 5. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 919
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 857
 3. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 623
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 381
 5. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 313
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 183
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 062
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 670
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 334
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 917

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 2. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 3. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 4. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 5. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 6. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 7. ASEKOL SK: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch
 8. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 743
 2. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 773
 3. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 8 061
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 513
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 975
 6. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 855
 7. Pavel Dvořák: Rozvádzajú sa Číňania? Majú milenky? 4 579
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 472
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Tréner hokejovej Nitry nám povedal viac o sľubnom kádri a pozrieme sa aj na začiatok druhej hokejovej ligy.


10 h
Ilustračná fotografia.

Generálny riaditeľ Milan Veselý o minimálnych kompenzáciách vlády.


17. sep

Chlapec skončil v nemocnici.


ROS 17. sep
Ilustračné foto.

V kremnických školách sa vyskytol covid-19.


SITA 17. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


20. sep

Múzeum čakajú organizačné zmeny.


TASR 24 h

Z miesta činu unikalo biele auto.


20. sep

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


20. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 1. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 2. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 3. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 4. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 5. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 6. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 7. ASEKOL SK: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch
 8. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 743
 2. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 773
 3. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 8 061
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 513
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 975
 6. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 855
 7. Pavel Dvořák: Rozvádzajú sa Číňania? Majú milenky? 4 579
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 472

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu