Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky
PREDSTAVUJEME VÁM ŠIESTU ZÁKLADNÚ ŠKOLU V LEVICIACH

Čo ponúka šiesta základná škola

Všetkým pedagogickým pracovníkom veľmi záleží na vzdelávaní našich žiakov. Preto sa snažíme vytvoriť vynikajúce podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, o úspešné prijatie žiakov na stredné školy, zapájame sa do kultúrneho života mesta Levi
ce.
Okrem tradičných vyučovacích foriem ponúkame žiakom prácu s počítačom a internetom, vzdelanie LEGO DACTA, získavanie certifikátov obchodného manažmentu PEER program, besedu s významnými osobnosťami a spisovateľmi, školský časopis Halúzka, školu v prírode, plavecké a lyžiarske výcviky, návštevu divadelných predstavení, exkurzie, protidrogovú, estetickú, etickú a zdravotnú výchovu. Každoročne pripravujeme Deň otvorených dverí pre rodičov a deti z materskej školy. Tradíciou školy sú slávnostné akadémie, Mikuláš s basketbalom, Deň matiek, Vianočný a Veľkonočný bazár, Vianočný program pre materskú školu.
Naši žiaci sa môžu vo voľnom čase realizovať v záujmových krúžkoch - počítačový, podnikanie v cestovnom ruchu, šachový, anglická konverzácia, nemecká konverzácia, strelecký, spevácky, tanečný, športové krúžky, prírodovedný krúžok, ručné práce, varenie, mažoretky. Vyučovanie jazykov na škole prebieha už od prvého ročníka vo všetkých triedach. Cudzie jazyky vyučujú kvalifikovaní pedagógovia, výučba prebieha v novej modernej jazykovej učebni. Svoje jazykové schopnosti si žiaci zdokonaľujú dopisovaním so školami v Nemecku. S veľkým záujmom sa stretli výmenné pobyty v Taliansku. Pre našich najmenších žiakov ponúkame vyučovanie v samostatnej budove pre 1. - 2. ročník na Pereckej 40.
Zapájame sa do medzinárodných projektov: Krok za krokom, ktorý sa realizuje na prvom stupni v spolupráci s MŠ (učitelia vedú deti k samostatnosti a tvorivosti), Škola podporujúca zdravie - zdravotná výchova na školách a boj proti závislostiam všetkého druhu, Investland - virtuálny svet cez internet, Základy podnikania - kurz podnikania pre žiakov, Socrates - program EÚ, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť úroveň jazykových znalostí žiakov, Infovek - výuka pomocou počítačov.
Pýchou školy je školský basketbalový klub. Vznikol v roku 1992. Najväčším úspechom je 5 titulov Majster Slovenska, víťazstvá v turnaji Badem v Žiline. V roku 2003 bola v telocvični vybudovaná nová palubovka. Žiaci sa každoročne zúčastňujú sústredení v Chorvátsku.
O aktivitách školy sa môžete presvedčiť 31. januára, kedy sa koná Deň otvorených dverí na našej škole.

Skryť Vypnúť reklamu

Škola je orientovaná
na rozvoj dieťaťa
Brány našej školy boli po prvýkrát otvorené v roku 1988. Viac ako pätnásť rokov svojej existencie je najväčšou základnou školou v Leviciach najmä vďaka svojim vzdelávacím programom, projektmi, vyučovaním cudzích jazykov ako povinných predmetoch už od prvého ročníka, športovým zameraním v ŠBK Junior Levice so zameraním na basketbal. Voľnočasové aktivity sa realizujú v 39 záujmových krúžkoch a kurzoch. Tradičné sú u nás školy v prírode, plavecké a lyžiarske výcvikové kurzy, exkurzie, výlety, vydávanie vlastných periodík a školského časopisu. Zapájame sa do medzinárodných projektov, vlastníme certifikát Škola podporujúca zdravie.
Vzdelávací a výchovný program našej školy, jej aktivity a vytvorené podmienky smerujú k tomu, aby každý žiak mal zo svojho pobytu na škole maximálny úžitok pre rozvoj vlastnej osobnosti, aby mohol optimálne profitovať z toho, čo škola ponúka. Základom všetkého je učenie a v učení je skryté bohatstvo. Na našej škole formulujeme výchovu a vzdelanie do týchto pilierov:
•učiť sa poznávať - teda ovládať nástroje, ktorými možno bádať, skúmať, chápať nové a rozvíjať sa po celý život, pretože skutočný poznatok je ten, ktorý človek zostrojí sám,
•učiť sa konať - teda byť aktívnym riešiteľom životných situácií, a nie pasívnym manipulovaným objektom, byť človekom schopným slobodného rozhodovania,
•učiť sa žiť spoločne - teda vážiť si, rešpektovať, tolerovať odlišnosti iných, kooperovať s nimi, nie s nimi bojovať, nechcieť ich ovládať, ale konať voči nim zodpovedne a mravne,
•učiť sa byť - teda byť autentickou osobnosťou, ktorá vie, čo chce, uvedomele si riadi vlastný život, je sama sebou, nachádza zmysel vlastného života, vlastné šťastie a identitu.

Skryť Vypnúť reklamu

Jazyky ako brána do Európy
Výučbe cudzích jazykov sa venujeme v našej škole od jej vzniku. Počas celého tohto obdobia sa kolektív učiteľov na zasadnutiach sekcie cudzích jazykov zaoberal a zaoberá neustálym zlepšovaním výučby, a to najmä tým, že sa používajú najmodernejšie učebnice, ktoré sú schválené ministerstvom školstva, využívaním IKT (informačno - komunikačné technológie), zapájaním sa do rôznych súťaží, organizovaním medzitriednych súťaží a okresných súťaží pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka a v neposlednom rade aj zabezpečením kvalifikovaných pedagógov. Okrem výučby jazykov v počítačovej učebni pribudlo v tomto školskom roku jazykové laboratórium. Cudzie jazyky sa vyučujú od l. až po 9. ročník. Medzi naše úspechy patria popredné umiestnenia v Olympiáde v anglickom a nemeckom jazyku v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa každoročne umiestňujú vo svojej kategórii na prvých štyroch miestach. Veľkým prínosom je aj dopisovanie si cez internet. V šk. r. 2003/2004 sme získali cez projekt TTBiZ medzinárodný prístup na školy zdarma. Žiaci nemeckého jazyka každý rok absolvujú exkurziu do Viedne, kde majú možnosť pozrieť si historické pamiatky, zámok Schönbrunn, letisko Schwechat. V nemeckom jazyku sa zameriavame na osvojenie cudzojazyčných schopností, ich rozvíjanie a utvrdzovanie, pracujeme so žiakmi v cudzojazyčnej atmosfére s motivačnými prvkami (časopis Hurra, jazykové hry, piesne a pod.) a kladieme dôraz na rozvíjanie komunikatívnosti. Každý rok sa zúčastňujeme na súťaži Olympiáda v nemeckom jazyku a dosahujeme dobré výsledky. V školskom roku 2003/2004 sme získali prvé miesto v okresnom kole v kategórii 1B.

Skryť Vypnúť reklamu


Dlho sme nerozmýšľali
Prečo ste si ako rodičia vybrali šiestu základnú školu?
Ing. R. Greksa:
Pred zápisom do 1. ročníka sme ani dlho nerozmýšľali, na ktorú školu zapíšeme našu dcéru Alexandru. Keďže mám rád basketbal, rozhodli sme sa aj s manželkou pre šiestu základnú školu. Páčili sa nám aj priestory školy, ktoré určite deťom pripomínajú materskú školu. Deti takto ľahšie znášajú túto zmenu a rýchlejšie sa udomácnia.
Mgr. I. Kosková, D. Benčatová, S. Odranová:
Po rozhovoroch s inými mamičkami, ktoré už majú školákov, sme sa rozhodli pre šiestu základnú školu. Je to najväčšia škola v Leviciach a má dve budovy. Prváci a druháci sú teda oddelení od „veľkých“ žiakov a to nám vyhovovalo. Priestory školy na Pereckej sú naozaj krásne, steny sú pestro pomaľované a deťom pripomínajú materskú školu. Takto deti ľahšie prekonávajú strach z nového a neznámeho.


Prváci sa majú najlepšie
Naša škola je jednou z mála škôl, ktoré sa môžu pýšiť areálom špeciálne prispôsobeným pre deti prvého a druhého ročníka. Budova, v ktorej sú tieto ročníky umiestnené, slúžila v minulosti materskej škole. Interiér budovy je vkusne vyzdobený nástennými maľbami a skrášlený nielen množstvom kvetov, ale aj veselou výzdobou. Na škole máme aj plne vybavenú telocvičňu, v ktorej nechýbajú rebriny, lavičky, basketbalové koše….V budove máme aj vlastnú jedáleň, ktorú si pochvaľujú nielen deti, ale aj rodičia. Ku škole patrí aj areál, ktorý poskytuje deťom možnosti športového vyžitia, na dvore majú pieskoviská, ihrisko, preliezky…Tieto priestory vytvárajú ideálne miesto pre malých žiačikov, ktorí sa so školou práve zoznamujú. Na príchod malých prváčikov sa pripravujeme ešte počas ich pobytu v materskej škole. Pripravujeme pre nich otvorené hodiny, na ktorých si môžu pozrieť prácu žiakov a vyskúšať si aj aktívne prácu na hodine. Spoznajú interiér budovy, zoznámia sa s učiteľkami. V spolupráci so škôlkou pripravujeme mnohé spoločné aktivity, aby bol prechod do prvého ročníka plynulý, aby prichádzali do známeho prostredia, medzi známych ľudí. Pre rodičov našich žiakov, ale aj rodičov budúcich prváčikov organizujeme Otvorené dni školy. Rodičia si môžu pozrieť budovu, nahliadnuť do práce pedagógov, ale hlavne uvidieť svoje dieťa pri práci na hodine. Túto možnosť rodičia radi využívajú. S rodičmi organizujeme rôzne spoločné podujatia, napríklad Posedenie pri jedličke, Vianočný program s deťmi materskej školy, Vianočné a Veľkonočné trhy, Deň matiek.
Naším cieľom je čo najlepšie deti naučiť, pozitívne usmerniť ich správanie a vytvoriť pre ne také podmienky, aby sa pobyt v škole pre ne stal príjemným a pozitívnym.

Ekonomika hýbe nielen svetom, ale aj žiakmi
Výrazy ako prezident spoločnosti, ľudské zdroje, marketing, dopyt a ponuka, podnikanie oslovujú našich žiakov úplne prirodzene. Od roku 1997 sa každoročne aspoň žiaci jednej triedy z ročníka V. alebo VI. stávajú členmi fiktívnych firiem v programe Junior Achievement. Akoby šibnutím čarovného prútika sú z nich mladí páni a dámy, ktorí vnikajú do tajov podnikania.
Počas týchto kurzov sa učia podnikať, na vlastnú kožu pocítia, čím všetkým musí prejsť každý začínajúci podnikateľ a v závere kurzu na spoločnej slávnostnej recepcii majú možnosť sa predstaviť svojim pedagógom, rodičom a verejnosti tým, čo sa naučili a čo všetko získali. Za ich získané vedomosti ich čaká odmena v podobe certifikátu, ktorý majú možnosť priložiť k prihláške na strednú školu. V školskom roku 2003/04 Junior Achievement po prvýkrát zorganizoval aj celoslovenskú súťaž pre jednotlivcov a kolektívy. Naším úspechom bolo tretie miesto v súťaži kolektívov.
Ďalším ekonomickým programom, ale pre starších žiakov je Podnikanie v cestovnom ruchu. Tento školský rok sme sa doň zapojili po druhýkrát. Odmena za úspešnú reprezentáciu a vlastný nápad je veľmi zaujímavá - možnosť reprezentovať svoju krajinu aj v zahraničí. Aj tu absolventi programu obdržia certifikát, ktorý majú možnosť priložiť k prihláške na stredné školy, kde je aj náväznosť na tieto programy.
Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 2. Škola môže vyzerať aj inak!
 3. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 4. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 5. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 6. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 10. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 360
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 348
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 904
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 044
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 740
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 375
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 154
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 508
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 493
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 417
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Cena poputovala do Banskej Štiavnice

V kategórii „Akvizícia“ zvíťazil projekt Príbeh značky PLETA.

Cena poputovala do Banskej Štiavnice.

Pozitívne prípady hlásia už aj z mestského úradu. Ten je aktuálne zatvorený

Mestský úrad v Žiari nad Hronom je do konca októbra pre verejnosť zatvorený.

Ilustračné foto.

Testovanie v Žiarskom okrese: Starostovia myslia aj na záložné tímy

V Žiari nad Hronom po znížení počtu testovacích dní len na dva prehodnocujú systém na zverejnených odberových miestach.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Už ste čítali?