Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky
PREDSTAVUJEME VÁM VII. ZŠ V LEVICIACH

Sme najmladšia škola v Leviciach

Siedma základná škola v Leviciach bola otvorená 1. septembra 1998 so 16 triedami a 414 žiakmi. Prvým riaditeľom školy bol Dr. L. Behul. Už siedmy školský rok otvárame brány školy pre deti nielen z Vinohradov, ale aj širokého okolia. Najmä pre tých, ktorísa chcú vzdelávať v krásnom prostredí školy.
V tomto školskom roku navštevuje školu 497 žiakov. Máme 22 plnoorganizovaných tried, v ktorých pracuje 30 kvalifikovaných učiteľov a 4 vychovávateľky.
Náš mladý pedagogický kolektív vyvíja maximálne úsilie, aby žiaci dosahovali vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a zároveň nezabúdali na mimoškolské ak-
tivity. Je to kolektív plný elánu a tvorivých síl pripravujúci do života žiakov, ktorí hľadajú v živote tie pravé nefalšované morálne hodnoty.
Čo ponúkame a čo získate milí žiaci? Predovšetkým kvalitné vedomosti v útulných priestoroch školy a k tomu bohatú záujmovú činnosť realizovanú v krúžkoch ako napr. volejbalový, divadelný dejepisný, stolnotenisový, turis-
tický, pohybový, počítačový, matematický, fyzikálny, folkórny a rôzne iné.
Cenné informácie a vedomosti môžete získať v rôznych druhoch projektov, ktoré sa v našej škole realizujú. Aby ste boli zdraví, podporujeme odber mliečnych výrobkov a jogurtov, pracujeme na mnohých úlohách, ktoré podporujú zdravé školské prostredie a v neposlednom rade vám ponúkame možnosť starať sa o vaše telo a dušu v novom fitnescentre, ktoré je sprístupnené i verejnosti.
V rámci projektu Infovek sme zriadili počítačovú učebňu s pripojením sa na internet. Tu sa budete môcť vzdelávať, nadobúdať kvalitnejšie vedomosti a získavať cenné informácie. Zapamätajte si jednu veľmi dôležitú vec: „V živote nie je možné vedieť všetko, ale dôležité je vedieť, kde sa to dá nájsť alebo objaviť.“
Projekt regionálnej výchovy sa realizuje na škole niekoľko rokov. Jeho cieľom je nezabudnúť na tradície našich starých mám a starých otcov, poznávať významné osobnosti nášho regiónu a zachovávať dedičstvo našich otcov.
Poslednou horúcou novinkou je realizácia projektu Sokrates - partnerstvo škôl. Projekt je zameraný na poznávanie hudby v jednotlivých participujúcich krajinách: Španielsko, Slovensko, Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko a Poľsko. Cieľom projektu je poznávanie kultúr jednotlivých krajín prostredníctvom hudby a umenia, motivácia učiteľov a žiakov, výmena skúseností, nadväzovanie kontaktov detí z iných krajín, zdokonalenie sa v cudzom jazyku. V dňoch 10. - 14. januára sa konala i prípravná návšteva v španielskom mestečku Valencia. Prvé dojmy a zážitky z tohto pobytu boli veľmi dobré.
Milí rodičia, ale i budúci rodičia, navštívte prostredie, v ktorom deti získavajú vedomosti a trávia svoje voľné chvíle. Srdečne vás pozývame.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečo mám rád svoju školu?

Otázka na prvý pohľad veľmi ľahká, ale pri hlbšom zamyslení nemusí byť odpoveď pozitívna.
Získať si srdcia našich žiakov je prianím všetkých pedagógov, je úloha veľmi náročná a vyžaduje celého človeka. Náš pedagogický kolektív sa snaží vytvárať atmosféru skutočného domova. V tomto smere je neoceniteľná práca výchovného poradcu, spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou, ako aj so špeciálnymi pedagógmi. Besedy, individuálne pohovory, konzultácie s odborníkmi a ich rady sú veľkým prínosom pre pomerne mladý pedagogický kolektív v snahe pochopiť žiaka, porozumieť mu a vážiť si ho. Iba tak sa nám podarí napĺňať známe heslo: „Šťastné to dieťa, ktoré dostane do rúk dobrého učiteľa.“ Učiteľ môže naučiť dieťa „byť múdrym“, viesť ho k samostatnosti, tvorivosti a k správnemu hľadaniu zmyslu života.
Doterajšie skúsenosti a poznatky nasvedčujú tomu, že sa poberáme správnym smerom. Dôkazom toho sú časté návštevy bývalých absolventov školy, dnešných stredoškolákov, ktorí sa sem radi vracajú a nezabudnú pripomenúť, že „ tu nám bolo najlepšie.“ Za tých najmenších stačí citovať žiačku
IV. B triedy M. Hitzingerovú: „Sú tu dobrí učitelia a cítim sa pri nich a pri spolužiakoch a spolužiačkách ako doma, ako jedna rodina.“
A my, učitelia, musíme ukázať, že nie vzdialenosť, ale ľudia robia školu školou, pridŕžajúc sa hesla učiteľa národov J. A. Komenského: „Škola je len hrou.“

Skryť Vypnúť reklamu

Nielen učiť sa, ale aj tvoriť

Pulz života školy sa prostredníctvom svojich stránok snaží zachytiť a priblížiť všetkým žiakom, pedagógom a rodičom školský časopis SEDMIČKA. Priestor si tu nachádzajú autori od najmenších po najväčších. Krásne úsmevné básničky a krátke prozaické útvary sa dostávajú k spolužiakom. Tí môžu pochváliť i kritizovať alebo sa rozhodnúť tiež niečo napísať. Príspevky ukazujú, že mnohé deti sú talentované a majú v sebe cit pre slovo. Rozhovory, ankety, aktuality, hudbu, zábavu, vtipy, tajničky, sem-tam fotografie na spestrenie - toto všetko nájdete v SEDMIČKE.
Veľkou udalosťou školy boli Školské olympijské hry. SEDMIČKA bola pri tom. Naši mladí redaktori dôkladne vyspovedali známych športovcov, bratov Konôpkovcov a Máriu Kuriačkovú. Spôsob, akým to zvládli a ako zvládajú aj ostatné činnosti spojené s tvorbou časopisu, predznamenáva, že súčasná žurnalistická generácia zrejme nemusí mať obavy o svojich nástupcov. Už piaty rok na našej škole pracuje žiacky parlament. Je to iniciatívny a pomocný orgán, ktorý zastupuje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na ZŠ.
„Poslanci“ žiackeho parlamentu spoločne navrhujú rôzne zmeny, snažia sa vyriešiť problémy, ktorým sa v triedach a v škole nevyhnú.
Keďže na našom sídlisku nie je veľa možností, ako by mohli deti efektívne využiť voľný čas, žiacky parlament sa podieľa hlavne na organizovaní rôznych zábavných a súťažných popoludní.
Niektoré súťaže sa stali tradíciou. Každoročne sa „writeri“ pokúšajú vytvoriť čo najkrajší grafit na papier. Nikomu tak nespôsobia hmotnú škodu a ich grafity môžu dlho zdobiť nástenky školy. Žiaci trávia spolu popoludnie pri spoločenských hrách, tanečných súťažiach, bojujú o prvenstvo v stolnom hokeji...
Tešíme sa na ďalšie príjemne strávené chvíle.

Skryť Vypnúť reklamu

Učíme sa športom, cvičíme a posilňujeme rozumom a srdcom

Týmito slovami sa v praxi realizujú myšlienky projektu „Otvorená škola – oblasť športu 2004“, ktorý prebieha na VII. základnej škole na Školskej 14 v Leviciach. Autormi tohto ojedinelého projektu sú: Mgr. E. Henčeková, Mgr. Z. Stehlíková a Mgr. I. Kováč. Myšlienka zaktivizovať, zapojiť i rozšíriť reálnu športovú a pohybovú činnosť detí, mládeže a priateľov školy je dominantnou pre trojicu našich autorov.
V dobe, keď masovokomunikačné prostriedky rozširujú svoje chápadlá a nedajú dýchať detskej duši, ktorá je presýtená počítačovou technológiou, sledovaním bezduchých televíznych programov a komerčných videofilmov plných násilia, je tento projekt akýmsi ostrovčekom, kde nielen deti a pedagógovia, ale i rodičia a priatelia školy môžu plnohodnotne vyplniť svoj voľný čas, zmysluplne rozvíjať vlastné telesné i duševné zdravie a v neposlednom rade byť pozitívne ľudsky naladení.
Celý projekt môžeme rozdeliť do dvoch oblastí: športové aktivity a vzdelávanie prostredníctvom športu.
V oblasti športových aktivít sa vybudovalo fitštúdio, kde okrem pravidelných posilňovacích a kondičných programov sa organizujú odborné semináre s praktickými ukážkami. Úlohou relaxačno-regeneračného štúdia budú pravidelné účelové cvičenie, kompenzačné a relaxačné techniky.
V oblasti vzdelávania prostredníctvom športu sa naši autori riadia mottom: „Ak chceš vychovávať mládež, musíš pochopiť jej túžbu po živote.“ Žiaci tvorili olympijskú hymnu, olympijského maskota a každá trieda mala svoju olympijskú vlajku. Na hodinách výtvarnej výchovy sa invencia prejavila v tvorbe olympijských medailií, plagátov, spoznávajúc význam olympijských symbolov.
Súčasťou projektu boli i Školské olympijské hry, ktoré sa uskutočnili v dňoch 18., 19. a 22. novembra 2004.
Nadšenú a bojovú atmosféru umocňoval nástup jednotlivých tried s vlastnými olympijskými vlajkami. Horiaca olympijská pochodeň a odznenie olympijskej hymny predznamenali slávnostné otvorenie ŠOH riaditeľom školy, Mgr. P. Šturcom. Žiaci súťažili vo vedomostnom kvíze, pracovali v tvorivých dielňach, hádzali loptu do koša, prenášali na čas bedne, skákali vo vreci, preťahovali sa lanom, kopali penalty a hrali vybíjanú.
Nezabudlo sa ani na súťaže jednotlivcov. Deti si zmerali sily v streľbe zo vzduchovky, hrali stolný tenis, skákali cez švihadlo, bojovali o umiestnenie kráľa strelcov a šplhali sa po lane ako veveričky.
Veríme, že tento fantastický projekt podporil túžbu žiakov po poznaní, uvedomujúc si dôležitosť fyzického zdravia.
Kolektív pedagógov VII. ZŠ na čele s jeho riaditeľom P. Šturcom s nadšením a elánom realizujú naďalej tento výnimočný projekt.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí verili, že tvorivá myšlienka a nápad prinesú svoje ovocie, ktorí to robili s láskou a s vierou, že ich povolanie nie je zamestnaním, ale POSLANÍM.

Country súbor Levík žne úspechy
Country súbor Levík vznikol na našej škole v roku 1999 ako tanečno-spevácka country skupina. Na prvých stretnutiach si deti obľúbili country piesne, ktoré pod vedením pani učiteľky Ľubice Gurišovej naspievali v dvojhlasnej podobe. Už počas prvého roka tanečníci získali titul „Talent okresu“. Zúčastňovali sa rôznych školských a miestnych podujatí. Nechýbali na Dňoch detí, vianočných predstaveniach, Dňoch zdravia a každý rok spríjemnili nejedno popoludnie v domovoch dôchodcov.
Po prvýkrát za hranicami okresu sa Levík ocitol v roku 2001 na prehliadke detských tanečných súborov v Svätom Antone. V roku 2002 sa súbor zúčastnil celoslovenskej súťaže Senický kľúčik, kde sa zúčastnil aj výukových seminárov. Deti tak mali možnosť zdokonaliť sa v klasických country tancoch,
ale aj naučiť sa štýlové prvky ako line dancing, couple dancing a iné. Súťaž sa skončila veľmi úspešne. Z nasadených štyroch choreografií sa umiestnili tri. Súbor získal dve druhé a jedno tretie miesto.
Po týchto úspechoch Levík dostával ďalšie pozvánky na rôzne súťaže s medzinárodnou účasťou. Hodiny driny boli odmenené na súťažiach a prehliadkach umiestnením sa na stupienkoch víťazov. V roku 2003 na Country feste v Žiline obsadili ôsme miesto, o rok neskôr získali cenu poroty za vynikajúce prepojenie hudby a choreografie. V roku 2004 sa zúčastnili súťaže Heel & toe show v Michalovciach, kde získali dve druhé miesta a fantastické prvé miesto.
V súčasnosti sa súbor chystá opäť do Senice, v máji v spolupráci s Mestom pripravuje celoslovenskú prehliadku na domácej pôde a v júni ich cesta povedie na festival do Bernolákova. Tak im poprajme veľa šťastia a dobre roztancované nohy.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 2. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 3. Nová certifikovaná káva na vašich obľúbených čerpacích staniciac
 4. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 5. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 6. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Nevedomosť poslancov opäť zhorší podmienky pre zamestnancov
 3. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 4. Na ropnej plošine sa len pracuje a spí
 5. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 6. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 7. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. K online predplatnému teraz získate DIGI GO na 6 mesiacov zdarma
 10. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 186
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 660
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 231
 4. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 971
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 651
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 093
 7. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 575
 8. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 2 396
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 277
 10. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 2 212

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Tupou Ceruzou: 3. vlna
 2. Martin Dorčák: Náhradná výhra pre Zuzanu áno, pre záchranára v službe nie
 3. Vladimír Bohm: Podporovať migráciu a utečencov? - Áno, ale inak ako doteraz
 4. Jan Pražák: Nenávidím tě, sestřičko rozmazlená!
 5. Jozef Sitko: Dilema dnes: Zákonnosť či spravodlivosť?
 6. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #16 - Prvý beh vonku a mnoho iného
 7. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope
 8. Vladimír Troják: Trojdňový cyklovýlet na Moravu
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 594
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 236
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 930
 4. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 060
 5. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 544
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 5 004
 7. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 744
 8. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 3 731
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Erik prezradil aj to, ako si neoficiálne musel zabezpečiť účasť na olympiáde.


4 h
Medveď hnedý.

Muža mali zachrániť pastierske psy.


TASR 18 h

Na Martina Škrtela si posvietili tréneri. V akom zmysle, to sa dozviete v našom videopodcaste.


22. sep
Hudobno-divadelná šou s gigantickou bábkou, orchestrom a akrobatom z uplynulých ročníkov festivalu.

Šiesty ročník Ampliónu prinesie viaceré novinky.


SITA 21. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nad Horehroním sa už Nízke Tatry belejú.


17 h

Situácia sa zhoršuje, v nemocnici sú zakázané návštevy, výnimkou sú ťažko chorí pacienti.


22 h

Červených okresov pribúda, zelený bude už len jeden, v bordovej farbe bude päť okresov.


23 h

Takýchto objavov je v regióne len minimum.


21. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Tupou Ceruzou: 3. vlna
 2. Martin Dorčák: Náhradná výhra pre Zuzanu áno, pre záchranára v službe nie
 3. Vladimír Bohm: Podporovať migráciu a utečencov? - Áno, ale inak ako doteraz
 4. Jan Pražák: Nenávidím tě, sestřičko rozmazlená!
 5. Jozef Sitko: Dilema dnes: Zákonnosť či spravodlivosť?
 6. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #16 - Prvý beh vonku a mnoho iného
 7. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope
 8. Vladimír Troják: Trojdňový cyklovýlet na Moravu
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 594
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 236
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 930
 4. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 060
 5. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 544
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 5 004
 7. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 744
 8. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 3 731

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu