Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

PREDSTAVUJEME VÁM STREDNÚ PRIEMYSELNÚ ŠKOLU V LEVICIACH

Stredná priemyselná škola v Leviciach na Ul. Františka Hečku 25 je strednou školou, zaradenou do sústavy základných a stredných škôl, pôsobiacou v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Už od roku 1976 poskytuje úplné stredoškolské vzdelávanie v technických odboroch. V súčasnosti navštevuje školu 544 žiakov, ktorí študujú v odboroch mechatronika, strojárstvo, elektrotechnika a technické a informatické služby so zameraním na strojárstvo. Jedna trieda je z odboru technické a informatické služby so športovým zameraním na ľadový hokej a basketbal. Škola môže poskytnúť i pomaturitné špecializačné denné štúdium odboru strojárstvo s odborným zameraním na grafické systémy.
Študijný odbor mechatronika pripravuje absolventov na činnosť stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti automatizovaných výrobných systémov, konštruovaní a modelovaní pomocou počítačov ako i počítačmi riadených moderných technológií. Pripravuje na štúdium na vysokých školách strojníckeho a elektrotechnického zamerania, riadenia a informatiky, i na vysokoškolské štúdium odboru mechatronika (bakalárske alebo inžinierske).
V rámci štúdia voliteľných predmetov má študent možnosť získať aj ekonomicko-právne vedomosti, psychologické vedomosti, znalosti zo sociálnej oblasti, marketingu a manažmentu, potrebné na vykonávanie úloh riadiaceho pracovníka alebo zamestnávateľa. Absolvent sa naučí komunikovať v dvoch cudzích jazykoch (jeden z nich je povinne anglický jazyk), čo mu umožní vysokú pracovnú mobilitu na európskom i svetovom trhu práce.
Študijný odbor strojárstvo pripravuje absolventa so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych podnikoch. Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získavať vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, ich technických výpočtov, metodiky konštruovania výrobkov, navrhovania postupu výroby, ktoré sú doplnené základnými poznatkami z elektrotechniky, automatizácie a vedomosťami ekonomického charakteru. Praktické vyučovanie poskytuje absolventovi schopnosť tvoriť technickú dokumentáciu s využitím výpočtovej techniky. Vhodným zoskupením voliteľných predmetov je možné štúdium orientovať napr. na stavbu strojov, prípravu a riadenie výroby, grafické systémy, obnoviteľné zdroje energie, v súlade s potrebami trhu práce. Absolvent študijného odboru strojárstvo je pripravený aj na vysokoškolské štúdium. Žiaci našej školy, študijného odboru strojárstvo sa pravidelne zúčastňujú odborných súťaží ako sú ZENIT, Stredoškolská odborná činnosť, na ktorých dosahujú výborné výsledky. Vzhľadom k tomu, že v blízkom okolí Levíc existuje alebo sa pripravuje k činnosti viacero strojárskych podnikov, má študijný odbor strojárstvo veľmi veľkú perspektívu uplatnenia absolventov v praxi.
Odbor elektrotechnika pripravuje študenta, aby mohol samostatne vykonávať kvalifikované práce v oblasti elektrotechniky a výpočtovej techniky. Sú to práce pri projektovaní konštrukcií, výrobe a montáži elektrických zariadení, tiež práce v rámci prevádzky a údržby elektrických zariadení. Študent je počas štúdia pripravovaný aj na možnosť štúdia na vysokej škole v elektrotechnických a príbuzných odboroch.
Počas celého štúdia sa študent okrem získavania teoretických vedomostí učí pracovať s meracími prístrojmi, a v rámci predmetu prax získava zručnosti v údržbe a oprave elektrických zariadení. Počas celých štyroch rokov štúdia sa žiaci venujú práci s počítačmi a učia sa programovať a poznávajú technickú stránku počítačov. Základnou výhodou odboru je široké uplatnenie absolventov v praxi ako aj dobrá príprava na štúdium na vysokej škole.
Študijný odbor technické a informatické služby (TIS) bol na našej škole otvorený ako nový študijný odbor odborného zamerania 02 – strojárstvo pred trinástimi rokmi. V prvom ročníku TIS sa študenti okrem spoločenskovedných predmetov ako sú slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, anglický jazyk a dejepis, učia základy stredoškolskej matematiky, fyziky, ekológie, súčasťou vyučovacích predmetov je aj telesná výchova. Z odborných predmetov sa v 1. ročníku vyučujú predmety technické kreslenie a strojníctvo, informatika a výpočtová technika, ekonomika, administratíva a korešpondencia. Vo vyšších ročníkoch k nim postupne pribúdajú aj ďalšie odborné predmety. Študenti tohto študijného odboru na jednotlivých vyučovacích hodinách získavajú teoretické základy strojárskeho odborného zamerania, znalosti základných technických noriem, technologických postupov, organizácie a riadenia výrobných procesov, základy fungovania trhovej ekonomiky, mikroekonomiky, makroekonomiky, manažmentu, marketingu, personalistiky, práva, základy podnikania a s ním súvisiacej legislatívy, zmluvných vzťahov, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Od začiatku štúdia v tomto študijnom odbore sa študenti v rámci predmetu informatika a výpočtová technika učia používateľsky ovládať osobný počítač vrátane periférnych zariadení, učia sa pracovať s rôznymi programami a informačnými zdrojmi v odborných učebniach vybavených modernou výpočtovou technikou.
Vedomosti nadobudnuté v predmetoch ekonomika a prax, ako aj teoretické základy účtovníctva majú študenti možnosť získať zručnosti pri riešení čiastkových, ale aj súvislých príkladov najmä v podvojnom účtovníctve podľa nového zákona o účtovníctve, tak aby si s výkonom účtovníckych činností poradili aj v praktickom živote. V rámci predmetu aplikovaná ekonómia majú študenti možnosť samostatne riešiť ekonomické problémy existencie a úspešného fungovania vlastného podniku od jeho založenia až po jeho zánik. Majú možnosť zúčastňovať sa viacerých zaujímavých súťaží, okrem iných aj súťaží spojených s predajnou výstavou, kde môžu prezentovať výsledky svojej celoročnej aktívnej činnosti. Študijný odbor TIS pripravuje svojich študentov jednak na vysokoškolské štúdium technického, ekonomického či podobného zamerania, ako aj na výkon rôznych technicko-hospodárskych činností v priemyselných podnikoch či vykonávaných v rámci samostatnej zárobkovej činnosti.
Záujmová činnosť je dôležitou súčasťou komplexnej výchovy a vzdelávania žiakov. Na financovanie tejto činnosti štát prispieva zo štátneho rozpočtu i prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Na SPŠ Levice sa záujmová činnosť žiakov rozvinula do 42 krúžkov, ktoré sú športového, informatívneho, praktického i študijného zamerania. Niektoré aktivity žiakov sa dokonca presunuli na pravidelné návštevy krúžkov i v sobotu.
Škola má vlastný internát a stravovacie zariadenie. Žiaci sú ubytovaní v izbách v dvoj- a trojposteľových izbách bunkového typu s vlastným sociálnym zariadením, celková kapacita ubytovaných je 110 osôb. Školská kuchyňa a jedáleň sú dimenzované pre 420 stravníkov.
Vzdelávanie v riadení kvality považuje riaditeľ školy Ing. Ján Valachy za aktivity mimoriadneho významu. Vo vzdelávacej sfére je na našej škole realizovaný pilotný projekt zavedenia systému riadenia kvality vzdelávacích služieb strednou odbornou školou v spolupráci s firmou Kontrolspol Mochovce s následnou certifikáciou firmy SGS SLOVAKIA. Stabilná akosť služieb, ktorú chceme garantovať zákazníkom súborom nástrojov a opatrení definovaných normami EN ISO 9000 v platnom znení, ako systém riadenia akosti integrovaný do systému riadenia školskej organizácie je cieľom nášho snaženia v súčasnej dobe. Táto snaha prináša významné zmeny vonkajšej i vnútornej podoby našej školy, v spôsobe jednania pracovníkov organizácie so zákazníkmi ( žiakmi, rodičmi, zriaďovateľom, firmami, univerzitami ), má vplyv aj na chovanie pracovníkov organizácie medzi sebou navzájom. Prináša zmeny i do myslenia ľudí. Systém manažérstva kvality bude obsahovať riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ekonomicko-hospodárskych činností školy, domova mládeže, školského stravovania a vedľajšej hospodárskej činnosti.
Škola úzko spolupracuje s priamoriadenými organizáciami v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Najmä s Metodicko-pedagogickým centrom na Tomášikovej ulici v Bratislave, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Štátnym pedagogickým ústavom. V tejto súvislosti sa niektorí učitelia podieľajú na tvorbe nových a inovovaných základných pedagogických dokumentoch. Zamestnanci školy vytvorili nové odborné zameranie v odbore strojárstvo a pripravili dva nové odborné predmety: alternatívne zdroje energie a solárne zariadenia. S obnoviteľnými zdrojmi energie sa zoznamujú žiaci študijného odboru strojárstvo. Na škole bolo zriadené centrum počítačom podporovaného konštruovania, kde okrem žiakov školíme i ostatných pedagogických pracovníkov.
Škola sa zapájala a zapája do rôznych regionálnych, štátnych i medzinárodných projektov. Ich cieľom je poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie, odborné skúsenosti i profesijný rast.
Stredná priemyselná škola Levice je školu otvorenou športu nielen žiakom športovej triedy, ale i ostatným študentom, ktorí vynikajú v iných športových disciplínach a úspešne reprezentujú školu v súťažiach až po celoštátnu úroveň. Vedenie školy sa snaží vytvárať a udržiavať vnútorné i vonkajšie športoviská, medzi ktoré okrem telocvične a posilňovne patrí i futbalové, hádzanárske i basketbalové ihrisko, tenisový kurt a priestory na realizáciu atletických disciplín.

Skryť Vypnúť reklamu

Telefónne čísla: ústredňa 036 6312527
fax: 036 6312535
riaditeľ školy: 036 6312867
E-mail: spslv@centrum.sk
Web: www.spslevice.sk

Vedenie školy: riaditeľ: Ing. Ján Valachy
štatutárny zástupca riaditeľa: Ing. Pavel Suhaj
zástupca riaditeľa pre odborné
predmety a prax: Ing.Roman Karaffa, PhD.

Študijné odbory pre školský rok 2005 / 2006 počet prijímaných žiakov
1 trieda : 2387 600 - mechatronika 32
1 trieda : 2381 600 - strojárstvo 32
1 trieda : 2675 600 - elektrotechnika 32
1 trieda : 3917 602 - technické a informatické služby so zameraním
na strojárstvo 32
1 trieda : 3917 602 - technické a informatické služby so zameraním
na strojárstvo 32
športová trieda ( hokej , basketbal )
Prijímacie konanie:
1. Športová trieda
– talentové skúšky uchádzačov budú vykonané 22. marca 2005
2. Prijímacie konanie na ostatné študijné odbory bude realizované
podľa kritérií, ktoré budú zverejnené v zmysle pokynov MŠ SR.

Skryť Vypnúť reklamu

Po úspešnom absolvovaní štúdia môže absolvent:
•pokračovať v štúdiu na vysokej škole prevažne technického,
resp. ekonomického zamerania
• pokračovať v pomaturitnom štúdiu na strednej škole
• vykonávať samostatné práce technicko-hospodárskeho charakte-
ru, náročné robotnícke práce, konštruktérske a technologické
činnosti, založiť a viesť podnikateľský subjekt a pod.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 204
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 420
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 776
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 536
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 412
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 234
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 307
 8. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 266
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 178
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 117
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Problém s autovrakmi riešia kontinuálne, ohrozujú aj životné prostredie

Tiež narúšajú vzhľad. Chcú ich preto odstrániť.

Autovraky nie sú žiadnou novinkou.
Ilustračné foto

V základnej škole vzniknú štyri nové centrá učenia

V základnej škole Pavla Križku v Kremnici vzniknú nové odborné učebne.

Ilustračné foto.

Situácia s COVID-19 sa v psychiatrickej nemocnici stabilizovala

Lokálnu epidémiu ochorenia COVID-19, ktorá sa vyskytla v psychiatrickej nemocnici na začiatku decembra, sa podarilo stabilizovať.

Ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Druhý deň testovania v Nitre: Miera pozitivity klesla pod percento

Otestovať sa prišlo vyše 14-tisíc ľudí. Pozitívnych bolo podstatne menej ako pred týždňom.

V Topoľčanoch začali s očkovaním

Topoľčianska nemocnica začala s očkovaním svojich zamestnancov. K 15. januáru zaočkovala spolu 320 ľudí – zamestnancov nemocnice a ďalších zdravotníkov z mesta Topoľčany.

AKTUALIZOVANÉ o 16.31

Rady pred odbernými miestami v Nitre sa skrátili, mnohých vybavili bez čakania

V meste je otvorených o päť odberných miest viac ako pred týždňom.

Už ste čítali?