Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

Voľby do ObFZ Žiar nad Hronom

Aj na stránkach týchto novín prinášame pravidelné informácie o zápasoch, o výkonoch hráčov, o tréneroch, o rozhodcoch, o funkcionároch jednotlivých tímov, o divákoch, ale nie často sa venuje pozornosť aj ľuďom, ktorých odborná práca vedie k tomu, aby futb

al v našom regióne z roka na rok napredoval, a aby sa z neho postupne odstránili všetky nešváry. Svojimi rozhodnutiami môžu do značnej miery ovplyvniť viaceré veci, ktoré bytostne súvisia s rozvojom futbalu v regióne po stránke materiálno-technického vybavenia, personálneho zastúpenia, ale aj s rozvojom všeobecnej kultúry na ihriskách. Pomocou svojich komisií riadia jednotlivé súťaže, bdejú nad dodržiavaním futbalových pravidiel, s využitím často krát aj represívnych opatrení sa snažia o to, aby sa z futbalu vytratili negatívne javy ako násilie, vulgarizmy atď. Samozrejme, máme na mysli funkcionárov ObFZ. Vráťme sa trochu do minulosti. Na začiatku roka 2002 sa konali posledné voľby do orgánov ObFZ Žiar nad Hronom. Za predsedu ObFZ Žiar nad Hronom bol delegátmi zvolený Ján Tomáš zo Žarnovice, ktorý sa tak automaticky stal aj členom Rady ObFZ. Popri ňom v nej pôsobili Kamil Blaho (Voznica), Ján Daubner (Štiavnické Bane), Emil Ďurovič (Nová Baňa), Štefan Švihla (Hodruša-Hámre), Pavol Holic (Nevoľné), Dušan Hrčka (Žiar nad Hronom), Štefan Jonis (Banská Belá), Jozef Káčer (Žarnovica), Jaroslav Kupec (Horná Ždaňa), Jozef Hudec (Tekovská Breznica), Dušan Reichmann (Lutila), Jozef Škvarka (Janova Lehota), Ľudovít Truban (Vyhne), Felicián Truben (Lovča) a až do svojho skonu aj Ivan Puliš (Hliník nad Hronom). Činnosť a kompetencie Rady ObFZ ZH jasne formulujú Stanovy a Organizačný poriadok ObFZ. Treba povedať, že Rada bola vždy uznášaniaschopná a jej uznesenia boli právoplatné. Aby bol tento orgán ešte akcieschopnejší, odporúča sa zníženie počtu jeho členov. Ako najvyšší orgán by mal vytvárať filozofiu činnosti celého ObFZ. Z tohto dôvodu je nutné venovať voľbe jeho členov maximálnu pozornosť, pričom treba dbať najmä na ich odbornú úroveň. Pripomíname, že každý členský oddiel ObFZ Žiar nad Hronom má právo navrhnúť a voliť Predsedu ObFZ, členov Rady ObFZ, členov Výkonného výboru ObFZ (volia sa len predsedovia jednotlivých komisií, ďalšie zloženie príslušnej komisie už závisí od jej predsedu) a člena Revíznej komisie ObFZ. Každý členský oddiel ObFZ Žiar nad Hronom má prostredníctvom svojho delegáta práve jeden hlas, pričom všetky hlasy sú rovnocenné. Všetkých členov ObFZ sa najbytostnejšie dotýka činnosť jednotlivých komisií Výkonného Výboru ObFZ. Športovo-technická komisia (ŠTK) ObFZ pracovala v zložení Pavel Vanko – predseda, Martin Čierny, Stanislav Neuschl, Ivan Šimič – referenti. Po dvoch rokoch vystriedal Ivana Šimiča na mieste referenta Ján Kamenský, toho po roku M. Vanková. Pre vysvetlenie, ŠTK rozhoduje o štruktúre súťaží, o postupe resp. zostupe zo súťaže, o výnimkách ÚHČ, o kontumáciách atď. Po vyhodnotení svojej činnosti navrhuje úpravu hracieho času v nižších súťažiach, z dôvodu možnosti diváka navštíviť aj stretnutia vyšších súťaží, čím by sa zvýšil počet divákov na jednotlivých stretnutiach. Takisto navrhuje spojiť súčasnú II. a III. triedu dospelých a vytvoriť dve skupiny II. triedy, pri ktorých zložení sa bude uplatňovať územný princíp. Je to riešenie z hľadiska šetrenia nákladov, keďže III. trieda je veľmi náročná na cestovanie. Ďalšia z komisií VV ObFZ je Komisia mládeže. Tá riadi mládežnícke súťaže, a to : I. trieda dorast, I. trieda žiakov sk. A, I. trieda žiakov sk. B, súťaže v Malom futbale a súťaže prípraviek. Komisia pracovala počas celého obdobia v zložení Michal Homola – predseda, Martin Fungáč, Milan Levčík, Dušan Reiter a Ladislav Haško. Jednoznačným cieľom komisie je prilákať a udržať deti a mládež pri športe. Dnešná doba prináša aj množstvo negatívnych javov, ktoré môžu zasiahnuť našu mládež. Pokiaľ mladí ľudia športujú, riziko, že sa poddajú veciam ako kriminalita, alkohol alebo drogy klesá.
Takisto je v záujme každého oddielu, aby mal v budúcnosti dostatok vlastných odchovancov. Dobre známe sú podmienka účasti klubov v I. alebo II. triede dospelých. Jednou z nich je aj účasť mládežníckeho tímu v súťaži riadenej ObFZ. Viaceré kluby mali voči tomu námietky z dôvodu nedostatočného počtu hráčov a nedostatku finančných zdrojov. Preto sa vytvorila súťaž v Malom futbale, ktorá sa hrá turnajovým spôsobom, čiže stačí menší počet hráčov a aj náklady na cestovanie sú výrazne nižšie. Všetci musíme priznať, že najväčšia kritika sa vždy znesie na hlavy rozhodcov. Komisiu rozhodcov ObFZ Žiar nad Hronom tvoria Vojtech Jančok – predseda, Jozef Košta, Marián Kúšik, Peter Švehlík, Alexander Fedina, Kamil Skladan, Peter Truban a Ľubomír Drozd. Poslední traja postupne komisiu opustili, novým členom sa stal Jozef Ťahúň, ktorý má na starosti obsadzovanie rozhodcov, čo je veru veľmi nevďačná úloha. Doslova alarmujúci je neustále klesajúci počet rozhodcov. Veď len porovnajme. V roku 2002 evidovala komisia rozhodcov ObFZ Žiar nad Hronom 53 rozhodcov, o rok neskôr ich bolo 46, v roku 2004 ešte o jedného menej a v roku 2005 už len 34. Zo strany komisie bola snaha tento problém vyriešiť opatrením, po ktorom by každý klub II. triedy musel mať dvoch rozhodcov. Návrh však neprešiel hlasovaním Rady ObFZ. A tak sa tento problém stále nevyriešil. Disciplinárna komisia pracovala v zložení Ladislav Šanta – predseda, Juraj Paulík, Miroslav Kúšik, Zdenka Budinská a Ivan Puliš (po úmrtí ho nahradil Jaroslav Šupka). Táto komisia má náročnú úlohu, a to je pomocou rôznych opatrení dosiahnuť zlepšenie kultúry na futbalových trávnikoch. Pre objektívne posúdenie priestupkov hráčov komisia vypracovala „Interný návod na posúdenie disciplinárnych priestupkov“, ktorý počas svojho celého pôsobenia aj striktne dodržiavala. Návod sa niesol v tom duchu, aby sa o výsledkoch rozhodovalo na ihriskách a nie za zeleným stolom, ale pritom poriadok musí byť. Komisia počas štvorročného obdobia vyniesla voči hráčom viac ako 600 trestov, voči trénerom, funkcionárom, rozhodcom, divákom a oddielom ďalších vyše 200 trestov, pričom na poplatkoch sa vyinkasovala suma okolo 250 000 Sk. S uspokojením konštatuje, že v poslednom sa období nie sú na ihriskách väčšie problémy, k čomu určite prispel aj nekompromisný postoj DK voči najťažším priestupkom. Už menej uspokojivo hodnotí úroveň športovej kultúry na jednotlivých ihriskách zo strany divákov. Niektorí „tiežfanúšikovia“ kazia svojim vulgárnym a agresívnym vystupovaním športový zážitok slušným divákom. Mali by si uvedomiť, že keďže hráči, tréneri, či rozhodcovia sú amatéri, majú aj dostatok iných starostí a nepotrebujú byť sústavne urážaní zo strany divákov. Samozrejme, tým nechceme povedať, že všetci fanúšikovia sú takí. Veď futbal je zábava pre ľudí, tak nech to teda nezostane len v rovine prázdnych slov. Hospodárska komisia ObFZ pracovala v zložení Kubáň, Šedivec, Jániová. Po dvoch rokoch nahradil Kubáňa Gubán. Za obdobie prvého polroka 2005 bol príjem finančných prostriedkov 80 486, 47 Sk, na druhej strane výdavky dosiahli 78 572, 50 Sk Zdrojom finančných prostriedkov na činnosť ObFZ sú poplatky za štartovné, žlté a červené karty, prestupy a hosťovania. Pre porovnanie: v roku 2004 bolo na poplatkoch za štartovné vybraté 69 973 Sk, za prvý polrok 2005 33 800 Sk. Na poplatkoch za žlté a červené karty bolo v roku 2004 vybraté 36 150, 50 Sk a v prvom polroku 2005 12 465 Sk. Trénerská komisia ObFZ pracovala v zložení Ivan Dolinský – predseda, Peter Nemec, Vladimír Dulaj – členovia. Vo svojej práci sa komisia zameriavala hlavne na organizovanie trénerskych seminárov, usporiadali sa aj praktické ukážky tréningového procesu. Vďaka enormnej snahe TK sa tento rok podarilo zorganizovať školenie trénerov licencie C, ktorého sa zúčastnilo 18 adeptov, pričom všetci vyhoveli. Poslednou komisiou ObFZ Žiar nad Hronom je odvolacia komisia. Jej zloženie tvorili Eva Hromádková – predsedkyňa a predsedovia odborných komisií. Táto komisia postupne prejednala štyri odvolania. Tri odvolania boli zamietnuté, jedno bolo uznané. Z celkového hľadiska boli ciele rozvoja futbalu v rámci ObFZ Žiar nad Hronom skoncipované do viacerých bodov. Nejdeme tu uvádzať všetky, vyberáme len tie najzaujímavejšie. Nejdeme to ani komentovať, nech to každý posúdi sám. 1. Pri zabezpečení vysokej odbornej úrovne práce OK postupne znižovať vplyv aktívnych rozhodcov a delegátov na rozhodnutia OK ObFZ, 2. Citlivo pokračovať v práci s vyhodnocovaním výkonov rozhodcov a delegátov pre objektivizáciu výkonov a rozhodnutí v OK, 3. Pri posudzovaní priestupkov hráčov mládežníckych kategórií v disciplinárnom konaní dbať na to, aby uložené tresty plnili predovšetkým výchovnú funkciu, 4. Využiť všetky prostriedky, ktoré poskytuje DP na skultúrnenie atmosféry futbalových stretnutí tak, aby sa do hľadiska vrátilo čo najviac slušných divákov. 5. Zamerať sa na skvalitnenie tréningového procesu formou výchovy kvalifikovaných trénerov, 6. V spolupráci s FK organizovať a zabezpečovať halové turnaje mládeže v zimných mesiacoch, 7. V spolupráci s ObFZ B. Bystrica, Zvolen spoluorganizovať turnaje výberov mladších a starších žiakov a dorastu, 8. V spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy venovať väčšiu pozornosť vytváraniu športových tried a športových stredísk na všetkých stupňoch škôl, najmä však na ZŠ, 9. Udržať vyrovnaný vývoj hospodárenia ObFZ. Každý nech posúdi, či sa tieto predsavzatia podarilo naplniť alebo nie. Vo štvrtok 17. novembra 2005 sa bude konať Konferencia ObFZ, na ktorej sa budú okrem iného voliť aj predseda ObFZ, členovia Rady ObFZ, ako aj členovia ďalších orgánov. Každý oddiel má šancu navrhnúť resp. voliť „svojich“ kandidátov. Ak niekto nebol spokojný s tým, ako sa to robilo doteraz, má ideálnu šancu zmeniť to. A veru nespokojencov sa nájde vždy a všade dosť. O to viac mrzí fakt, že viaceré oddiely sa k nominácii vhodných kandidátov stavajú chrbtom. Jasne to dokumentuje fakt, že z takmer 50 členských oddielov len 12 poslalo návratku, na ktorej bolo napísané mená ich kandidátov do volených funkcií. Čas na nápravu majú ešte priamo na Konferencii, kde môžu taktiež niekoho navrhnúť. Veríme, že ho využijú, navrhnú a zvolia vhodných kandidátov, ktorí budú zastávať svoje pozície k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Veď všetci chceme, aby sa futbal v našom regióne zase posunul o krok ďalej.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 2. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 3. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 5. Hygge ako životný štýl
 6. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 7. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 8. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 9. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 42 006
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 39 745
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 13 399
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 527
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 986
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 961
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 339
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 184
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 046
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 927
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Testovanie v Žiari nad Hronom.

Obyvatelia využili aj možnosť online registrácie.

9 h
Momentka zo zápasu proti Púchovu.

Futbalisti Pohronia absolvovali ďalšie dva prípravné zápasy. Najskôr si zmerali sily so Žilinou, cez víkend doma privítali futbalistov Púchova.

10 h
Antigénové testovanie na koronavírus.

Čerstvé výsledky z dnešného testovania.

24 h
Mesto zredukovalo počet odberových miest.

Na testovanie dnes prišlo menej ľudí ako očakávali.

23. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

23. jan

Pozitivita je zatiaľ nízka.

23. jan

Na Kysuciach pokračuje celoplošné testovanie.

23. jan

Pozitivita je nižšia ako bola na obed.

23. jan

Už ste čítali?