Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme Strednú poľnohospodársku školu v Leviciach

Údaje o škole, profilácia školy
Stredná poľnohospodárska škola Levice, Na lúkach 18, 934 03 Levice
Študijný odbor: 42106 agropodnikanie
Študijné zamerania v rámci študijného odboru:
- 04 farmárstvo
- 08 poľnohospodársky manažment
- 09 záhradnícka výroba
- 10 krajinnoekologické meliorácie
- 11 agroturistika
Študijný plán schválilo Ministerstvo školstva SR dňa
13. marca 2001 pod číslom 61/2001 – 42 s platnosťou od 1. 9. 2001, začínajúc 1. ročníkom. V školskom roku 2006/2007 plánujeme prijať do dvoch tried prvého ročníka 60 žiakov denného štúdia a jednu triedu – 26 uchádzačov diaľkového štúdia.
Základné údaje:
- dĺžka štúdia - 4 roky
- odbor určený - pre chlapcov a dievčatá
- podmienky na prijatie do odboru - úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť uchádzača
- prijímacia skúška - slovenský jazyk a literatúra, biológia
- spôsob ukončenia štúdia - maturitná skúška
- doklad o vzdelaní - maturitné vysvedčenie
- poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie
- možnosti uplatnenia absolventov v štátnych a súkromných podnikoch poľnohospodárskej výroby, v podnikoch služieb pre poľnohospodárstvo, podnikoch šľachtenia a semenárstva rastlín, vo výskume, v štátnej správe, v agroturistike, v podnikateľskej činnosti v rámci agropotravinárskeho komplexu
- možnosti ďalšieho vzdelávania:
- v pomaturitnom špecializovanom štúdiu
- v bakalárskom štúdiu na vysokej škole
- vo vysokoškolskom štúdiu na poľnohospodárskej univerzite, prípadne na prírodovedeckej fakulte alebo ekonomickej univerzite a iných vysokých školách
Profil absolventa
Pre kvalifikované vykonávanie činnosti má absolvent okrem širokého odborného profilu aj požadované všeobecné vzdelanie.
Absolvent tohto študijného odboru má predovšetkým tieto vedomosti vo vzťahu k výpočtovej technike:
- ovláda základy stredoškolskej matematiky, prírodných vied a informatiky, dokáže spracovať poznatky matematiky a prírodných vied pri riešení praktických úloh vo svojom odbore, v odbornom vzdelávaní a v každodennom živote
- má poznatky o súčasnom vývoji vedy a techniky, vie využívať výpočtovú techniku, má schopnosť učiť sa a chápe vzdelávanie ako celoživotný proces
Absolvent ďalej pozná:
- zásady a cesty optimalizácie výrobných procesov v rastlinnej a živočíšnej výrobe
- princípy činností technologických liniek a automatizácie v poľnohospodárskej výrobe a v službách
- platné technologické, akostné a hygienické normy vo výrobe rastlinných a živočíšnych produktov
- bezpečnostné, protipožiarne a ďalšie predpisy súvisiace s bezpečnou, hygienicky a zdravotne nezávadnou prácou
- základné ekonomické pojmy, vzťahy a zákonitosti v ekonomike podniku, princípy racionalizácie technologických procesov a možnosti zvyšovania efektívnosti a hospodárnosti pri využívaní palív, krmív, surovín a energie
- zásady prípravy podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu, rozvoja podnikateľských činností v podmienkach trhového mechanizmu, v malých, stredných aj veľkých poľnohospodárskych podnikoch
- základy účtovníctva a evidencie
- zásady obchodných, právnych a pracovných vzťahov a s tým súvisiace písomnosti
- základy informatiky a princípy využívania výpočtovej techniky v riadiacej činnosti
Požadované zručnosti:
- zostaviť podnikateľský plán, vykonať ekonomické hodnotenie výroby, upravovať produkty na predaj, vykonávať marketing, podnikať v oblasti poľnohospodárskej výroby a službách v podmienkach rôznych foriem hospodárenia
- využívať výpočtovú techniku, najmä programy pre riadenie poľnohospodárskej výroby a služieb v rôznom podnikaní na vidieku.

Skryť Vypnúť reklamu

Súčasťou našej školy je domov mládeže, kde sú ubytovaní žiaci stredných škôl v Leviciach. Majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni - celodenná strava: raňajky + desiata – 10 Sk, obed 24 Sk, večera 16 Sk. Ubytovanie v DM – poplatok za jeden mesiac 250 Sk. Ubytovaní v DM sa môžu na báze dobrovoľnosti zapojiť do pestrej mimovyučovacej činnosti pod vedením skúsených vychovávateliek.
História a významné osobnosti
Naša škola pôsobí v Leviciach od roku 1948, vychovala viac ako 3700 absolventov, má poľovný revír s rozlohou 1100 ha, z toho 110 ha vodnej plochy, 12 klasických a 10 odborných učební, učebne informatiky, 60 PC, v rámci INFOVEKU prístup na internet nonstop, za ktorý žiaci neplatia, rôznorodú krúžkovú činnosť, športové ihriská, tenisové kurty, aktívni športovci môžu mať individuálny študijný plán, práce SOČ môžu využiť pri praktickej maturitnej skúške formou obhajoby. V rámci predmetu motorové vozidlá bezplatne získajú vodičské oprávnenie na traktor, v autoškole si ho môžu rozšíriť o skupiny B a C. Autoškola má autocvičisko, trenažér a cvičné vozidlá: Peugeot 206, Liazku, motocykel a traktor. Odborné a všeobecno-vzdelávacie predmety vyučujú kvalifikovaní a odborní učitelia, ktorí ovládajú prácu s PC, využívajú moderné formy vyučovania, napríklad PC, rôzne softvéry, internet, trenažér, audiovizuálne UP, živé zvieratá, prírodu... Na praxi žiaci cvičia na poľnohospodárskych strojoch na ŠkH Géňa, učia sa ošetrovať pôdu, jej predsejbovú prípravu, ošetrovať a zberať vypestované plodiny, ekonomike a manažmentu, ekológii a ochrane životného prostredia atď. V stredisku praktického vyučovania majú žiaci k dispozícii učebne, kde preberajú teóriu a pripravujú rôzne písomnosti potrebné pre prax. Z našej školy vyšlo mnoho významných osobností napríklad: Doc.Ing. Jozef Húska, CSc., vysokoškolský učiteľ, autor učebníc, poslanec NR SR, Andrej Hudoba – spisovateľ, Ing. Ján Lacko – športový reportér, bratia Konopkovci – olympionici, prof.Ing.Mgr. Ondrej Baráth, CSc., a mnohí iní... Mnohí naši absolventi po absolvovaní vysokej školy a pedagogického vzdelania sa stali učiteľmi aj na našej škole.
Zapojenie školy
do rôznych projektov
Škola sa prihlásila do národného projektu prípravy novej koncepcie maturitnej skúšky „MONITOR“ s cieľom nadobudnúť v predstihu skúsenosti pri organizovaní maturitnej skúšky formou štandardizovaných testov, ale aj získať informácie o súčasnej vedomostnej úrovni našich žiakov v podmienkach nového spôsobu preverovania vedomostí, zručností a návykov žiakov. Monitor nám umožnil objektívne porovnať výsledky žiakov našej školy s výsledkami žiakov iných škôl. Boli podnetom na zamyslenie i odbornú diskusiu predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov.
Výsledky pilotného testovania maturantov boli podkladom pre novú koncepciu maturitnej skúšky, ktorú dnes už naši štvrtáci úspešne absolvujú.
Stredoškolská odborná činnosť je na škole veľmi dobrá, žiaci všetkých ročníkov sa zapájajú do SOČ, majú dobré umiestnenia v rámci kraja i republiky, čo im v značnej miere pomáha pri prijímacích skúškach na vysoké školy.
Do súťaže ORANGE – Dajte škole zelenú – sa zapojili naši žiaci dvoma projektami s prolematikou ochrany životného prostredia.
V rámci projektu PEER MEDIÁCIA sa žiaci pravidele stretávajú, učia sa riešiť konfliktné situácie a vytvárať v kolektíve priaznivú atmosféru.
Sme zapojení do projektu Prevencie drogovej a inej závislosti a prosociálneho výcviku, úspešne spolupracujeme s políciou.
Zúčastnili sme sa projektu Európska jar 2005, Týždeň boja proti drogám, Slovenské kliparty (3. miesto).
V rámci vedľajšej hospodárskej činnosti školy vyčleňujeme finančné prostriedky na prevádzku a riadny chod školy.

Skryť Vypnúť reklamu

Spolupráca s rodičmi, radou školy, študentdskou radou
a podnikmi agrokomplexu,
zahraničná spolupráca
Na schôdzach RZ informujeme rodičov aj o vybavenosti našej školy výpočtovou technikou, učebnými pomôckami a výchovno-vyučovacími výsledkami. Po prerokovaní na plenárnych zasadnutiach, rodičia schvaľujú vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu RZ na pomoc výchovno-vzdelávaciemu procesu (napríklad: výpočtová technika, SOČ, lyžiarsky výcvik, športové súťaže, pomoc sociálne slabším žiakom ...).
Rada školy na svojich pravidelných zasadnutiach rieši problémy a navrhuje vedeniu školy nové riešenia pri výchove a nerušenom chode školy. Je pomocným orgánom vedenia školy. Komunikuje s riaditeľom školy a žiada ho o aktuálne informácie o chode školy.
Študentská rada taktiež pracuje na škole, je hovorcom žiakov, je nápomocná vedeniu školy pri organizovaní školských akcií, ako napríklad Deň otvorených dverí, Imatrikulácia, ankety, športové súťaže a iné. Je v kontakte s Radou školy cez člena RŠ - zástupcu žiakov.
Regionálne združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska v Leviciach sa na nás obrátilo so žiadosťou o vykonávanie kurzov zo základov výpočtovej techniky pre svojich členov, ktoré budeme realizovať najmä v mimosezónnych zimných obdobiach.V súčasnosti máme dvoch plne kvalifikovaných učiteľov informatiky, ktorí sú schopní a ochotní takéto kurzy viesť.
Spolupracujeme s Akadémiou vzdelávania v Leviciach, ktorá sídli v priestoroch DM SPoŠ Levice. Naši študenti sa tu môžu zdokonaľovať v cudzích jazykoch (ANJ, NEJ) a získať medzinárodne uznávané certifikáty.
Žiaci našej školy vykonávajú individuálnu a letnú prázdninovú prax aj na farmách súkromne hospodáriacich roľníkov, s ktorými máme veľmi dobré zmluvné kontakty. Takýmto spôsobom získavajú najnovšie poznatky a sú bezprostredne zapojení do agropodnikateľskej praxe. Poznatky a skúsenosti, ktoré takto získali, veľmi dobre využívajú pri praktickej maturitnej skúške. Praktickú maturitnú skúšku môžu vykonať aj obhajobou vlastného experimentu alebo projektu ako samostatnú alebo týmovú prácu.
Naša škola udržiava priateľské kontakty a dlhoročnú spoluprácu s družobnou Landwirtschaftschule Passau Spolková republika Nemecko. Tieto dobré vzťahy využívame na poznávacie a vzdelávacie exkurzie našich žiakov a učiteľov v SRN a naopak.
Máme webovú stránku www.sposlv@szm.sk, kde sa
dozviete o naše škole viacej. Pravidelne ju aktualizujeme. Môžete nám e-mailovať našu adresu:
sposlevice@inmail.sk.
Čo chce škola povedať verejnosti
Stredná poľnohospodárska škola v Leviciach je pokračovateľkou jednej z najstarších poľnohospodárskych škôl na Slovensku - Vyššej hospodárskej školy v Košiciach. Naši absolventi musia byť preto pripravení tak, aby vedeli pokračovať v týchto bohatých tradíciách. To, do akej miery sa nám to darí, vedia posúdiť najmä naši absolventi, ktorí sa radi vracajú do svojej Alma Mater. Poľnohospodársky ráz levického regiónu je dostatočnou zárukou pre príliv študentov. Zavedením nových zameraní chceme prilákať do nášho regiónu turistov, zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť životné a kultúrne prostredie obyvateľov a osloviť všetkých, ktorí navštívia náš región.
Prídite sa pozrieť k nám, ste vítaní. Tešíme sa na vaše pripomienky, ktoré nám pomôžu ešte viac skvalitniť našu prácu pri výchove mladej generácie.

Skryť Vypnúť reklamu

Stranu pripravili pedagogickí pracovníci školy Leviciach

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 2. Vitajte v postapokalyptickom svete
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 6. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 7. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. Úprava osobného motorového vozidla
 10. Important information for Brazilians living in Slovakia
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 415
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 397
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 571
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 990
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 568
 6. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 11 348
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 196
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 609
 9. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje 9 562
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 521
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Ilustračné foto

Chodkyňa vošla rovno pred idúce auto

Ženu so zraneniami previezli do nemocnice.

Dielami detí vyzdobia kanceláriu obecného úradu

Vo svojej tvorbe sa zamerali najmä na dva miestne kostoly.

Jedno zo súťažných diel.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Už ste čítali?