Pondelok, 26. september, 2022 | Meniny má Edita

Mesto Žarnovica

Mesto Žarnovica spolu s mestským časťami – Lukavica, Revištské Podzámčie a Žarnovická Huta má v súčasnosti približne 6 500 obyvateľov. Z hľadiska počtu obyvateľov zaznamenalo naše mesto najväčší nárast v období éry rozmachu drevárskeho priemyslu a s tý

Mesto Žarnovica spolu s mestským časťami – Lukavica, Revištské Podzámčie a Žarnovická Huta má v súčasnosti približne 6 500 obyvateľov. Z hľadiska počtu obyvateľov zaznamenalo naše mesto najväčší nárast v období éry rozmachu drevárskeho priemyslu a s tým spojených väčších príležitostí pracovného uplatnenia občanov aj zo širšieho okolia. Mnohí občania našli svoj domov vo vybudovanej sídliskovej časti mesta alebo vo svojpomocne postavených rodinných domoch (vznikli nové ulice). V posledných rokoch zaznamenávame prevažne mierny pokles počtu obyvateľov na trvalom pobyte. V roku 2004 bol prírastok obyvateľov celkom 140, z toho prirodzený prírastok predstavuje 46% (vyšší o 3% v porovnaní s rokom 2003). Uvítali sme celkom 65 novorodencov, z toho 40 chlapcov a 25 dievčat. Pôrodnosť sa zvýšila o 13 detí a taký trend nás teší. Prím mali „chlapi“. V samotnom meste pribudlo 60, v Lukavici traja a v Žarnovickej Hute dvaja novorodenci. Rodičia pri určovaní mena svojmu dieťatku využili širokú paletu možností. Máme malých nositeľov slovenských, ale i cudzojazyčných a menej používaných mien ako sú Damián, Marko, Markus, Simon, Timotej, budúce slečny so zaujímavými menami Lea, Liliana, Sabina, či dievčatká s dvoma menami: Terézia Viktória, Tímea Lili. Na raste populácie nášho mesta sa opäť vo väčšej miere podieľal príliv občanov prisťahovaním. Do evidencie obyvateľov sa prihlásilo 75 ľudí (t.j. 57% prírastku obyvateľov). Navždy sme sa rozlúčili so 41 občanmi. Muži dosiahli priemerný vek dožitia 65 rokov a ženy 75 rokov. Odsťahovalo sa 125 osôb, z toho 56 mužov a 69 žien. Konštatujeme nárast obyvateľov prisťahovaním, avšak nárast počtu obyvateľov odsťahovaním bol tak vysoký, že v celkovom sumáre mal negatívny dopad na vyvíjajúci sa pozitívny trend prírastku obyvateľov (t.j. mierne zvyšujúca sa pôrodnosť a prihlásenie na trvalý pobyt v našom meste). Priemerný vek nášho obyvateľstva je 36 rokov. Mesto má novú prekrásnu obradnú miestnosť v modernom štýle, kde už boli v jesennom období uzavreté manželstvá. Tešíme sa na nové páry snúbencov, ako aj mladých rodičov so svojimi deťmi, ktorých tu radi privítame a uvedieme do života nášho mesta. Na záver, milí čitatelia, predstavitelia nášho mesta konajú v smere vytvorenia nových pracovných príležitostí. Dúfame, že ich snaha bude úspešná a to sa kladne prejaví i v demografickom vývoji nášho mesta.

SkryťVypnúť reklamu

Rating Mesta Žarnovica
Slovenská ratingová agentúra so sídlom v Piešťanoch spracovávala v priebehu mesiaca októbra 2005 analýzu a určila ratingové hodnotenie Mestu Žarnovica. Ratingové hodnotenie je vyjadrením názoru na finančnú stabilitu a silu dlžníka, jeho kredibilitu a dôveryhodnosť z hľadiska schopnosti splácať svoje budúce záväzky.
Mestu Žarnovica bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórií transakcií v slovenských korunách BB (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách bolo Mestu Žarnovica priradené ratingové hodnotenie BB (stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Žarnovica je S3, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BB. V odôvodnení sa okrem všeobecnej charakteristiky uvádza, že mesto má schválenú Stratégiu sociálno-ekonomického rozvoja. Prioritou je podpora podnikania a zvýšenie zamestnanosti, ako aj rozšírenie a dobudovanie infraštruktúry a realizácia projektov v oblasti sociálnej a kultúrnej. Finančné hospodárenie mesta bolo v rokoch 2002-2004 ukončené prebytkom. Finančná situácia mesta je determinovaná skutočnosťou, že rozhodujúci objem príjmov mesta je závislý od prostriedkov prerozdeľovaných zo ŠR. Mesto neeviduje záväzky po lehote splatnosti s výnimkou záväzkov voči podnikom v konkurzoch. Zadĺženosť mesta je pri úrovni 19 % akceptovateľná, ukazovatele nových rozpočtových pravidiel dosahujú bezpečné hodnoty. Pozitívne bola tiež hodnotená činnosť vykonávaná zo strany hlavnej kontrolórky. Symboly pre dlhodobé ratingové hodnoty môžu byť od AAA až po D. Najlepšie hodnotenie znamená, že subjekt nesie minimálne investičné riziko, je veľká pravdepodobnosť schopnosti a ochoty splácať záväzky, je nepravdepodobné, že subjekt môže byť ohrozený zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia. Najhoršie hodnotenie znamená, že subjekt je v defaulte. Symboly pre krátkodobé ratingové hodnoty môžu byť od S1 až po S4, resp. až NS. Hodnotenie nášho mesta znamená, že Žarnovica nesie vyššie riziko spojené so schopnosťou splácať záväzky včas a bez zbytočných prieťahov. Je pravdepodobné, že môže byť ohrozené aj menej výraznými zmenami ekonomického alebo iného vonkajšieho prostredia. Žarnovica je pravdepodobne najmenším mestom, ktoré si dalo vypracovať rating. Porovnaním so známymi verejnými hodnoteniami iných miest možno konštatovať, že úplne rovnaké hodnotenie dosiahla napríklad Dubnica nad Váhom a hodnotenia symbolmi BB a S3 s menšími odlišnosťami boli pridelené Malackám, mestskej časti Bratislava – Vajnory, Komárnu, Stropkovu, Novým Zámkom, Bardejovu. Ratingové hodnotenie sa bude v ďalších rokoch obnovovať.
(jt)

SkryťVypnúť reklamu

Oddelenie správy mesta
Aby mesto mohlo plniť všetky svoje úlohy pri výkone samosprávy, samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. K významným príjmom mesta patria výnosy z miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady, ktorých správou sa zaoberá Oddelenie správy mesta na MsÚ v Žarnovici. K zásadnej zmene v právnej úprave miestnych daní došlo v roku 2005, kedy začal platiť nový zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý upravuje osem miestnych daní, ktoré môžu vyberať obce a jeden miestny poplatok. Zároveň sa týmto zákonom zrušili dovtedy platné zákony, ktoré osobitne upravovali daň z nehnuteľností a miestne poplatky. Treba uviesť, že od roku 2005 boli úplne zrušené miestne poplatky, ktoré boli do konca roku 2004 zdrojom príjmu mesta, a to poplatok zo vstupného, poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, poplatok z reklamy. Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku v meste Žarnovica stanovujú všeobecne záväzné nariadenia mesta. Od roku 2005 sú v meste Žarnovica zavedené nasledovné miestne dane a miestny poplatok: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Všetky potrebné informácie o daňových povinnostiach, ako i oprávnených nárokoch, môžu občania mesta i podnikatelia získať nielen osobne na mestskom úrade, ale aj prostredníctvom internetu, kde na webovej stránke mesta sú zverejnené všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, ale aj potrebné formuláre, tlačivá, prípadne aktuálne oznamy. Okrem rozsiahlej agendy miestnych daní a miestneho poplatku zabezpečuje oddelenie správy mesta prehľad o územnom obvode mesta, o hraniciach mesta a jeho častí, ako i evidenciu katastrálnych a pozemnoknižných máp pre účely plnenia úloh z rôznych úsekov. Zabezpečuje evidenciu a vybavovanie žiadostí o odkúpenie nehnuteľností z majetku mesta, následné uzatváranie zmluvných vzťahov s Mestom Žarnovica, t.j. uzatváranie kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, nájomných zmlúv, vypracovávanie vyjadrení k návrhom notárov na určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam. Dôležitým úsekom činnosti oddelenia je vykonávanie pracovných činností v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ide predovšetkým o činnosti na úseku ochrany prírody a výrubu stromov, ktoré prešli do kompetencie mesta od roku 2002. V tejto oblasti sa kladie dôraz predovšetkým na ochranu drevín a ich pozitívny vplyv na životné prostredie. Preto od roku 2003, pri rozhodovaní o súhlase na výrub dreviny, mesto ukladá povinnosť vykonania primeranej náhradnej výsadby drevín, resp. zaplatenie finančnej náhrady rovnajúcej sa spoločenskej hodnote vyrúbanej dreviny. Na úseku zabezpečovania úloh v oblasti odpadového hospodárstva sa taktiež kladie dôraz na ochranu životného prostredia a na znižovanie jeho znečisťovania, a to najmä predchádzaním vzniku odpadov a obmedzovaním ich tvorby, ako aj zhodnocovaním odpadov ich recykláciou. V tejto oblasti riešime často problémy s vytváraním, prešetrovaním a následnou likvidáciou tzv. divokých skládok odpadov.

SkryťVypnúť reklamu

Výstavba a rozvoj
Výstavba a rozvoj mesta sa uskutočňuje v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou mesta Žarnovica a jej doplnkami, pričom posledný doplnok aktualizovaného územného plánu mesta bol prijatý a schválený dňa 25.augusta 2003 uznesením Mestského zastupiteľstva v Žarnovici č.112/2003 a uznesením č.113/2003 vyhlásená záväzná časť Všeobecne záväzným nariadením č. 07/2003, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 9. septembra 2003. Dôležité je aj to, že táto územno-plánovacia dokumentácia mesta bola zosúladená s návrhom zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku banskobystrického kraja, ktorý bol následne v roku 2004 aj schválený poslancami Banskobystrického samosprávneho kraja. Aj keď v posledných rokoch nie je doba priaznivá pre realizáciu cieľov a zámerov územného plánu mesta, najmä z dôvodov nedostatku potrebných finančných prostriedkov – či už štátnych, vlastných, v meste neutícha stavebná činnosť, budujú sa stavby občianskej vybavenosti, stavajú rodinné domy, buduje infraštruktúra – dopravné stavby, priemyselné stavby. Investormi týchto stavieb je štát, mesto, súkromné spoločnosti, občania. V rámci územnoplánovacej dokumentácie boli určené plochy pre priemyselné parky v lokalitách Pod Hrbom, Pod Lipou a Na Lieskovci. V lokalite Na Lieskovci bola v rámci jestvujúcich prevádzok firmy Illichmann Slovakia, s. r o., postavená ďalšia prevádzka Neumann Alluminium, s. r. o. V súčasnosti v rámci tejto lokality je pre verejnosť zverejnený zámer k plánovaniu výstavby Tubex Slovakia, s. r. o. – závod na výrobu hlinikových túb z dôvodu toho, aby sa aj verejnosť mohla so zámerom oboznámiť a prípadne sa k nemu vyjadriť. Vybudovaním závodu sa vytvorí 158 nových pracovných miest. V rámci budovania dopravnej infraštruktúry sa rea- lizuje stavba rýchlostnej komunikácie I/65/R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica pod známym pojmom obchvat mesta Žarnovica. V rámci tejto stavby sa realizuje aj jednosmerný most cez rieku Hron do prímestskej časti Lukavica. Tento nahradí doterajšiu „hojdaciu lávku pre peších“, pričom konštrukčne a architektonicky bude pôsobiť ako ďalšia nová a významná dominanta v súbehu s rýchlostnou komunikáciou I/65. V tomto roku bola zrealizovaná stavba CMZ – Žarnovica (Centrálna mestská zóna), verejné osvetlenie a stavebné úpravy. V rámci tohto projektu kruhová križovatka, chodníky a spevnené plochy v centre mesta. Vyasfaltovali sa cesty v sídlisku, pri pošte, bytovke LZ a vstupe do sídliska od zdravotného strediska. V prímestskej časti Revištské Podzámčie úpravy mŕtveho ramena rieky Hron a v prímestskej časti Žarnovická Huta ďalší úsek verejného vodovodu a vyasfaltovanie miestnych komunikácii. Mesto Žarnovica by pre ďalší rozvoj a uspokojenie potrieb obyvateľstva nevyhnutne potrebovalo neporovnateľne viac ako je to možné pri súčasnom rozpočte mesta. Každoročne sa požiadavka na výstavbu pohybuje okolo 50 miliónov korún. Mesto tieto uplatňuje aj prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Predstavitelia mesta sú presvedčení, že mesto sa bude naďalej rozvíjať, budovať a že život v meste pre obyvateľov sa bude zlepšovať.
Ing. Miroslav Vísmek

Kultúrne podujatia v roku 2005
Oddelenie kultúry pri Mestskom úrade v Žarnovici ponúka obyvateľom nášho mesta množstvo kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie, od najmladších – detí materských škôl, školákov až po rodičov a starých rodičov. Podujatia pripravuje samostatne alebo v spolupráci so školami, spoločenskými organizáciami, Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom a tiež s profesionálnymi umeleckými agentúrami. Niektoré z nich boli zorganizované aj mimo mesta, a to na ostrove v Revištskom Podzámčí, ktoré je svojím krásnym prírodným prostredím predurčené na poriadanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí. Aj keď priestory na poriadanie kultúrnych podujatí nie sú ideálne, organizátori pripravovali kultúrno-spoločenské podujatia v takých podmienkach, aké sú. V tomto roku sa inštalovali zaujímavé výstavy, divadlá a poriadali sa koncerty populárnych skupín a osobností. V rámci kultúrneho leta boli podujatia zamerané na mladú generáciu. Do nášho mesta po niekoľkých rokov opäť zavítala skupina DESMOD, HORKÝŽE SLÍŽE a nechýbal ani populárny finalista súťaže Slovensko hľadá superstar Robo Mikla. Na jeho koncerte vystúpili finalisti žarnovickej SuperStar. Tieto koncerty sa uskutočnili na štadióne Castrol Aréna. Školákom sme sa snažili vytvoriť priestor pre vlastnú realizáciu, preto sme pre nich pripravili jedno z ich najobľúbenejších a najpopulárnejších podujatí, ktoré má už viacročnú tradíciu - MINI PLAYBACK SHOW. Pre starších ľudí sa v spolupráci s Jednotou dôchodcov a Klubom dôchodcov vytvorili kultúrne podujatia a súťaže. Nemalou mierou prispeli k tomu aj detičky z materských škôl. Jedným z významných podujatí pre skôr narodených bolo podujatie Z VĎAKY VÁM CHCEME KVIETOK DAŤ.... Ale nazrime trošku hlbšie do zoznamu uskutočnených podujatí. V mesiaci február 2005 sa v Základnej škole na Ul. F. Kráľa konal MATIČNÝ BÁL. Výborná hudba Jevel z Banskej Štiavnice hrala všetko podľa želania prítomných. Tí, ktorí sa chceli zabaviť, mali na to veľkú príležitosť. V spolupráci s obľúbenou dychovou hudbou Hodrušanka a jej sólistami sa v kultúrnom dome konal NOVOROČNÝ KONCERT, na ktorom nechýbal ani ľudový rozprávač. Koncert navštívilo mnoho priaznivcov tejto dychovej hudby. V tomto mesiaci sa uskutočnila aj výstava pod názvom ZIMNÉ DOMČEKY. Bola zameraná na ochranu prírody, život vtákov a boli vystavené vtáčie búdky a kŕmidlá. Celá výstava bola doplnená zaujímavou prednáškou zameranou na túto tému. Regionálna prehliadka detských divadelných súborov sa konala 10. marca pod názvom ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO. Zúčastnilo sa jej niekoľko detských divadelných kolektívov z celého žiarskeho regiónu.
ŽIŤ SVOJ SEN – taký bol názov koncertu populárnej speváčky Marcely Laiferovej, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome. V rámci vzdelávacích podujatí sa v spolupráci so základnými školami konal kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov ôsmych ročníkov. Počas troch mesiacov žiaci prešli väčšinu štandardných a latinsko-amerických tancov a súčasťou kurzu boli aj základné pravidlá slušného správania sa. Neoddeliteľnou súčasťou hudobného vzdelávania najmladšej generácie je poriadanie výchovných koncertov v podaní profesionálnych umelcov. Veľmi obľúbené sú detské divadelné predstavenia a vystúpenia umelcov – spevákov, ktoré sú zamerané na protidrogovú tématiku. Detský divadelný súbor Majáčik sa v apríli predstavil verejnosti premiérou divadelnej hry V BUMBAĽANSKOM ZÁMKU MAJÚ STAROSTI. Koncom tohto mesiaca sa už oddelenie kultúry pripravovalo na tradičné STAVANIE MÁJA, ktoré sa uskutočnilo 29. apríla na Sládkovičovej ulici. Vystúpila na ňom naša dychová hudba Hodrušanka a folklórny súbor Partizán zo Slovenskej Ľupče. Pri príležitosti tohtoročného Dňa vody si mohli občania mesta a okolia v dňoch 26. – 29. 4. v obradnej sieni MsÚ pozrieť výstavu výtvarných a literárnych prác žiakov základných škôl pod názvom VODA JE ŽIVOT. Zároveň bola vyhlásená súťaž o cenu primátora mesta. Ďalšia zaujímavá výstava poriadaná v našom meste bola celoslovenská výtvarná výstava VEĽA KRAJÍN - JEDEN SVET a výstava ľudových remeselníkov mesta inštalovaná v kultúrnom dome na Revištskom Podzámčí v rámci 1. FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ. Výstava fotografií Romana Benického LETNÉ PARALYMPIÁDY bola inštalovaná v priestoroch obradnej siene MsÚ v spolupráci so Športovým klubom v Žarnovici a so Slovenským paralympijským výborom. Máj – hovorí sa, že je to lásky čas... V takomto duchu sa pri príležitosti Dňa matiek nieslo podujatie TY SI MOJA MAMA NAJDRAHŠIA. Pozdrav všetkým mamám, mamičkám, starým mamám priniesli deti materských a základných škôl. Detský rómsky folklórny súbor Bachtale jile pripravil v rámci Dňa rómov pre rómskych spoluobčanov a ostatných občanov mesta program pozostávajúci z tradičných rómskych tancov a piesní. Prekrásne rómske piesne si mohli diváci vypočuť aj v podaní profesionálnych umelcov divadla ROMATAN z Košíc 18. mája v kultúrnom dome v Žarnovici. Detská hudobno – zábavná súťaž MINI PLAYBACK SHOW a jej finálové kolo prilákalo do kultúrneho domu nielen súťažiace deti z celého nášho okresu, ale aj divákov. Tých bolo neúrekom a nálada bola fantastická. Porota mala ťažkú úlohu vybrať toho najlepšieho, pretože všetci účinkujúci boli naozaj výborní. Deti znova presvedčili, že napodobňovať slávne spevácke hviezdy je pre nich zaujímavé a je o túto súťaž každoročne veľký záujem. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa 1. júna v krásnej prírode Revištského Podzámčia konal ŽARNOVICKÝ DEŇ DETÍ. Sokoliari Aquilla z Bojníc, ukážky výcviku psov, vozenie detí na motorkách, jazdenie na koňoch, rôzne súťaže a snáď to najočakávanejšie pre deti – diskotéka. To všetko bolo súčasťou Žarnovického dňa detí. V júni sa konal ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽIAKOV Základnej umeleckej školy. V mesiaci október bola inštalovaná v obradnej sieni mestského úradu výstava exotického hmyzu, motýľov a živočíchov pod názvom EXOTICKÉ POTVORKY a v priestoroch kultúrneho domu bola pripravená ďalšia výstava pri príležitosti sviatku Halloween TEKVICOVÁ PARÁDA. Záujem o výstavy prejavili hlavne deti materských a základných škôl. V rámci Mesiaca úcty k starším bol pre skôr narodených pripravený kultúrny program Z VĎAKY VÁM CHCEME KVIETOK DAŤ.... Starým rodičom priniesli pozdrav žarnovické deti. Oddelenie kultúry v spolupráci so ZPOZ-om zablahoželalo aj starším spoluobčanom v prímestských častiach – v Lukavici, Žarnovickej Hute a Revištskom Podzámčí. Do konca tohto roka pripravujeme ešte potešenie pre deti, veď príde Mikuláš a rozsvieti sa mestský vianočný stromček. Ďalšie podujatia spojené s krásnym obdobím – obdobím Vianoc – ŽIVÝ BETLEHEM, vianočný koncert speváckeho zboru Žarnov a detského speváckeho zboru Plamienok pri ZŠ A. Kmeťa VIANOCE V NÁS..., vianočný benefičný koncert žiakov ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa DETSKÝ ÚSMEV a koncert žiakov a učiteľov ZUŠ.
I. Izáková

Hospodárenie, rozpočet, kompetencie
Rozpočet Mesta Žarnovica v prvom roku existencie, t.j. v roku 1991, bol na úrovni 16 miliónov korún. Za pätnásť rokov sa veľa zmenilo, spoločnosť sa stále transformuje, čo sa odzrkadľuje v rozpočte mesta, vo výsledkoch hospodárenia a v povinnostiach, ktoré mesto musí plniť. O kultúru sa v našom meste starala pôvodne preddavková organizácia - Mestské kultúrne stredisko. Niekoľkonásobnou transformáciou prešli Technické služby, vrátane Samostatnej prevádzkárne, a z nich vznikla dnešná príspevková organizácia Mestský podnik služieb. Z niekdajšieho Okresného podniku bytového hospodárstva pribudol Žarnovici Mestský podnik bytového hospodárstva a spolu s ním potreba rozsiahlej rekonštrukcie kotolne v sídlisku. Mesto muselo riešiť nedostatočný rozsah plynofikácie, časti mesta nemajú doteraz úplne vyriešené zásobovanie vodou z verejného vodovodu. Do majetku mesta postupne pribudol napríklad štadión a zdravotné stredisko. Na začiatku nového tisícročia dosahoval rozpočet mesta približne 30 miliónov korún. Išlo o vlastné príjmy a vlastné výdavky mesta a predstavovali to najnutnejšie, na čo mesto muselo vynakladať finančné prostriedky. Žarnovica je malým a mladým mestom, príjmy z predaja majetku a z nakladania s majetkom sú minimálne, čoho dôsledkom je tiež skutočnosť, že na výstavbu a rozvoj mesta môže z vlastných prostriedkov vynakladať minimálne čiastky. Už v predchádzajúcom desaťročí, pred prechodom kompetencií, venovalo mesto veľkú pozornosť školstvu. Zo štátnych prostriedkov, ale po vynaložení nemalého úsilia a vedľajších výdavkov, boli vybudované nové priestory pre prvý stupeň Základnej školy na Kľakovskej ulici. Mesto sa rozhodlo dokončiť tiež rozostavanú škôlku na Ulici A. Sládkoviča. Toto bolo financované z úveru, ktorý po reštrukturalizácii dosiahol sumu 11 miliónov korún. Mesto ho bude splácať do konca roku 2012. Ďalšou prioritou, ktorej mesto venovalo a venuje pozornosť, je nakladanie s odpadmi. Popri pravidelnom zbere a odvoze odpadov, nebezpečných odpadov, jarnom a jesennom upratovaní, ako aj nekonečných problémoch s divokými skládkami, investovalo mesto do nákupu nového špeciálneho motorového vozidla na zber a odvoz odpadov čiastku približne 10 miliónov korún. Úver bude splatený vo februári 2006. Poslednou väčšou investíciou je investícia do rekonštrukcie verejného osvetlenia. Predstavuje čiastku 3,5 milióna korún, splatnosť úveru je v roku 2008. V rámci tohto boli vymenené svietidlá verejného osvetlenia v celom meste a časť prostriedkov bola použitá na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny. Od roku 2002 prechádzajú na obce a mestá ďalšie kompetencie. Najprv to bola matričná činnosť, potom kompetencie na úseku stavebného zákona, opatrovateľská služba, kompetencie súvisiace so štátnym fondom rozvoja bývania. Na riešenie nezamestnanosti organizuje štát malé obecné služby. Mesto Žarnovica sa zapojilo tiež do programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach. Je všeobecne známe, že tak, ako pri adresnom financovaní zo štátneho rozpočtu, tak aj po fiškálnej decentralizácii mesto na každú kompetenciu dopláca z vlastných prostriedkov, alebo výdavky na malé obecné služby a komunitnú sociálnu prácu sú preplácané s časovým posunom niekoľkých mesiacov. Najväčší rozsah kompetencií prešiel na Mesto Žarnovica k 1. júlu 2002, kedy sa naše mesto stalo zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, Základnej školy na Ul. F. Kráľa, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Do priamej pôsobnosti mesta začali patriť štyri materské škôlky a štyri školské jedálne týchto materských škôlok. Uvedené školské zariadenia ostali zachované, až na Materskú školu a Školskú jedáleň MŠ v Žarnovickej Hute, ktorá bola zrušená z dôvodu neekonomickej prevádzky a z dôvodu potreby investovania do jej rekonštrukcie. Rozpočet mesta sa po prechode týchto kompetencií zdvojnásobil, dnes predstavuje viac ako 60 miliónov korún. Rozpočet samotnej Základnej školy na Ulici F. Kráľa, presunutých i originálnych kompetencií spolu, predstavuje takmer 20 miliónov korún a všetci zainteresovaní by si vedeli predstaviť jej fungovanie aj s oveľa vyššou sumou finančných prostriedkov. Na toto konštatovanie sa však dá pozrieť i z druhej strany. Ak na financovanie samotných kompetencií, ktoré prešli na mesto, nepostačuje 30 miliónov korún, ako má mesto zabezpečiť verejné služby, ochranu, verejný poriadok, dopravu, ochranu životného prostredia, bývanie, občiansku vybavenosť, zdravotníctvo, šport, kultúru, sociálne zabezpečenie, s takou istou čiastkou a prispievať ešte na nové kompetencie? V podmienkach Mesta Žarnovica určitú zmenu k lepšiemu priniesla fiškálna decentralizácia, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2005. Či pôjde o zmenu trvalú a či sa bude situácia zlepšovať, na to si ešte musíme počkať.
Ing. Jozef Treščák

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
 2. Šliapnuť do pedálov – a ide sa na to!
 3. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike
 4. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 5. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 6. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 7. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 8. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 1. J&T BANKA upriamuje pozornosť na ochranu morských ekosystémov
 2. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 3. Spolu tvoríme inkluzívne susedstvá
 4. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
 5. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 6. Industriálna Spilka Offices je súčasťou Týždňa zelených budov
 7. Hagyari: Som pripravený intenzívne a tvrdo pracovať
 8. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 12 466
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 10 147
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 836
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 443
 5. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 2 978
 6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 230
 7. Rozbolí vás žalúdok zo studenej vody? Najväčšie mýty o trávení 2 044
 8. Viete, ktorá je najvzácnejšia komodita? Budete prekvapení! 1 768

Blogy SME

 1. Martin Ribár: Žilinka mal pravdu – Haščákovo stíhanie a väzba boli nezákonné. Je §363 Trestného poriadku naozaj nepotrebný?
 2. Martin Gajdoš: Dočkáme sa zjednoteného dizajnu mestského smetného koša?
 3. Milan Buno: 7 knižných tipov: Jediná kniha o financiách, ktorú by ste si mali prečítať!
 4. Michael Achberger: Takto sa vyhovárame pri chudnutí
 5. Vladimír Krátky: Karel Hirman vs. nejaký Smerák - v nedeľu v komerčnej televízií .
 6. Dana Janebová: Svetlo pre teba
 7. Anna Miľanová: Cesta vlakom... 2022
 8. Ján Valchár: Norma na 5.300% alebo sedem mesiacov štvojdňovej operácie
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 14 939
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 12 663
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 377
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 6 185
 5. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 073
 6. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 4 897
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 518
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 3 830
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja si uvedomuje nedostatok lekárov, láka ich na nadštandardné podmienky.

Všeobecní lekári i špecialisti chýbajú vo všetkých okresoch.


24. sep
MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


23. sep
Kremnica.

Náklady majú byť 1,7 mil. eur.


SITA 23. sep

Tipni si a vyhraj, registrácia je grátis.


22. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragédia sa stala v sobotu večer v okrese Zlaté Moravce.


24 h

Mnohí sa správajú agresívne, sú vulgárni a robia neporiadok.


24. sep

Interiér je vybavený z veľkej časti vecami, ktoré majú viac ako 50 rokov.


20 h

Len sedem gólov v prvých štyroch kolách? Najmenej od roku 2013.


14 h

Blogy SME

 1. Martin Ribár: Žilinka mal pravdu – Haščákovo stíhanie a väzba boli nezákonné. Je §363 Trestného poriadku naozaj nepotrebný?
 2. Martin Gajdoš: Dočkáme sa zjednoteného dizajnu mestského smetného koša?
 3. Milan Buno: 7 knižných tipov: Jediná kniha o financiách, ktorú by ste si mali prečítať!
 4. Michael Achberger: Takto sa vyhovárame pri chudnutí
 5. Vladimír Krátky: Karel Hirman vs. nejaký Smerák - v nedeľu v komerčnej televízií .
 6. Dana Janebová: Svetlo pre teba
 7. Anna Miľanová: Cesta vlakom... 2022
 8. Ján Valchár: Norma na 5.300% alebo sedem mesiacov štvojdňovej operácie
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 14 939
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 12 663
 3. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 6 377
 4. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 6 185
 5. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 5 073
 6. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 4 897
 7. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 518
 8. Oskar Kaman: Ako magistrát (ne)získal 1,6 milióna eur do rozpočtu 3 830
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu