Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Školské spravodajstvo - Gymnázium, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Gymnázium je stredná všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola. Jej primárnou funkciou je príprava študentov na vysokoškolské štúdium všetkých študijných odborov, sekundárnou funkciou príprava študentov na výkon niektorých činností v správe, kult

úre a ďalších oblastiach prostredníctvom škály voliteľných predmetov a záujmovej činnosti. Poslaním školy je komplexný rozvoj osobnosti, rozvoj schopnosti učiť sa, kvalitná príprava pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život v spoločnosti ľudí.

Vedenie školy:
- riaditeľka RNDr. Beáta Tóthová
- pedagogickí zástupcovia Mgr. Mária Fabová (4-roč.gym.), Mgr. Ivan Zachar (8-roč.gym.)

Študijné odbory:
V školskom roku 2006/2007 plánujeme otvoriť tri prvé triedy v štvorročnom štúdiu a jednu triedu v osemročnom štúdiu nasledovne:
a) štvorročné štúdium: 102 žiakov
zameranie - všeobecné, informatika, telesná výchova
b) osemročné štúdium: 32 žiakov
zameranie - cudzie jazyky
Štúdium je určené predovšetkým žiakom so záujmom o následné štúdium na vysokých školách.

Skryť Vypnúť reklamu

Prijímacie skúšky:
Termíny podania prihlášok:
a) štvorročné štúdium: zameranie všeobecné do 1. apríla 2006, zameranie informatika do 1. apríla 2006, zameranie telesná výchova do 20. februára 2006
b) osemročné štúdium: do 1. apríla 2006

Termíny prijímacích skúšok:
a) štvorročné štúdium: zameranie všeobecné, informatika - Testy zo SJL a MAT - 2. 5. a 4. 5. 2006, telesná výchova Talentové skúšky 5. 4. 2006, Psychodidaktické testy 6. 4. 2006, Testy zo SJL a MAT 25. 4. 2006
b) osemročné štúdium: 6. júna 2006
Na všeobecné zameranie a zameranie na informatiku prijímame študentov na základe prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a bez prijímacích skúšok. Okrem výsledkov PS pri prijímaní žiakov zohľadňujeme:
- olympiády a súťaže, Monitor 9, priemer známok
Kritériá prijímania na zameranie 79025 06 telesná výchova sú zverejnené na stránke našej školy www.gymzh.edu.sk. Kritériá na ostatné odbory zverejníme do 20. marca 2006.

Skryť Vypnúť reklamu

Absolvent našej školy
- dobre sa orientuje vo všeobecných poznatkoch zo všetkých študijných disciplín
- je pripravený zvládnuť požiadavky ním vybranej vysokej školy
- je pripravený ďalej cieľavedome pracovať na svojom odbornom raste, je zodpovedný za vlastné vzdelávanie
- dokáže prezentovať a obhajovať svoje myšlienky, názory a riešenia
- vie plynulo komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, využívať ich v písomnom styku, dokáže pracovať s cudzojazyčnou literatúrou
- je rétoricky zdatný, bez problémov vie vystupovať na verejnosti, tvoriť vlastné rečnícke prejavy
- vie zmysluplne využívať informačné a komunikačné technológie pre získavanie i spracovanie informácií
- je schopný tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať aj v náročných záťažových podmienkach
- má základné skúsenosti s prácou v tíme, dokáže spolupracovať na spoločných úlohách
- dokáže regulovať svoje správanie, je tolerantný, rešpektuje všeľudské mravné hodnoty, uznáva ľudské práva
- má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia, vie, ako sa starať o svoje psychické a fyzické zdravie
- má základné poznatky o ekologických problémoch, uvedomuje si potrebu chrániť životné prostredie
- chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, ctí si tradície rôznych národov, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia so všetkými národmi a národnosťami
- je schopný riešiť modelové situácie v oblasti ľudských práv, zaujať postoj v rôznych situáciách
- je flexibilný, má vynikajúce možnosti uplatnenia sa na trhu práce vďaka jeho schopnosti rýchlo a pružne reagovať
- má možnosť v rámci aplikovanej ekonómie získať zručnosti z podnikateľskej činnosti

Skryť Vypnúť reklamu

Podmienky štúdia – vybavenie školy:
Naša škola už druhý rok sídli v novej budove a máme:
• Chuť a elán neustále sa zlepšovať
• Vynikajúcu polohu – pri autobusovej stanici
• Pestrý výber cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ)
• Širokú škálu voliteľných predmetov v poslednom ročníku štúdia – štúdium vo 4.ročníku podľa vlastného programu
• Možnosť organizovať a zúčastňovať sa exkurzií, výletov, besied, seminárov, súťaží, olympiád, športových a kultúrnych aktivít, projektov, humanitných zbierok
• Zmysluplné využitie voľného času v rámci záujmových krúžkov
• Možnosť pripojenia na internet v každej triede
• Možnosť využívať internet vo voľnom čase
• Moderne a účelne dobudované odborné učebne biológie, fyziky, chémie, informatiky
• Vlastnú telocvičňu, ihrisko, posilňovňu

Aktivity školy:
• Škola dosahuje vynikajúce výsledky pri prijímaní na VŠ (nad 90%) i v príprave na externú časť maturitnej skúšky
• Oceňujeme úspechy našich študentov i vyučujúcich na slávnosti GYMI a GYMKO
• Naši študenti majú možnosť vyžitia na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach (imatrikulačný večierok, plesy, stužkové slávnosti, exkurzie, výlety, športové turnaje, lyžiarske kurzy..)
• Naši študenti majú super stravu v školskej jedálni
• Spolupracujeme s SČK, naši študenti získavajú na súťažiach 1. pomoci výborné umiestnenia, zabezpečujú zdravotnícku osvetu v škole, pomáhajú vykonávať zdravotnú pohotovosť na hromadných akciách v regióne.
• V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia študenti získajú poznatky z ekonomickej praxe vlastnej študentskej spoločnosti a nadobudnú základné poznatky z fungovania trhovej ekonomiky.
• Študenti sa pravidelne zúčastňujú humanitných zbierok (Deň narcisov, Beh T. Foxa, Biela pastelka, Modrý gombík, Korunová zbierka SČK)
• V školskom roku 2005/2006 v škole pracuje 14 krúžkov z rôznych oblastí

Športové aktivity školy:
- športové turnaje – futbal, volejbal, stolný tenis
- tradičný koncoročný futbalový zápas učitelia kontra maturanti
- lyžiarsky výcvik – podľa záujmu pobytovou alebo dochádzkovou formou
- futbalová liga – už 11. ročník súťaže študentov vo futsale
- účasť na rôznych športových súťažiach – v šk. roku 2004/2005 sa napr. naši študenti prebojovali na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futbale i volejbale

V žiarskom Gymnáziu opäť oceňovali úspešných študentov
Pre väčšinu študentov znamená vysvedčenie ohodnotenie ich práce. Ale zďaleka nie všetko, čo študenti robia, sa dá ohodnotiť známkou. Aj to je dôvod, prečo Gymnázium v Žiari nad Hronom každoročne organizuje slávnosť, na ktorej oceňuje úspechy svojich študentov v mimoškolskej činnosti. O váhe, ktorú takéto ocenenie má svedčí fakt, že sa uskutočnil už šiesty ročník odovzdávania cien GYMI a GYMKO.
Cena GYMI je udeľovaná študentom 1. až 4. ročníka štvorročného štúdia a študentom kvinty až oktávy OGY. GYMKO je určené pre nižšie ročníky OGY, primu až kvartu. Ceny sa udeľujú v kategóriách šport, umenie, veda a udeliť je možné aj mimoriadne ocenenia - osobnosť roka, cena za ľudskosť.
Na slávnostnej akadémii nominovaných v jednotlivých kategóriách predstavili publiku v krátkych videoprezentáciách, ktoré hovorili o ich úspechoch. Následne si ich všetci prezreli aj naživo, na pódiu, kde čestní hostia vyhlásili víťaznú nomináciu a odovzdali ceny.
Pozvanie na slávnosť prijali významné osobnosti verejného života – verejný ochranca práv Pavel Kandráč s vedúcou svojej kancelárie - bývalou študentkou našej školy - Henrietou Antalovou, primátor mesta Žiar nad Hronom Ivan Černaj, primátor mesta Žarnovica Dušan Gréger, starostka obce Janova Lehota Božena Kováčová, predseda správnej rady Nadácie ZSNP a Slovalco Milan Veselý, predseda predstavenstva ŽHS Jozef Pittner a hviezda dňa, finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar I., Robo Mikla, mimochodom, tiež bývalý absolvent žiarskeho gymnázia.
K ďalším hosťom patrili riaditelia z ostatných škôl mesta, riaditeľka MsKC Valéria Ferčáková, riaditeľka Pohronského osvetového strediska Helena Žňavová, členovia Rady rodičov, predstavitelia ŽGNF...
A kto sú víťazi GYMI za rok 2005?
V kategórii šport sa ním stal niekoľkonásobný Športovec mesta Žiar nad Hronom a veľký talent slovenského basketbalu Miroslav Kráľ.
Za najlepšiu v umení bola vyhlásená Andrea Vuongová, veľký výtvarný talent.
Za vynikajúcu literárnovednú prácu bola v kategórii veda ocenená vlaňajšia maturantka Lenka Paučová.
Cenu za ľudskosť získali Daniela Andoková a Michal Hudec – obaja za záchranu ľudských životov pri autonehodách.
Osobnosťou roka sa stal Ján Kniez, člen redakčnej rady školského časopisu, tvorca anglickej www stránky o žiarskom regióne, ktorý sa podieľa na tvorbe väčšiny školských projektov a prezentácií. Šíreniu dobrého mena školy venuje veľa svojho voľného času a energie.
Cenu primátora mesta získala Barbora Kaššová, členka zdravotnej služby, za účasť na mnohých akciách organizovaných mestom.
O predel medzi GYMI a GYMKOM sa postarali talentované speváčky - prváčky našej školy, Vladimíra Mižúrová a Ivana Kováčová.
V tejto časti škola predstavila svoje nové logo, symbolizujúce rozlet, ktorý poskytuje absolventom, ich otvorenie sa svetu. Jeho autorkou je študentka prvého ročníka, Jana Džadoňová.
V druhej časti dopoludnia boli udeľované ceny GYMKO.
V kategórii šport pripadlo ďalšiemu nádejnému basketbalistovi Michalovi Kukučkovi.
Cenu za umenie získala Veronika Fekiačová vďaka svojmu hereckému nadaniu a umeleckému prednesu.
V kategórii veda bol ocenený Matej Koreň, dosahujúci významné úspechy v olympiáde ruského jazyka.
Nezabudlo sa ani na úspechy v kolektívnych športoch – ocenenia si odniesli futbalisti a volejbalistky, ktorí obsadili na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl zhodne 5. miesto.
Z množstva projektov, realizovaných v minulom roku v gymnáziu, boli počas slávnosti predstavené tri najrozsiahlejšie a najúspešnejšie: medzinárodný projekt o rodinných zvykoch a tradíciách v rôznych krajinách, v rámci ktorého sa štyria študenti oktávy s vyučujúcou profesorkou Vincencovou zúčastnili pobytu v rakúskom Ybbse, multimediálna prezentácia o biskupovi Štefanovi Moysesovi, ktorú spracovali študenti vlaňajšej sexty pod vedením profesorky Kohútovej a environmentálny projekt Štyri živly so zameraním na vodu, ktorý jeho účastníci pod vedením profesorky Findrikovej prezentovali aj v iných školách regiónu. Za podporu pri realizácii projektov patrí vďaka študentov vedeniu školy, osobitne riaditeľke Beáte Tóthovej.
Po skončení odovzdávania cien nasledoval zábavný program. Predstavili sa v ňom štvrtáci so scénkou zo svojej stužkovej a terciáni s vtipným spracovaním klasickej rozprávky Mrázik. Čerešničkou na torte bol rockový koncert Roba Miklu a kapely Projekt náhoda, s ktorými si zahrali a zaspievali na pódiu aj niekoľkí študenti z našej školy.
O bezchybný priebeh celej akcie po technickej stránke, ozvučenie a osvetlenie sa staral profesor Vladimír Fabo.
Študenti si odniesli hodnotné ceny najmä vďaka podpore sponzorov - Žiarskeho gymnaziálneho neinvestičného fondu, Rady rodičov, Nadácii ZSNP a Slovalco, Žiarskej hutníckej spoločnosti, Kancelárii verejného ochrancu práv, Remeslo, s.r.o., STO, s.r.o., obci Janova Lehota, kníhkupectvu Kniha pre Teba, Robovi Miklovi ...
Oceňovanie GYMI a GYMKO je prínosné, je dobrou prezentáciou školy, jej činnosti, úspechov študentov. Poukazuje na úlohu, ktorú škola plní v rámci regiónu. A tak zostáva veriť, že táto tradícia sa zachová a my všetci sa na budúci rok stretneme pri oceňovaní študentov za úspechy, ktoré dosiahnu v roku 2006.
Mária Fabová
zástupkyňa riaditeľky školy

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 6. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 7. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. Úprava osobného motorového vozidla
 10. Important information for Brazilians living in Slovakia
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 436
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 325
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 550
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 990
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 606
 6. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 11 289
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 205
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 610
 9. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje 9 592
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 523
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Ilustračné foto

Chodkyňa vošla rovno pred idúce auto

Ženu so zraneniami previezli do nemocnice.

Dielami detí vyzdobia kanceláriu obecného úradu

Vo svojej tvorbe sa zamerali najmä na dva miestne kostoly.

Jedno zo súťažných diel.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Už ste čítali?