Nedeľa, 24. september, 2023 | Meniny má Ľuboš, Ľubor

Školské spravodajstvo - Gymnázium, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Gymnázium je stredná všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola. Jej primárnou funkciou je príprava študentov na vysokoškolské štúdium všetkých študijných odborov, sekundárnou funkciou príprava študentov na výkon niektorých činností v správe, kult

úre a ďalších oblastiach prostredníctvom škály voliteľných predmetov a záujmovej činnosti. Poslaním školy je komplexný rozvoj osobnosti, rozvoj schopnosti učiť sa, kvalitná príprava pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život v spoločnosti ľudí.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vedenie školy:
- riaditeľka RNDr. Beáta Tóthová
- pedagogickí zástupcovia Mgr. Mária Fabová (4-roč.gym.), Mgr. Ivan Zachar (8-roč.gym.)

Študijné odbory:
V školskom roku 2006/2007 plánujeme otvoriť tri prvé triedy v štvorročnom štúdiu a jednu triedu v osemročnom štúdiu nasledovne:
a) štvorročné štúdium: 102 žiakov
zameranie - všeobecné, informatika, telesná výchova
b) osemročné štúdium: 32 žiakov
zameranie - cudzie jazyky
Štúdium je určené predovšetkým žiakom so záujmom o následné štúdium na vysokých školách.

SkryťVypnúť reklamu

Prijímacie skúšky:
Termíny podania prihlášok:
a) štvorročné štúdium: zameranie všeobecné do 1. apríla 2006, zameranie informatika do 1. apríla 2006, zameranie telesná výchova do 20. februára 2006
b) osemročné štúdium: do 1. apríla 2006

Termíny prijímacích skúšok:
a) štvorročné štúdium: zameranie všeobecné, informatika - Testy zo SJL a MAT - 2. 5. a 4. 5. 2006, telesná výchova Talentové skúšky 5. 4. 2006, Psychodidaktické testy 6. 4. 2006, Testy zo SJL a MAT 25. 4. 2006
b) osemročné štúdium: 6. júna 2006
Na všeobecné zameranie a zameranie na informatiku prijímame študentov na základe prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a bez prijímacích skúšok. Okrem výsledkov PS pri prijímaní žiakov zohľadňujeme:
- olympiády a súťaže, Monitor 9, priemer známok
Kritériá prijímania na zameranie 79025 06 telesná výchova sú zverejnené na stránke našej školy www.gymzh.edu.sk. Kritériá na ostatné odbory zverejníme do 20. marca 2006.

SkryťVypnúť reklamu

Absolvent našej školy
- dobre sa orientuje vo všeobecných poznatkoch zo všetkých študijných disciplín
- je pripravený zvládnuť požiadavky ním vybranej vysokej školy
- je pripravený ďalej cieľavedome pracovať na svojom odbornom raste, je zodpovedný za vlastné vzdelávanie
- dokáže prezentovať a obhajovať svoje myšlienky, názory a riešenia
- vie plynulo komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, využívať ich v písomnom styku, dokáže pracovať s cudzojazyčnou literatúrou
- je rétoricky zdatný, bez problémov vie vystupovať na verejnosti, tvoriť vlastné rečnícke prejavy
- vie zmysluplne využívať informačné a komunikačné technológie pre získavanie i spracovanie informácií
- je schopný tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať aj v náročných záťažových podmienkach
- má základné skúsenosti s prácou v tíme, dokáže spolupracovať na spoločných úlohách
- dokáže regulovať svoje správanie, je tolerantný, rešpektuje všeľudské mravné hodnoty, uznáva ľudské práva
- má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia, vie, ako sa starať o svoje psychické a fyzické zdravie
- má základné poznatky o ekologických problémoch, uvedomuje si potrebu chrániť životné prostredie
- chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, ctí si tradície rôznych národov, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia so všetkými národmi a národnosťami
- je schopný riešiť modelové situácie v oblasti ľudských práv, zaujať postoj v rôznych situáciách
- je flexibilný, má vynikajúce možnosti uplatnenia sa na trhu práce vďaka jeho schopnosti rýchlo a pružne reagovať
- má možnosť v rámci aplikovanej ekonómie získať zručnosti z podnikateľskej činnosti

SkryťVypnúť reklamu

Podmienky štúdia – vybavenie školy:
Naša škola už druhý rok sídli v novej budove a máme:
• Chuť a elán neustále sa zlepšovať
• Vynikajúcu polohu – pri autobusovej stanici
• Pestrý výber cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ)
• Širokú škálu voliteľných predmetov v poslednom ročníku štúdia – štúdium vo 4.ročníku podľa vlastného programu
• Možnosť organizovať a zúčastňovať sa exkurzií, výletov, besied, seminárov, súťaží, olympiád, športových a kultúrnych aktivít, projektov, humanitných zbierok
• Zmysluplné využitie voľného času v rámci záujmových krúžkov
• Možnosť pripojenia na internet v každej triede
• Možnosť využívať internet vo voľnom čase
• Moderne a účelne dobudované odborné učebne biológie, fyziky, chémie, informatiky
• Vlastnú telocvičňu, ihrisko, posilňovňu

Aktivity školy:
• Škola dosahuje vynikajúce výsledky pri prijímaní na VŠ (nad 90%) i v príprave na externú časť maturitnej skúšky
• Oceňujeme úspechy našich študentov i vyučujúcich na slávnosti GYMI a GYMKO
• Naši študenti majú možnosť vyžitia na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach (imatrikulačný večierok, plesy, stužkové slávnosti, exkurzie, výlety, športové turnaje, lyžiarske kurzy..)
• Naši študenti majú super stravu v školskej jedálni
• Spolupracujeme s SČK, naši študenti získavajú na súťažiach 1. pomoci výborné umiestnenia, zabezpečujú zdravotnícku osvetu v škole, pomáhajú vykonávať zdravotnú pohotovosť na hromadných akciách v regióne.
• V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia študenti získajú poznatky z ekonomickej praxe vlastnej študentskej spoločnosti a nadobudnú základné poznatky z fungovania trhovej ekonomiky.
• Študenti sa pravidelne zúčastňujú humanitných zbierok (Deň narcisov, Beh T. Foxa, Biela pastelka, Modrý gombík, Korunová zbierka SČK)
• V školskom roku 2005/2006 v škole pracuje 14 krúžkov z rôznych oblastí

Športové aktivity školy:
- športové turnaje – futbal, volejbal, stolný tenis
- tradičný koncoročný futbalový zápas učitelia kontra maturanti
- lyžiarsky výcvik – podľa záujmu pobytovou alebo dochádzkovou formou
- futbalová liga – už 11. ročník súťaže študentov vo futsale
- účasť na rôznych športových súťažiach – v šk. roku 2004/2005 sa napr. naši študenti prebojovali na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futbale i volejbale

V žiarskom Gymnáziu opäť oceňovali úspešných študentov
Pre väčšinu študentov znamená vysvedčenie ohodnotenie ich práce. Ale zďaleka nie všetko, čo študenti robia, sa dá ohodnotiť známkou. Aj to je dôvod, prečo Gymnázium v Žiari nad Hronom každoročne organizuje slávnosť, na ktorej oceňuje úspechy svojich študentov v mimoškolskej činnosti. O váhe, ktorú takéto ocenenie má svedčí fakt, že sa uskutočnil už šiesty ročník odovzdávania cien GYMI a GYMKO.
Cena GYMI je udeľovaná študentom 1. až 4. ročníka štvorročného štúdia a študentom kvinty až oktávy OGY. GYMKO je určené pre nižšie ročníky OGY, primu až kvartu. Ceny sa udeľujú v kategóriách šport, umenie, veda a udeliť je možné aj mimoriadne ocenenia - osobnosť roka, cena za ľudskosť.
Na slávnostnej akadémii nominovaných v jednotlivých kategóriách predstavili publiku v krátkych videoprezentáciách, ktoré hovorili o ich úspechoch. Následne si ich všetci prezreli aj naživo, na pódiu, kde čestní hostia vyhlásili víťaznú nomináciu a odovzdali ceny.
Pozvanie na slávnosť prijali významné osobnosti verejného života – verejný ochranca práv Pavel Kandráč s vedúcou svojej kancelárie - bývalou študentkou našej školy - Henrietou Antalovou, primátor mesta Žiar nad Hronom Ivan Černaj, primátor mesta Žarnovica Dušan Gréger, starostka obce Janova Lehota Božena Kováčová, predseda správnej rady Nadácie ZSNP a Slovalco Milan Veselý, predseda predstavenstva ŽHS Jozef Pittner a hviezda dňa, finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar I., Robo Mikla, mimochodom, tiež bývalý absolvent žiarskeho gymnázia.
K ďalším hosťom patrili riaditelia z ostatných škôl mesta, riaditeľka MsKC Valéria Ferčáková, riaditeľka Pohronského osvetového strediska Helena Žňavová, členovia Rady rodičov, predstavitelia ŽGNF...
A kto sú víťazi GYMI za rok 2005?
V kategórii šport sa ním stal niekoľkonásobný Športovec mesta Žiar nad Hronom a veľký talent slovenského basketbalu Miroslav Kráľ.
Za najlepšiu v umení bola vyhlásená Andrea Vuongová, veľký výtvarný talent.
Za vynikajúcu literárnovednú prácu bola v kategórii veda ocenená vlaňajšia maturantka Lenka Paučová.
Cenu za ľudskosť získali Daniela Andoková a Michal Hudec – obaja za záchranu ľudských životov pri autonehodách.
Osobnosťou roka sa stal Ján Kniez, člen redakčnej rady školského časopisu, tvorca anglickej www stránky o žiarskom regióne, ktorý sa podieľa na tvorbe väčšiny školských projektov a prezentácií. Šíreniu dobrého mena školy venuje veľa svojho voľného času a energie.
Cenu primátora mesta získala Barbora Kaššová, členka zdravotnej služby, za účasť na mnohých akciách organizovaných mestom.
O predel medzi GYMI a GYMKOM sa postarali talentované speváčky - prváčky našej školy, Vladimíra Mižúrová a Ivana Kováčová.
V tejto časti škola predstavila svoje nové logo, symbolizujúce rozlet, ktorý poskytuje absolventom, ich otvorenie sa svetu. Jeho autorkou je študentka prvého ročníka, Jana Džadoňová.
V druhej časti dopoludnia boli udeľované ceny GYMKO.
V kategórii šport pripadlo ďalšiemu nádejnému basketbalistovi Michalovi Kukučkovi.
Cenu za umenie získala Veronika Fekiačová vďaka svojmu hereckému nadaniu a umeleckému prednesu.
V kategórii veda bol ocenený Matej Koreň, dosahujúci významné úspechy v olympiáde ruského jazyka.
Nezabudlo sa ani na úspechy v kolektívnych športoch – ocenenia si odniesli futbalisti a volejbalistky, ktorí obsadili na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl zhodne 5. miesto.
Z množstva projektov, realizovaných v minulom roku v gymnáziu, boli počas slávnosti predstavené tri najrozsiahlejšie a najúspešnejšie: medzinárodný projekt o rodinných zvykoch a tradíciách v rôznych krajinách, v rámci ktorého sa štyria študenti oktávy s vyučujúcou profesorkou Vincencovou zúčastnili pobytu v rakúskom Ybbse, multimediálna prezentácia o biskupovi Štefanovi Moysesovi, ktorú spracovali študenti vlaňajšej sexty pod vedením profesorky Kohútovej a environmentálny projekt Štyri živly so zameraním na vodu, ktorý jeho účastníci pod vedením profesorky Findrikovej prezentovali aj v iných školách regiónu. Za podporu pri realizácii projektov patrí vďaka študentov vedeniu školy, osobitne riaditeľke Beáte Tóthovej.
Po skončení odovzdávania cien nasledoval zábavný program. Predstavili sa v ňom štvrtáci so scénkou zo svojej stužkovej a terciáni s vtipným spracovaním klasickej rozprávky Mrázik. Čerešničkou na torte bol rockový koncert Roba Miklu a kapely Projekt náhoda, s ktorými si zahrali a zaspievali na pódiu aj niekoľkí študenti z našej školy.
O bezchybný priebeh celej akcie po technickej stránke, ozvučenie a osvetlenie sa staral profesor Vladimír Fabo.
Študenti si odniesli hodnotné ceny najmä vďaka podpore sponzorov - Žiarskeho gymnaziálneho neinvestičného fondu, Rady rodičov, Nadácii ZSNP a Slovalco, Žiarskej hutníckej spoločnosti, Kancelárii verejného ochrancu práv, Remeslo, s.r.o., STO, s.r.o., obci Janova Lehota, kníhkupectvu Kniha pre Teba, Robovi Miklovi ...
Oceňovanie GYMI a GYMKO je prínosné, je dobrou prezentáciou školy, jej činnosti, úspechov študentov. Poukazuje na úlohu, ktorú škola plní v rámci regiónu. A tak zostáva veriť, že táto tradícia sa zachová a my všetci sa na budúci rok stretneme pri oceňovaní študentov za úspechy, ktoré dosiahnu v roku 2006.
Mária Fabová
zástupkyňa riaditeľky školy

Najčítanejšie na My Žiar

Komerčné články

 1. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 4. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 5. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 6. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 7. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Hladinka smeruje do Košíc!
 2. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 3. Union zdravotná poisťovňa prináša novinku vo vzdelávaní
 4. Tento domáci nápoj vzpruží lepšie než káva, šlofík a energiťák
 5. Geniálne, čo dokáže minca v mrazničke!
 6. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 7. Novesta predstavuje novú kolekciu pre jeseň/zimu 2023
 8. Katolícka univerzita vykročila na ďalšiu misiu
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 11 466
 2. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 8 336
 3. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 6 447
 4. Hladinka smeruje do Košíc! 4 361
 5. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 4 132
 6. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 680
 7. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 235
 8. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 266

Blogy SME

 1. Ivan Hejda: Čo sa stane 19. augusta 2026 (variant 1)?
 2. Post Bellum SK: Davová psychóza a pogrom v Topoľčanoch
 3. Roman Kebísek: Štefánik našiel na Tahiti zobrazenie rodinky od Gauguina. Možno jeho ženy a syna
 4. Miro Jankes: September (2023)
 5. Otilia Horrocks: Vedela si, Milka, že v Smere 1 a 2 kašľali po celé roky na rodičov/opatrovateľov/ detí so zdravotným postihnutím?
 6. Ivan Mlynár: Progresívne Slovensko vedie dobrý boj.
 7. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin?
 8. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica.
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 066
 2. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 048
 3. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 27 269
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 19 239
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 882
 6. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 421
 7. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 362
 8. Adriana Boysová: Kto mrzačí naše deti? 6 702
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Diskusiu vysielame naživo 26. 9. 2023 o 11.00 h.


22. sep

Šikovní majstri z tradičnej pekárne vedia, ako ľuďom ulahodiť.


22. sep
Ilustračná fotografia.

V rámci projektu Závislí na zdraví prinášame sériu príbehov našich čitateľov, ktorým sa podarilo zvíťaziť nad závislosťami.


(red) 20. sep

Diskusiu vysielame v stredu 20. 9. 2023 o 11.00 h.


18. sep

Blogy SME

 1. Ivan Hejda: Čo sa stane 19. augusta 2026 (variant 1)?
 2. Post Bellum SK: Davová psychóza a pogrom v Topoľčanoch
 3. Roman Kebísek: Štefánik našiel na Tahiti zobrazenie rodinky od Gauguina. Možno jeho ženy a syna
 4. Miro Jankes: September (2023)
 5. Otilia Horrocks: Vedela si, Milka, že v Smere 1 a 2 kašľali po celé roky na rodičov/opatrovateľov/ detí so zdravotným postihnutím?
 6. Ivan Mlynár: Progresívne Slovensko vedie dobrý boj.
 7. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin?
 8. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica.
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 066
 2. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 048
 3. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 27 269
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 19 239
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 882
 6. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 421
 7. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 362
 8. Adriana Boysová: Kto mrzačí naše deti? 6 702
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu