Piatok, 3. február, 2023 | Meniny má Blažej

Základná škola v Rybníku jubiluje

Rok 1966 – začiatok
novej histórie školy
Predpoklady pre úspešný rozvoj Základnej školy v Rybníku sa vytvorili vybudovaním nového areálu školy v roku 1966, čím sa vyriešili priestorové problémy a zlepšilo sa i jej vybavenie. Je to dvojposchodová budova s deviatimi klasickými a tromi odbornými učebňami – prírodopisnou, fyzikálno-chemickou a učebňou výpočtovej techniky. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školskej dielni, v cvičnej kuchynke a na školskom pozemku.
Škola má rozvod ústredného kúrenia s plynovou kotolňou. Školská budova je s telocvičňou spojená uzavretou temperovanou spojovacou chodbou, na ktorej sú umiestnené stolnotenisové stoly, ktoré žiaci využívajú v čase mimo vyučovania. Na vyučovanie povinnej a rozvíjanie záujmovej a rekreačnej telesnej výchovy slúži školská telocvičňa a vonkajší športový areál. V školskom areáli sa nachádza budova materskej školy a školského stravovacieho zariadenia ako aj štvorbytová jednotka pre učiteľov, ktorá je vo vlastníctve obce.
Organizácia školy
V súčasnosti je škola plnoorganizovaná, má samostatné ročníky 1 až 9, po jednej triede v každom ročníku, spolu 9 tried a jedno oddelenie školského klubu detí. V školskom roku 2006/07 ju navštevuje 136 žiakov, z čoho je v
1. - 4. ročníku 56 žiakov a v 5. - 9. ročníku je 80 žiakov. Počtom prevažujú chlapci nad dievčatami. Pedagogický kolektív tvorí 12 pedagogických zamestnancov, z čoho sú štyri učiteľky v ročníkoch 1. - 4. a osem učiteľov v ročníkoch 5. - 9. vrátane riaditeľa a zástupkyne riaditeľa školy a jedna vychovávateľka ŠKD. Jedenásti pedagógovia majú predpísanú kvalifikáciu. Pedagogické vzdelanie si dopĺňa jeden pedagóg, prvú kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu má sedem pedagógov. Bez príslušnej aprobácie sa zatiaľ vyučujú predmety nemecký jazyk, výtvarná výchova, hudobná výchova a technická výchova.
Pedagogický kolektív sa usiluje o dobré meno a imidž školy, ako aj o trvale dobré výsledky vo výchove a vzdelávaní.
Spolupráca s materskou školou
V rámci spolupráce s materskou školou sa každoročne pripravujú otvorené výstupy žiakov 1. ročníka pre najstaršie deti materskej školy a ich rodičov. Otvorené hodiny pripravuje vyučujúca v prvom ročníku. Deti z materskej školy pravidelne navštevujú školskú telocvičňu a využívajú školský areál. Organizujeme viaceré spoločné kultúrne akcie v rámci obce.
Vyučovanie, projekty
a záujmová činnosť
Od tretieho ročníka sa na škole ako povinný predmet vyučuje nemecký jazyk a angličtina ako nepovinný predmet i ako záujmový útvar. V podmienkach školy realizujeme alternatívne vyučovanie niektorých predmetov alebo vo vyučovaní využívame alternatívne učebnice. V rámci učebného plánu využívame možnosť zavedenia rozširujúcich hodín v matematike a cudzom jazyku a v práci s počítačom. V sústave voliteľných a nepovinných predmetov je spolu 9 skupín, sú to najmä predmety, z ktorých žiaci robia prijímacie skúšky: cvičenia zo slovenského jazyka a matematiky, ďalej práca s počítačom, anglický jazyk a pohybová príprava na rozvíjanie športových talentov. Škola sa zapojila do viacerých projektov napríklad Zdravá škola, Otvorená škola, Krok za krokom, Nech sa nám netúlajú, Pozitívna energia... V školskom roku 2001/02 škola získala certifikát o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie.
V rámci záujmovej činnosti v minulých školských rokoch školu úspešne reprezentoval detský folklórny súbor Brčko. V jeho šľapajach ďalej kráča súbor Kolovrátok. Zorganizovali sme obvodnú prehliadku DFS Čriepky slovenského folklóru. V máji 2006 to bolo už po druhýkrát v rámci okresu. Nadviazali sme styky so slovenskou Základnou školou v Lucfalve (Lucine) v Maďarskej republike, no záujem o spoluprácu zo strany tejto školy postupne upadol. Treba spomenúť aj bývalých absolventov ZŠ, ktorí sa vydali na umeleckú dráhu ako poslucháči či absolventi herectva, výtvarného umenia a hudby. Rozvoj talentovaných detí podporujeme aj tým, že im umožňujeme navštevovať základnú umeleckú školu. Nezanedbávame ani rozvíjanie telesnej kultúry žiakov, najmä ich zapojením do atletiky a kolektívnych športov v rámci obvodných a okresných kôl športových súťaží.
Základy práce s počítačom majú žiaci možnosť získavať v rámci povinných i nepovinných vyučovacích predmetov a záujmových krúžkov už od prvého stupňa ZŠ. V školskom roku 1999/2000 sa škola prihlásila do projektu Infovek, v ktorom sme sa v uvedenom roku umiestnili na 66. mieste v rámci Slovenska, vďaka čomu sme získali počítačové zostavy, ktoré sa stali východiskom pre vybudovanie odbornej učebne výpočtovej techniky.
V školskom roku 2001/2002 k 1. aprílu 2002 bola škola zriadená ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou a tento proces bol zavŕšený k 1. júlu 2002. K tomuto dátumu na základe dodatku k zriaďovacej listine prešla zriaďovateľská funkcia Základnej školy Rybník, Školská 10 na Obec Rybník. Učitelia a pedagógovia sa stali zamestnancami vykonávajúcimi verejnú službu.
Systém výchovy a vzdelávania vychádzajúci z článku 29 Dohovoru o právach dieťaťa určuje, že výchova dieťaťa má smerovať k rozvoju jeho telesného a duševného zdravia. Úlohou školy je umožniť všestranný harmonický rozvoj mladého človeka a viesť ho k utváraniu takých postojov pri jeho rozhodovaní a správaní sa, ktoré sú v súlade so záujmom vytvárania optimálnych podmienok zdravej školy.
Priority školy
Keďže sme vidiecka škola patriaca do regiónu Tekov chceme, aby sa ľudové tradície z okolia Tekova (tradície našich starých otcov a materí) zachovali a aby sa prenášali na ďalšie generácie. Škola sa preto bude usilovať o zachovanie zvykov nášho regiónu. To je jej prvé špecifikum. Našim zámerom je vybudovať čosi ako „izbu starej matere“ alebo učebňu ľudových tradícií, kde sa budú realizovať prvky regionálnej výchovy a počas roka pripravovať programy s prvkami regionálnej kultúry.
Ďalším špecifikom školy je, že disponuje vlastným ihriskom a telocvičňou. V tomto smere je potrebné viac sa otvoriť verejnosti, získať rodičov pre vedenie športových krúžkov, prenajímať školskú telocvičňu ako zdroj príjmov pre školu. K tomu slúži projekt Otvorená škola – oblasť športu. Pred ukončením je viacúčelové detské ihrisko, za finančnej podpory ministerstva školstva a obce.
Tretím špecifikom je, že škola vďaka zapojeniu sa do projektu Infovek získala 5 žiackych počítačov a 1 učiteľskú stanicu, čo sa stalo základom pre vybudovanie učebne výpočtovej techniky s umožnením počítačovej gramotnosti učiteľom a žiakom vrátane využitia internetu. 11 učiteľov školy má certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu Obsluha personálnych počítačov. Vďaka projektu Slovak Telecomu „Počítače pre školy“, škola získala ďalších
6 počítačov, čím sa ich počet zvýšil na 12, čo vytvára dobré predpoklady pre ďalší rozvoj počítačovej gramotnosti. K zakúpeniu ďalších počítačov prispeli rodičia z prostriedkov rodičovského združenia.
Škola hľadá a nachádza nové možnosti financovania výchovno-vyučovacieho procesu i prevádzky medzi ktoré patria normatívne financovanie, optimálne využitie vzdelávacích poukazov, kultúrnych poukazov, finančné prostriedky z rozpočtu obce, finančné prostriedky z rodičovského združenia, poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 percentá zaplatenej dane rodičmi a priaznivcami školy, sponzorské dary, zbery druhotných surovín, zapojenie školy do projektov a súťaží s možnosťou získať finančné prostriedky.
Zlepšovanie materiálnych
a priestorových podmienok školy
Na konci minulého školského roka 2005/2006 a v čase letných prázdnin boli na škole vykonané tieto práce: položenie zámkovej dlažby na prestávkovej ploche a na chodníku medzi školou a ŠJ, výmena okien v budove školy a ŠJ za plastové, rekonštrukcia bežeckej dráhy, ÚK v ŠJ, maliarske práce, prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí, boli vymenené ochranné sitá pred radiátormi v školskej telocvični. Tieto práce bolo možné vykonať predovšetkým vďaka pánu starostovi Viktorovi Kišovi, ktorý zabezpečil finančné prostriedky a potrebný materiál na väčšinu týchto prác.
História školy v Rybníku sa začala písať pred viac ako 400 rokmi. Píše sa o nej v publikácii História školy
v Rybníku, ktorá vychádza z príležitosti 40. výročia existencie školy v terajších objektoch.
Škola žije v znamení
40. výročia svojej existencie
Novodobé dejiny školy sa teda začali písať v roku 1966, kedy bola daná do prevádzky terajšia školská budova a postupne aj telocvičňa, školská jedáleň a materská škola.
Prvý októbrový týždeň sa bude niesť v znamení osláv 40. výročia školy, ktoré vyvrcholia v piatok 6. októbra 2006. Na tento deň sú do Rybníka pozvaní čestní hostia z MŠ SR, KŠÚ v Nitre, z Nitrianskeho samosprávneho kraja ako aj bývalí učitelia, riaditelia školy, ich zástupcovia a nepedagogickí zamestnanci, ktorí dlhodobejšie pôsobili v základnej ale i materskej škole.
Pre nich i terajších zamestnancov oboch škôl je pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpia deti MŠ a žiaci ZŠ. Potom bude nasledovať prijatie hostí starostom obce a spoločenské posedenie. Pre všetkých pozvaných bývalých i terajších zamestnancov školy sú pripravené pamätné, resp. ďakovné listy, drobné suveníry a už spomínaná publikácia o histórii školy.
Sprievodnými akciami v rámci týchto osláv bude filmové predstavenie pre žiakov s využitím kultúrnych poukazov, futbalový turnaj a turnaj vo vybíjanej o Pohár riaditeľa školy, volejbalový zápas medzi učiteľmi a žiakmi ZŠ. Podľa záujmu bude v ponuke aj volejbalový zápas učiteľov a ich rodinných príslušníkov s rodičmi žiakov. V škole bola vyhlásená výtvarná a literárna súťaž Škola očami žiakov a súťaž o najlepší návrh loga školy.
Všetky tieto súťaže budú vyhodnotené na celoškolskom žiackom zhromaždení a víťazom budú odovzdané vecné odmeny. Pre rodičov a širokú verejnosť je pripravený Deň otvorených dverí, na ktorý sú pozvaní i prví prváci, ktorí v školskom roku 1966/1967 začali chodiť do novej školskej budovy. Návštevníci si budú môcť prehliadnuť interiér školy i vonkajší areál a pozrieť sa na prácu žiakov i učiteľov na vyučovacích hodinách a v záujmových krúžkoch, ktorých v tomto školskom roku pracuje viac ako 10. Najväčší záujem je o prácu s počítačom a o folklórny krúžok.
Zariadenie školského stravovania pripravilo pre rodičov ochutnávku výživných nátierok a zdravých nápojov. Pre deti a dospelých stravníkov bude pripravený aj o niečo slávnostnejší obed ako inokedy.
Program je teda bohatý a ostáva už len veriť, že – povedané školskou terminológiou – dopadne na v ý b o r n ú.
Poďakovanie
Na záver sa v mene vedenia školy chcem poďakovať všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na príprave vyučovacieho procesu - pedagógom i nepedagogickým zamestnancom, starostovi obce Viktorovi Kišovi a pracovníčkam obecného úradu, angažovaným rodičom a všetkým sponzorom.
PaedDr. Viliam KOTRUS,
riaditeľ ZŠ Rybník

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 3. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 4. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 5. Dodajte vašej pokožke šťavu
 6. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 8. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Tím súťažného kvízu Riskuj! vyráža za fanúšikmi do Košíc
 3. Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?
 4. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 5. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 8. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 11 909
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 8 340
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 2 890
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 212
 5. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 2 041
 6. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 765
 7. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 1 082
 8. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 044

Blogy SME

 1. Jozef Stasík: Ovplyvnia medvede budúce voľby?
 2. Adam Austera: Stáva sa Paramount konkurentom Netflixu?
 3. Peter Maroncik: Neskracujte si cestu po rozblatenom trávniku!
 4. Ivan Mlynár: Transformácia spoločnosti, akú nepredpokladal a nechcel ani volič Smeru
 5. Zuzana Ferencová : Podunajská škola a jej nazeranie na krajinu
 6. Ján Valchár: AKo Rusi nedobyli Mesiac
 7. Peter Svoreň: Banka Intesa Sanpaolo zaujala výbornými výsledkami
 8. Ladislav Halász: Selektívne križiacke ťaženie pána Moňoka
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 193
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 4 872
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 946
 4. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 729
 5. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 463
 6. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 232
 7. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 052
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 785
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Ilustračné foto.

TOP 30 prináša ďalšie výnimočné príbehy.


31. jan
Ján Kožuško, zakladateľ projektu Programko.sk

Na samotných kurzoch sa lektori nevenujú len tematike, na ktorý je workshop zameraný, ale poslucháčov upozorňujú aj na nástrahy internetu. Veď pojem kyberšikana sa v našom slovníku natrvalo usadil. V internetových vodách číhajú na deti rôzne nástrahy.


31. jan
Vodiči, ktorí chcú pokračovať v smere na Košice, musia prejsť cez mesto Zvolen.

Výstavba by bola rýchlejšia a finančne menej náročná.


29. jan
MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


27. jan

Blogy SME

 1. Jozef Stasík: Ovplyvnia medvede budúce voľby?
 2. Adam Austera: Stáva sa Paramount konkurentom Netflixu?
 3. Peter Maroncik: Neskracujte si cestu po rozblatenom trávniku!
 4. Ivan Mlynár: Transformácia spoločnosti, akú nepredpokladal a nechcel ani volič Smeru
 5. Zuzana Ferencová : Podunajská škola a jej nazeranie na krajinu
 6. Ján Valchár: AKo Rusi nedobyli Mesiac
 7. Peter Svoreň: Banka Intesa Sanpaolo zaujala výbornými výsledkami
 8. Ladislav Halász: Selektívne križiacke ťaženie pána Moňoka
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 193
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 4 872
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 946
 4. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 729
 5. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 463
 6. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 232
 7. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 052
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 785
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu