Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Komunálne voľby 2006 v otázkach a odpovediach

Voľby starostov (primátorov) a zástupcov v obecných zastupiteľstvách sa konajú na základe všeobecného (bez rozdielu pohlavia), rovného (každý hlas má rovnakú váhu) a priameho volebného práva (každý volič musí voliť osobne, výnimka sa pripúšťa pri osobách

Prečo voľby?
s telesným postihnutím alebo pri takých, ktoré nemôžu čítať alebo písať) tajným hlasovaním (teda za „plentou“ a následne zatvorenou obálkou do volebnej urny).

Kedy budú voľby?
Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) sa budú konať len jeden deň, čím sa líšia od väčšiny predchádzajúcich volieb na území Slovenska, ktoré sa konali prevažne v dvoch dňoch. Uskutočnia sa však v línii s poslednými voľbami (voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2004 a tiež parlamentnými voľbami v roku 2006), kedy sa voľby konali iba v jeden deň. Pokiaľ ide o komunálne voľby, uskutočnia sa v sobotu 2. decembra 2006 od 7. hod. do 20. hod.

Skryť Vypnúť reklamu

Koho vlastne volíme?
Na základe komunálnych volieb občania Slovenskej republiky volia svojich zástupcov v orgánoch samosprávy, presnejšie starostov (v obciach), resp. primátorov (v mestách) a poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev, ktorí reprezentujú samosprávny výkon moci.
Starostovia (primátori) a poslanci obecných (mestských) zastupiteľstiev sú predstaviteľmi občanov na lokálnej úrovni a svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú bezprostredné podmienky života voličov danej obce, či mesta.

Kto môže voliť (kto má aktívne volebné právo)?
Právo voliť má každý občan, ktorý má v obci (v meste) trvalý pobyt a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku; ak mu v účasti na voľbách nebráni niektorá z prekážok volebného práva.

Kto nemôže voliť - prekážky volebného práva?
Aj pri dosiahnutí potrebného veku a podmienky trvalého pobytu sa volieb nemôže zúčastniť občan, ak mu v tom bráni jedna z nasledujúcich prekážok výkonu práva voliť:
- jeho osobná sloboda bola obmedzená z dôvodu ochrany zdravia ľudí (napr. je prenášačom epidemiologického vírusu),
- je počas konania volieb vo výkone trestu (bol právoplatne odsúdený),
- výkon základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony (svojprávnosti).

Skryť Vypnúť reklamu

Je možné voliť, ak som občanom SR (mám slovenské občianstvo), no trvalý pobyt mám v zahraničí?
Nie, v takom prípade sa občan nemôže zúčastniť volieb.
Jednou zo základných podmienok zákona č. 346/1990 Zb., ktorý upravuje proces komunálnych volieb je, že občan musí mať trvalý pobyt v obci.

Je možné voliť, ak mám trvalý pobyt na území SR, no v čase volieb budem v zahraničí?
Nie, v takomto prípade nie je možnosť sa volieb zúčastniť. Na rozdiel od zákona č. 333/2004 Z.z., ktorý upravuje priebeh parlamentných volieb a ktorý umožnil voľbu zo zahraničia, zákon upravujúci priebeh komunálnych volieb (č. 346/1990 Zb.) nedáva občanom nachádzajúcim sa v deň volieb v zahraničí takúto možnosť. Ak sa občan chce zúčastniť komunálnych volieb, musí tak urobiť na území Slovenskej republiky.

Skryť Vypnúť reklamu

Je možné voliť, ak budem v čase volieb mimo trvalého bydliska, ale na Slovensku (voliť na základe voličského preukazu)?
Nie, nie je to možné. Vzhľadom na to, že ide o komunálne voľby, je jednou zo základných podmienok pre možnosť zúčastniť sa volieb trvalý pobyt v mieste volieb. Je zrejmé, že keďže v každej obci (meste) kandidujú iní kandidáti, voľba v inom mieste by nemala žiadny vplyv na zloženie zastupiteľských orgánov v mieste trvalého bydliska. Komunálne voľby sú svojím spôsobom jedinečné skutočnosťou, že voliči si volia zástupcov vo svojom vlastnom prostredí, a nevyberajú z kandidátnych listín spoločných pre celé územie Slovenska.

Je možné voliť, ak nie som občanom SR (nemám slovenské občianstvo), no trvalý pobyt mám v Slovenskej republike?
Áno, je to možné. Jednou zo základných podmienok zákona č. 346/1990 Zb., ktorý upravuje proces komunálnych volieb je (okrem dovŕšenia 18 rokov najneskôr v deň volieb), že občan musí mať trvalý pobyt v obci. Pre možnosť zúčastniť sa volieb občianstvo nezohráva úlohu.

Je možné voliť, ak budem v čase volieb v nemocnici alebo inak neschopný prísť do volebnej miestnosti?
Áno, je to možné. Ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, kde má trvalý pobyt, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu (podľa oznámenia, ktoré prišlo každému voličovi domov, by mal každý volič poznať svoju komisiu), aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti (doma, v nemocnici). V takom prípade komisia vyšle k voličovi 2 svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Je možné voliť, ak budem v čase volieb vo väzbe?
Ak bude niekto počas volieb v celách policajného zaistenia, v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia (teda ešte nebol právoplatne odsúdený), volebné právo nestráca. Vzhľadom na špecifickosť volieb, keďže sa v jednotlivých obciach volia rôzni kandidáti a teda aj občania, ktorí sa nachádzajú v zariadeniach na výkon väzby, patria do rozdielnych volebných obvodov, nezriaďuje sa spravidla v uvedených zariadeniach osobitný volebný okrsok. Ak by sa však samotné zariadenie na výkon väzby nachádzalo v obvode okrskovej volebnej komisie, v ktorej je zapísaný niektorý z občanov vo väzbe, môže dotyčný požiadať o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.
V prípade, že si niekto na základe právoplatného rozsudku odpykáva v miestach výkonu trestu uložený trest, nemôže sa z tohto dôvodu komunálnych volieb zúčastniť. Výkon trestu odňatia slobody je totiž prekážkou volebného práva.

Ako mám voliť, keď som nevidiaci/a?
V tomto prípade (rovnako je tomu, ak niekto nevie písať alebo z iných dôvodov čítať, príp. pre telesné postihnutie) je možné vziať so sebou za „plentu“ (do volebného priestoru, kde sa vyplňuje hlasovací lístok) iného voliča (nie však člena okrskovej volebnej komisie), aby mu pomohol s úpravou hlasovacieho lístka, vložením do obálky, príp. vhodením do volebnej schránky.

Čo si potrebujem so sebou vziať do volebnej miestnosti?
V zásade je úplne postačujúce mať pri sebe preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas). Pero, ktoré bude nutné pri označovaní hlasovacieho lístku, bude vo volebnej miestnosti priamo „za plentou“.

Čo robiť v prípade, že pri sebe nemám preukaz totožnosti?
Ak niekto pri sebe vo volebnej miestnosti nemá preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), podľa zákona o komunálnych voľbách (č. 346/1990 Zb.) má v takom prípade možnosť požiadať, aby mu boli vydané hlasovacie lístky, ak ho spoznal aspoň jeden z členov volebnej komisie, alebo ak preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb, ktoré sú známe komisii. Ak však nie je možné využiť ani spomenutú možnosť, jedinou možnosťou, ako sa zúčastniť volieb, je vrátiť sa pre preukaz totožnosti a prísť do volebnej miestnosti ešte raz.

Čo má volič robiť vo volebnej miestnosti?
a) Preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane prázdnu obálku a hlasovacie lístky (1 hlasovací lístok pre voľbu starostu/primátora, 1 hlasovací lístok pre voľbu obecného/mestského zastupiteľstva). Voliča, ktorý sa dostavil s preukazom totožnosti, no nie je zapísaný v zozname voličov, dopíše volebná komisia do zoznamu voličov na základe jeho preukazu totožnosti, prípadne na základe rozhodnutia súdu.
b) Zoberie lístky a obálku a odoberie sa za „plentu“ (priestor na úpravu hlasovacieho lístku), ktorá je voľná.
c) Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený (informácia o maximálnom počte kandidátov by mala byť uvedená v blízkosti volebnej miestnosti). Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) volič zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta.
d) „Za plentou“ vloží do obálky oba hlasovacie lístky.
e) Po vyjdení spoza „plenty“ vhodí zalepenú obálku do volebnej schránky (urny).

Čo v prípade, ak sa pri označovaní kandidátov pomýlim?
Na požiadanie voliča mu komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

Čo ak záverečná hodina na ukončenie hlasovania uplynula práve, keď stojím v rade pred ňou?
V takom prípade je ešte možné odvoliť – od momentu, keď uplynie záverečná hodina hlasovania (teda 20.00) však môžu hlasovať už len voliči, ktorí boli práve vtedy vo volebnej miestnosti alebo pred ňou.

Ako sa posudzuje platnosť hlasovacích lístkov?
Keďže sa v komunálnych voľbách volia jednotliví kandidáti a nie politické strany alebo koalície, na ich prospech sa rátajú i hlasovacie lístky, ktoré sú poškodené. Teda ak sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované, na takéto úpravy sa neprihliada, a na platnosť hlasovacieho lístku to v zásade nemusí mať vplyv.
Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov označených odlišne, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné.
Ak o platnosti hlasovacieho lístka vzniknú pochybnosti, rozhoduje s konečnou platnosťou samotná okrsková volebná komisia.

Existuje v komunálnych voľbách možnosť prideliť prednostné hlasy?
Tzv. prednostné hlasovanie je bežné a typické pre voľby politických strán a koalícii, v ktorých si volič vyberá politickú stranu alebo koalíciu, a na základe prednostných hlasov má možnosť vybrať aj konkrétnych kandidátov z kandidátnej listiny danej strany či koalície. Ide teda o inštitút používaný väčšinou pri parlamentných voľbách.
Keďže komunálne voľby sú už od počiatku založené na voľbe medzi jednotlivými kandidátmi, a nie politickými zoskupeniami (stranami, či koalíciami), princíp prednostných hlasov nemá v tomto prípade žiadny zmysel.

Je na platnosť volieb potrebné, aby sa na nich zúčastnil určitý počet ľudí?
Nie, voľby budú platné a zástupcovia občanov do obecných (mestských) zastupiteľstiev, ako aj starostovia (primátori) budú zvolení bez ohľadu na počet ľudí, ktorí sa zúčastnia volieb.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 857
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 984
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 8 347
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 630
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 441
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 6 413
 7. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 402
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 349
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 239
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 164
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Problém s autovrakmi riešia kontinuálne, ohrozujú aj životné prostredie

Tiež narúšajú vzhľad. Chcú ich preto odstrániť.

Autovraky nie sú žiadnou novinkou.
Ilustračné foto

V základnej škole vzniknú štyri nové centrá učenia

V základnej škole Pavla Križku v Kremnici vzniknú nové odborné učebne.

Ilustračné foto.

Situácia s COVID-19 sa v psychiatrickej nemocnici stabilizovala

Lokálnu epidémiu ochorenia COVID-19, ktorá sa vyskytla v psychiatrickej nemocnici na začiatku decembra, sa podarilo stabilizovať.

Ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

AKTUALIZOVANÉ o 16.31

Rady pred odbernými miestami v Nitre sa skrátili, mnohých vybavili bez čakania

V meste je otvorených o päť odberných miest viac ako pred týždňom.

Už ste čítali?