Nedeľa, 14. august, 2022 | Meniny má Mojmír

Komunálne voľby 2006 v otázkach a odpovediach

Voľby starostov (primátorov) a zástupcov v obecných zastupiteľstvách sa konajú na základe všeobecného (bez rozdielu pohlavia), rovného (každý hlas má rovnakú váhu) a priameho volebného práva (každý volič musí voliť osobne, výnimka sa pripúšťa pri osobách

Prečo voľby?
s telesným postihnutím alebo pri takých, ktoré nemôžu čítať alebo písať) tajným hlasovaním (teda za „plentou“ a následne zatvorenou obálkou do volebnej urny).

Kedy budú voľby?
Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) sa budú konať len jeden deň, čím sa líšia od väčšiny predchádzajúcich volieb na území Slovenska, ktoré sa konali prevažne v dvoch dňoch. Uskutočnia sa však v línii s poslednými voľbami (voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2004 a tiež parlamentnými voľbami v roku 2006), kedy sa voľby konali iba v jeden deň. Pokiaľ ide o komunálne voľby, uskutočnia sa v sobotu 2. decembra 2006 od 7. hod. do 20. hod.

SkryťVypnúť reklamu

Koho vlastne volíme?
Na základe komunálnych volieb občania Slovenskej republiky volia svojich zástupcov v orgánoch samosprávy, presnejšie starostov (v obciach), resp. primátorov (v mestách) a poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev, ktorí reprezentujú samosprávny výkon moci.
Starostovia (primátori) a poslanci obecných (mestských) zastupiteľstiev sú predstaviteľmi občanov na lokálnej úrovni a svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú bezprostredné podmienky života voličov danej obce, či mesta.

Kto môže voliť (kto má aktívne volebné právo)?
Právo voliť má každý občan, ktorý má v obci (v meste) trvalý pobyt a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku; ak mu v účasti na voľbách nebráni niektorá z prekážok volebného práva.

Kto nemôže voliť - prekážky volebného práva?
Aj pri dosiahnutí potrebného veku a podmienky trvalého pobytu sa volieb nemôže zúčastniť občan, ak mu v tom bráni jedna z nasledujúcich prekážok výkonu práva voliť:
- jeho osobná sloboda bola obmedzená z dôvodu ochrany zdravia ľudí (napr. je prenášačom epidemiologického vírusu),
- je počas konania volieb vo výkone trestu (bol právoplatne odsúdený),
- výkon základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony (svojprávnosti).

SkryťVypnúť reklamu

Je možné voliť, ak som občanom SR (mám slovenské občianstvo), no trvalý pobyt mám v zahraničí?
Nie, v takom prípade sa občan nemôže zúčastniť volieb.
Jednou zo základných podmienok zákona č. 346/1990 Zb., ktorý upravuje proces komunálnych volieb je, že občan musí mať trvalý pobyt v obci.

Je možné voliť, ak mám trvalý pobyt na území SR, no v čase volieb budem v zahraničí?
Nie, v takomto prípade nie je možnosť sa volieb zúčastniť. Na rozdiel od zákona č. 333/2004 Z.z., ktorý upravuje priebeh parlamentných volieb a ktorý umožnil voľbu zo zahraničia, zákon upravujúci priebeh komunálnych volieb (č. 346/1990 Zb.) nedáva občanom nachádzajúcim sa v deň volieb v zahraničí takúto možnosť. Ak sa občan chce zúčastniť komunálnych volieb, musí tak urobiť na území Slovenskej republiky.

SkryťVypnúť reklamu

Je možné voliť, ak budem v čase volieb mimo trvalého bydliska, ale na Slovensku (voliť na základe voličského preukazu)?
Nie, nie je to možné. Vzhľadom na to, že ide o komunálne voľby, je jednou zo základných podmienok pre možnosť zúčastniť sa volieb trvalý pobyt v mieste volieb. Je zrejmé, že keďže v každej obci (meste) kandidujú iní kandidáti, voľba v inom mieste by nemala žiadny vplyv na zloženie zastupiteľských orgánov v mieste trvalého bydliska. Komunálne voľby sú svojím spôsobom jedinečné skutočnosťou, že voliči si volia zástupcov vo svojom vlastnom prostredí, a nevyberajú z kandidátnych listín spoločných pre celé územie Slovenska.

Je možné voliť, ak nie som občanom SR (nemám slovenské občianstvo), no trvalý pobyt mám v Slovenskej republike?
Áno, je to možné. Jednou zo základných podmienok zákona č. 346/1990 Zb., ktorý upravuje proces komunálnych volieb je (okrem dovŕšenia 18 rokov najneskôr v deň volieb), že občan musí mať trvalý pobyt v obci. Pre možnosť zúčastniť sa volieb občianstvo nezohráva úlohu.

Je možné voliť, ak budem v čase volieb v nemocnici alebo inak neschopný prísť do volebnej miestnosti?
Áno, je to možné. Ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, kde má trvalý pobyt, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu (podľa oznámenia, ktoré prišlo každému voličovi domov, by mal každý volič poznať svoju komisiu), aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti (doma, v nemocnici). V takom prípade komisia vyšle k voličovi 2 svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Je možné voliť, ak budem v čase volieb vo väzbe?
Ak bude niekto počas volieb v celách policajného zaistenia, v miestach, kde sa vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia (teda ešte nebol právoplatne odsúdený), volebné právo nestráca. Vzhľadom na špecifickosť volieb, keďže sa v jednotlivých obciach volia rôzni kandidáti a teda aj občania, ktorí sa nachádzajú v zariadeniach na výkon väzby, patria do rozdielnych volebných obvodov, nezriaďuje sa spravidla v uvedených zariadeniach osobitný volebný okrsok. Ak by sa však samotné zariadenie na výkon väzby nachádzalo v obvode okrskovej volebnej komisie, v ktorej je zapísaný niektorý z občanov vo väzbe, môže dotyčný požiadať o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky.
V prípade, že si niekto na základe právoplatného rozsudku odpykáva v miestach výkonu trestu uložený trest, nemôže sa z tohto dôvodu komunálnych volieb zúčastniť. Výkon trestu odňatia slobody je totiž prekážkou volebného práva.

Ako mám voliť, keď som nevidiaci/a?
V tomto prípade (rovnako je tomu, ak niekto nevie písať alebo z iných dôvodov čítať, príp. pre telesné postihnutie) je možné vziať so sebou za „plentu“ (do volebného priestoru, kde sa vyplňuje hlasovací lístok) iného voliča (nie však člena okrskovej volebnej komisie), aby mu pomohol s úpravou hlasovacieho lístka, vložením do obálky, príp. vhodením do volebnej schránky.

Čo si potrebujem so sebou vziať do volebnej miestnosti?
V zásade je úplne postačujúce mať pri sebe preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas). Pero, ktoré bude nutné pri označovaní hlasovacieho lístku, bude vo volebnej miestnosti priamo „za plentou“.

Čo robiť v prípade, že pri sebe nemám preukaz totožnosti?
Ak niekto pri sebe vo volebnej miestnosti nemá preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), podľa zákona o komunálnych voľbách (č. 346/1990 Zb.) má v takom prípade možnosť požiadať, aby mu boli vydané hlasovacie lístky, ak ho spoznal aspoň jeden z členov volebnej komisie, alebo ak preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb, ktoré sú známe komisii. Ak však nie je možné využiť ani spomenutú možnosť, jedinou možnosťou, ako sa zúčastniť volieb, je vrátiť sa pre preukaz totožnosti a prísť do volebnej miestnosti ešte raz.

Čo má volič robiť vo volebnej miestnosti?
a) Preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane prázdnu obálku a hlasovacie lístky (1 hlasovací lístok pre voľbu starostu/primátora, 1 hlasovací lístok pre voľbu obecného/mestského zastupiteľstva). Voliča, ktorý sa dostavil s preukazom totožnosti, no nie je zapísaný v zozname voličov, dopíše volebná komisia do zoznamu voličov na základe jeho preukazu totožnosti, prípadne na základe rozhodnutia súdu.
b) Zoberie lístky a obálku a odoberie sa za „plentu“ (priestor na úpravu hlasovacieho lístku), ktorá je voľná.
c) Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený (informácia o maximálnom počte kandidátov by mala byť uvedená v blízkosti volebnej miestnosti). Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) volič zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta.
d) „Za plentou“ vloží do obálky oba hlasovacie lístky.
e) Po vyjdení spoza „plenty“ vhodí zalepenú obálku do volebnej schránky (urny).

Čo v prípade, ak sa pri označovaní kandidátov pomýlim?
Na požiadanie voliča mu komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

Čo ak záverečná hodina na ukončenie hlasovania uplynula práve, keď stojím v rade pred ňou?
V takom prípade je ešte možné odvoliť – od momentu, keď uplynie záverečná hodina hlasovania (teda 20.00) však môžu hlasovať už len voliči, ktorí boli práve vtedy vo volebnej miestnosti alebo pred ňou.

Ako sa posudzuje platnosť hlasovacích lístkov?
Keďže sa v komunálnych voľbách volia jednotliví kandidáti a nie politické strany alebo koalície, na ich prospech sa rátajú i hlasovacie lístky, ktoré sú poškodené. Teda ak sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované, na takéto úpravy sa neprihliada, a na platnosť hlasovacieho lístku to v zásade nemusí mať vplyv.
Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov označených odlišne, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné.
Ak o platnosti hlasovacieho lístka vzniknú pochybnosti, rozhoduje s konečnou platnosťou samotná okrsková volebná komisia.

Existuje v komunálnych voľbách možnosť prideliť prednostné hlasy?
Tzv. prednostné hlasovanie je bežné a typické pre voľby politických strán a koalícii, v ktorých si volič vyberá politickú stranu alebo koalíciu, a na základe prednostných hlasov má možnosť vybrať aj konkrétnych kandidátov z kandidátnej listiny danej strany či koalície. Ide teda o inštitút používaný väčšinou pri parlamentných voľbách.
Keďže komunálne voľby sú už od počiatku založené na voľbe medzi jednotlivými kandidátmi, a nie politickými zoskupeniami (stranami, či koalíciami), princíp prednostných hlasov nemá v tomto prípade žiadny zmysel.

Je na platnosť volieb potrebné, aby sa na nich zúčastnil určitý počet ľudí?
Nie, voľby budú platné a zástupcovia občanov do obecných (mestských) zastupiteľstiev, ako aj starostovia (primátori) budú zvolení bez ohľadu na počet ľudí, ktorí sa zúčastnia volieb.

Najčítanejšie na My Žiar

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 18 472
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 15 279
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 12 815
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 709
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 089
 6. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 3 060
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 2 839
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné 2 286

Blogy SME

 1. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 2. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 3. Štefan Vidlár: TA3: V POLITIKE
 4. Gabriel Daniš: Invázia do bývalého Československa ako paralela s ruskou agresiou na Ukrajine
 5. Martin Morháč: Prečo ideme v digitalizácii opačným smerom ako ostatní?
 6. Věra Tepličková: Lacný Jožko a iné rozprávky (stručný výcuc z tlačovky)
 7. Martin Červenka: Nie je most ako most
 8. Martin Sústrik: Legenda o vzniku Európskej Únie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 101 818
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 476
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 861
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 814
 5. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 6 044
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 763
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 294
 8. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 3 204
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Žiar - aktuálne správy

Dobré správy z MY

Stop negatívnym správam. Posielame výber pozitívnych a zaujímavých článkov z rôznych regiónov po celom Slovensku.


11. aug
Novinky z MY regióny.

TOP správy z regiónov: Prehľad najzaujímavejších informácií a najčítanejších správ z MY Regióny v uplynulom týždni.


12. aug
Ilustračná fotografia

V Podhorí opäť tečie voda do vodojemu.


TASR 11. aug
Poštové služby od konca minulého roka chýbajú na prievidzskom sídlisku Kopanice.

Zmeny negatívne zasiahli hlavne seniorov.


10. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Tajomstvo vedela odhaliť dotykom rúk, pohľadom a správnymi otázkami.


Cyril Urban 13. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia, hrozí vám pokuta.


12. aug

Pre Slovákov je zákazník pán, pre Japoncov Boh, upozorňuje na rozdiely Dávid Lehuta.


12. aug

Blogy SME

 1. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 2. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 3. Štefan Vidlár: TA3: V POLITIKE
 4. Gabriel Daniš: Invázia do bývalého Československa ako paralela s ruskou agresiou na Ukrajine
 5. Martin Morháč: Prečo ideme v digitalizácii opačným smerom ako ostatní?
 6. Věra Tepličková: Lacný Jožko a iné rozprávky (stručný výcuc z tlačovky)
 7. Martin Červenka: Nie je most ako most
 8. Martin Sústrik: Legenda o vzniku Európskej Únie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 101 818
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 476
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 861
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 814
 5. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 6 044
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 763
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 294
 8. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 3 204
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu